Projekti i planiranja

U procesu unapređenja rada sudova, a time i ostvarenja postojećeg cilja - vraćanja poverenja u sudove, kroz povećanje efikasnosti, Vrhovni kasacioni sud je podržao vrlo značajne projekte. Projekte realizuju “Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira Evropska Unija, Misija OEBS-a u Srbiji, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, Svetska banka kroz projekat Multidonatorski poverenički fond (MDTF), Ministarstvo pravde SAD, Ambasada SAD, Kancelarija Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji i “4 Digits Consulting - podrška pravosuđu i javnoj upravi”.

Vrhovni kasacioni sud je jedan od korisnika projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Britanski savet sa partnerskim organizacijama. Drugi korisnici projekta su  Visoki savet sudstva, Ministarstvo pravde, Državno veće tužilaca, Republičko javno tužilaštvo i Pravosudna akademija. Projekat je započeo u februaru 2016. godine, a planirano je da traje oko 2 godine. Aktivnosti ovog projekta su podeljene u nekoliko segmenata. Podrška Vrhovnom kasacionom sudu i sudovima se sprovodi kroz sledeće aktivnosti:

1. Unapređenje efikasnosti pravosuđa kroz poboljšanje učinka i funkcionisanja pravosudnih institucija

U okviru ove komponente sprovode se aktivnosti od značaja za smanjivanje broja predmeta pred sudovima, poboljšanje učinka pravosuđa kroz standardizaciju radnih procesa i njihovo pojednostavljivanje. Takođe, pruža se podrška daljem sprovođenju mera za usaglašavanje sudske prakse i veću dostupnost odluka sudova javnosti. Posebno su značajne aktivnosti podrške Prvom osnovnom sudu u Beogradu (sudu sa najvećim brojem starih izvršnih predmeta) u sprovođenju Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Uz veliko angažovanje zaposlenih u Prvom osnovnom sudu u Beogradu i administrativno-tehničku pomoć projekta rešeno je oko 520 000 starih predmeta.

Takođe, podrška se pruža u sprovođenju Izmenjenog jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta u 30 osnovnih sudova sa kojima projekat sarađuje, a posebnu podršku u radu sa izvršnim predmetima ima 6 osnovnih sudova u Republici Srbiji.

U okviru aktivnosti koje se odnose na usaglašavanje sudske prakse, izrađena je analiza rada odeljenja sudske prakse u apelacionim sudovima i podržavaju se sastanci sudija radi razmatranja spornih pravnih pitanja i preduzimanja mera u cilju sprovođenja  Sporazuma predsednika apelacionih sudova o organizaciji, mestu i vremenu održavanja zajedničkih sednica u periodu do 2018. godine. Takođe se planira razvoj sveobuhvatne baze sudske prakse, za koju je odgovarajuća oprema već obezbeđena iz predpristupnih fondova  EU,  IPA 2012.

2. Unapređenje rada pravosudnih institucija

Ova komponenta obuhvata podršku unapređenju svih aspekata upravljanja u sistemu pravosuđa uključujući i planiranje budžeta, sprovođenje analize kvaliteta podataka u sudovima i javnim tužilaštvima i poboljšanje sistema statističkog izveštavanja, kao i unapređenje korišćenja postojećih informaciono-komunikacionigh sistema u pravosuđu. Takođe planirana je i podrška primeni medijacije kao načinu za okončanje tekućih predmeta pred sudovima.

Kroz projektne aktivnosti pruža se podrška i unapređenju komunikacionih veština zaposlenih u pravosuđu, kao i povećanju kapaciteta Pravosudne akademije u sprovođenju različitih programa obuke i razvoju novih.

Kroz projektat Multidonatorski poverenički fond (MDTF) neposredno se podržava Vrhovni kasacioni sud u aktivnostima u vezi sa sprovođenjem Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta, ujednačavanjem sudske prakse, unapređivanjem izveštavanja sudova i drugim aktivnostima u fokusu Vrhovnog kasacionog suda.

Misija OEBS-a u Srbiji pruža podršku Vrhovnom kasacionom sudu u sprovođenju aktivnosti koje se odnose na ujednačavanje sudske prakse u Republici Srbiji. U skladu sa tim, u 2016. godini u Novom Sadu održane su dve zajedničke sednice apelacionih sudova, na kojima se raspravljalo o spornim pravnim pitanjima, 18. marta za građanska odeljenja i 25. marta za krivična odeljenja. Pored toga, Misija OEBS-a sarađuje sa Vrhovnim kasacionim sudom i u pogledu anonimizacije sudskih presuda tako što je podržala rad Radne grupe koja je izradila smernice koje će moći da koriste svi sudovi u Srbiji, kako bi se obezbedilo da anonimizacija sudskih odluka bude ujednačena. Takođe, Misija OEBS-a, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i Vrhovni kasacioni sud pokrenuli su seriju radnih sastanaka koji imaju za cilj da se unapredi veština pisanja krivičnih presuda tako da presude budu razumljivije za građane.

Analiza kaznene politike u Srbiji
Vrhovni kasacioni sud (VKS) i kancelarija Ministarstva pravde SAD/OPDAT rade na projektu u okviru kog je planirana izrada analize kaznene politike u Srbiji za određene vrste krivičnih dela u sudovima koji će biti obuhvaćeni analizom.

Formiranje baze podatka sa odlukama apelacionih sudova
Kancelarija Ministarstva pravde SAD/OPDAT će podržati formiranje baze podataka sa odlukama apelacionih sudova kroz rad na proširenju kapaciteta postojeće baze VKS. Ova aktivnost će značajno doprineti ujednačavanju sudske prakse u Srbiji i olakšati pristup odlukama sudijama, stručnoj i široj javnosti. VKS je odredio parametre i kriterijume pretrage, šifrarnik i sistem za obradu i učitavanje odluka.

Priručnik za sudije u krivičnoj materiji
VKS i kancelarija Ministarstva pravde SAD/OPDAT nastavljaju rad na izradi nacrta priručnika za krivične sudije u Srbiji. Federalni sudija iz SAD i savetnik Federalnog pravosudnog centra SAD su angažovani na pomoći u izradi nacrta priručnika kroz davanje komentara i sugestija, a u oktobru 2015. su kao gosti na Godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj banji prezentovali iskustva SAD u primeni američkog priručnika za sudije u krivičnoj materiji, smernica za izricanje krivičnih sankcija i izradu presuda.
Nacrt Priručnika za rad sudija u Krivičnoj materiji

Studijska poseta SAD: Primeri najboljih praksi u postupanju sudova (Vašington/Majami) – novembar 2015.
Kancelarija Ministarstva pravde SAD/OPDAT je organizovala studijsku posetu SAD za grupu sudija iz VKS, apelacionih i viših sudova i predstavnika Ministarstva pravde Republike Srbije od 31. oktobra do 7. novembra 2015. Cilj posete je bio da se članovi delegacije upoznaju sa primerima najboljih praksi u postupanju sudova u Americi, posebno kada je reč o ograničavanju na sporne činjenice u postupku, odnos prema stranama u adverzijalnom sistemu, vođenju postupka na efikasan način, presuđivanju i izricanju krivičnih sankcija. Delegati su takođe imali prilike da diskutuju o postupku izbora, obuke, evaluacije rada i razrešenja sudija u SAD, kao i disciplinskom postupku. U okviru posete, Ministarstvo Pravde SAD i program OPDAT su pomogli u organizovanju sastanka Predsednika VKS, sudije Dragomira Milojevića, i Predsednika Vrhovnog suda SAD, Džona Robertsa.

Studijska poseta SAD za grupu sudija osnovnih sudova u okviru programa razmene ‘Otvoreni svet’ (oktobar 2015.)
Odeljenje javne diplomatije Ambasade SAD i program OPDAT su osmislili i realizovali program razmene za grupu sudija osnovnih sudova u Srbiji pod nazivom ‘Najbolje prakse sudova u krivičnim postupcima’. Sudije su imale prilike da se, kroz praćenje suđenja u krivičnim postupcima pred američkim federalnim i državnim sudovima, bliže upoznaju sa primenom pojedinih procesnih instituta u SAD (pripremno ročište, jemstvo, ročište za određivanje pritvora, izricanje presude, žalbeni postupak). U okviru posete, delegacija je boravila u Vašingtonu i Noksvilu (država Tenesi) od 15-25. oktobra 2015.

Uvođenje opreme za tonsko snimanje u odabranim višim sudovima u Srbiji (pilot projekat)
VKS i kancelarija Ministarstva pravde SAD/OPDAT nastavljaju rad na pilot projektu uvođenja opreme za tonsko snimanje u odabranim višim sudovima u Srbiji. Oprema je nabavljena i u toku je njeno instaliranje u 12 sudnica u Višem sudu u Beogradu, 3 sudnice u Višem sudu u Novom Sadu, 2 sudnice u Višem sudu u Nišu i jednu sudnicu u Višem sudu u Kragujevcu (ukupno 18). Takođe, ambasada kraljevine Holandije će u okviru projekta obezbediti osnovnu obuku osoblja u sudovima koje će rukovati opremom, kao i prateće materijale. Ministarstvo pravde je angažovalo eksperta koji će pomoći u procesu izrade procedura i protokola za rukovanje opremom. Nakon istalacije kompletne opreme po sudnicama, VKS i program OPDAT će u dva navrata analizirati efikasnost primene tonske opreme. Predviđeno je da pilot faza projekta traje do polovine 2016. godine.

Pisanje pravnih akata - izrada presuda
Ministarstvo pravde SAD/OPDAT i Misija OEBS će pomoći izradu programa za sudije o unapređenju pisanja pravnih akata i presuda. Program je fokusiran na unapređenje metodologije izrade odluka u svetlu najboljih praksi sudova u Srbiji i međunarodnih sudova. U okviru projekta je predviđeno organizovanje okruglog stola, izrada priručnika za pisanje pravnih odluka i organizovanje serije seminara za sudije u krivičnoj materiji. Uz podršku VKS planirano je da projekat bude realizovan u 2016. i 2017. godini.

Saradnja Vrhovnog kasacionog suda i Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) je usmerena na stvaranje boljih uslova za rad sudija i zaposlenih, u sudovima u Republici Srbiji.

Kancelarija Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji, je organizovala i podržala posetu visoke delegacije Republike Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda sudija Dragomir Milojević, Republici Turskoj, od 22. do 27. februara 2016. godine.

“4 Digits Consulting - podrška pravosuđu i javnoj upravi”  je nevladino udruženje, deo sektora civilnog društva u Srbiji, osnovano sa ciljem da podrži reformu pravosuđa i javne uprave. Članovi udruženja imaju dugogodišnje iskustvo u projektima iz oblasti vladavine prava, efikasnosti sudova i unapređenju dostupnosti pravde. Zahvaljujući donaciji Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), “4 Digits Consulting - podrška pravosuđu i javnoj upravi”  će u naredne dve godine podržati  unapređenje pravosudnog sistema Srbije kroz „Projekat za jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva“. Implementacija projekta je započeta 1. oktobra 2015. godine i trajaće sve do oktobra 2017. godine. Svrha ovog dvogodišnjeg projekta je da pruži podršku institucijama u Srbiji, pre svega Visokom savetu sudstva Republike Srbije, Vrhovnom kasacionom sudu i Ministarstvu pravde u cilju jačanja svojih institucionalnih kapaciteta, poboljšanju nezavisnosti i efikasnost pravosuđa, kao ključne stubove Nacionalne strategije za reformu pravosuđa u Srbiji, za period 2013-2018. godine. Povećana efikasnost sudova, kao opšti cilj donacije, treba da sadrži nekoliko rezultata: jeftiniji sudski postupak, uštede u administrativnom delu sudskih postupaka, smanjenje broja starih predmeta, brže donošenje presuda u predmetima, povećano zadovoljstvo korisnika sudova, bolju internu komunikaciju. 

Saradnjom sa Vrhovnim kasacionim sudom projekat za cilj ima da:

-Poveća efikasnost suda i modernizaciju kroz unapređenje sudske statistike i drugim inovacijama. Planiran je razvoj nove metodologije za prikupljanje statističkih podataka suda, uspostavljanje centralne statistike i jačanje kapaciteta u analizi statističkih podataka.

-Primeni poboljšanu “e-filing” metodologiju u tri odabrana suda. Ova metodologija omogućava korisnicima suda da elektronski komuniciraju sa sudovima, što poboljšava pristup pravdi, ubrzava sudski postupak i štedi vreme i novac na obe strane. Nova, poboljšana “e-filing” metodologija će poboljšati tehničke aspekte komunikacije između stranaka i sudova.

-Poveća transparentnost i dostupnost VKS-a i ostalih sudova putem informacionih i komunikacionih inicijativa. Projekat će podržati prezentaciju sudske statistike i rasporeda suđenja „on-line“, za sve sudske korisnike u Srbiji i šire.

Sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu započet je projekat uslaglašavanja sudske prakse u cilju harmonizacije sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, održavanjem edukacije sudija u Republici Srbiji.

Saznajte više o ranijim projektima i aktivnostima