Sudije Vrhovnog kasacionog suda

Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima, na sednici održanoj 13. oktobra 2015. godine utvrđen je broj sudija u Vrhovnom kasacionom sudu, apelacionim sudovima, višim sudovima, osnovnim sudovima, Privrednom apelacionom sudu, privrednim sudovima, Upravnom sudu sa odeljenjima, Prekršajnom apelacionom sudu sa odeljenjima i prekršajnim sudovima sa odeljenjima (Odluka objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 88/2015 od 23. oktobra 2015. godine)

Tom odlukom utvrđeno je da Vrhovni kasacioni sud ima predsednika i 37 sudija. Odluka se primenjivala od 24. oktobra 2015. godine.

Odluka o broju sudija u sudovima se od tada menjala više puta (izmene objavljene u„Službenom glasniku RS“, br. 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016 i 104/2016), uglavnom zbog proširene nadležnosti sudova.

Prema Odluci Visokog saveta sudstva o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima broj: 06-00-52/2016-01 od 21. decembra 2016. godine (objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 104/2016), Vrhovni kasacioni sud ima predsednika i 40 sudija. Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima se primenjuje od 24. decembra 2016. godine.

Spisak sudija Vrhovnog kasacionog suda na dan 14. decembar 2017. godine.