Појашњење конкурсне документације у поступку ЈН број 5/2016