58. Godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvuje na 58. Godišnjem savetovanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu „Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite - Evropski standardi i stanje u Srbiji“, koje se održava od 20. do 23. septembra 2018. godine na Zlatiboru.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda obratio se na svečanom otvaranju Savetovanja. „Ujednačena primena prava je esencijalna za princip jednakosti pred zakonom, ujednačena i dosledna sudska praksa može smanjiti potrebu da se slučajevi rešavaju pred sudom“, rekao je predsednik Milojević.

Govoreći o velikoj opterećenosti sudova, predsednik Vrhovnog kasacionog suda je naglasio neophodnost rešavanja problema opterećenosti sudova u cilju izbegavanja kršenja prava na suđenje u razumnom roku.

Na Savetovanju učestvuju i sudije i savetnici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda.

Sa­ve­to­va­nje se odr­ža­va u sa­rad­nji sa ministarstvom pravde, Misijom OEBS-a u Srbiji, Pra­vo­sud­nom aka­de­mi­jom i Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja.