Aleksandar Stepanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Aleksandar Stepanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Sudija Aleksandar Stepanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu i predsednik Višeg suda u Beogradu, rođen je 28. avgusta 1970. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine, sa prosečnom ocenom 9,25. Pravosudni ispit je položio 1. aprila 1997. godine.

Dana 1. marta 1995. godine zasnovao je radni odnos na radnom mestu sudijski pripravnik u Okružnom sudu u Beogradu i sve do polaganja pravosudnog ispita bio je raspoređen u svojstvu sudijskog pripravnika u Drugom opštinskom sudu u Beogradu. U junu 1997. godine primljen je u Okružni sud u Beogradu na radno mesto stručnog saradnika, a kasnije i samostalnog stručnog saradnika i to u prvostepenom krivičnom odeljenju, a nakon toga i u krivičnom vanraspravnom veću. Dana 17. novembra 1998. godine izabran je za sudiju Trećeg opštinskog suda u Beogradu, gde je raspoređen u krivično odeljenje i u jednom periodu je obavljao dužnost predsednika krivičnog odeljenja Trećeg opštinskog suda u Beogradu. Dana 16. decembra 2009. godine izabran je za sudiju Višeg suda u Beogradu, gde je prvobitno postupao u istražnom odeljenju do avgusta 2011. godine, a potom u krivičnom odeljenju i kao stalni član krivičnog vanraspravnog veća. Dana 16. aprila 2013. godine postavljen je za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu. Od 18. aprila 2013. godine postupa kao predsednik krivičnog vanraspravnog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Dana 22. oktobra 2013. godine izabran je za sudiju Apelacionog suda u Beogradu. Za predsednika Višeg suda u Beogradu izabran je 23. maja 2014. godine. Od 1. septembra 2014. godine postupa kao sudija za izvršenje krivičnih sankcija Višeg suda u Beogradu. Od 1. januara 2018. godine postupa kao predsednik Odeljenja sudske prakse Višeg suda u Beogradu. Od 1. marta 2018. godine postupa kao predsednik krivičnog vanraspravnog veća Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.

Dana 19. oktobra 2018. godine, izabran je za sudiju Vrhovnog kasacionog suda. Dana 9. novembra 2018. godine postavljen je za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu.

Glavni je i odgovorni urednik Redakcije Biltena sudske prakse Višeg suda u Beogradu i autor više tekstova objavljenih u biltenima Trećeg opštinskog suda u Beogradu i biltenima Višeg suda u Beogradu, od 2. oktobra 2014. godine predsednik Upravnog odbora Pravosudne akademije, od 22. septembra 2014. godine, odlukom Visokog saveta sudstva izabran je za člana Upravnog odbora Pravosudne akademije, od 16. novembra 2018.godine predsednik je Upravnog odbora Pravosudne akademije u drugom mandatu, od 12. juna 2018.godine, odlukom Visokog saveta sudstva izabran je za člana Upravnog odbora Pravosudne akademije u drugom mandatu, od decembra 2013. godine je član Potkomisije Visokog saveta sudstva za raspoređivanje zaposlenih sa područja novoosnovanih osnovnih sudova, shodno Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (,,Službeni glasnik RS”, broj 101/13), od 14. novembra 2013. godine član Radne grupe za utvrđivanje kriterijuma za premeštaj sudija u drugi sud u slučaju ukidanja ili promene pretežnog dela nadležnosti suda za koji je izabran, od 1. novembra 2013. godine zamenik predsednika Komisije za praćenje primene i sprovođenje novog Zakonika o krivičnom postupku, od novembra 2013. godine član Radne grupe za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, od 10. septembra 2013. godine član Radne grupe za pripremu predloga i mera aktivnosti u cilju rešavanja problema skladištenja i uništavanja opojne droge oduzete u krivičnom postupku, od septembra 2013. godine predsednik Komisije za žalbe i prigovore Pravosudne akademije, od avgusta 2013. godine zamenik člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013–2018. godine, od 2013. godine ispitivač na završnom ispitu korisnika početne obuke na Prvosudnoj akademiji, od 12. septembra 2012. godine predsednik Komisije za utvrđivanje vrste i visine naknade štete licima neosnovano osuđenih i neosnovano lišenih slobode, od 2011. godine predavač – mentor za obuku polaznika na Pravosudnoj akademiji (tokom 2010. godine završio obuku za mentore u organizaciji Pravosudne akademije), u periodu od 2003–2009. godine po osnovu zaključenog sporazuma o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Trećeg opštinskog suda u Beogradu i udruženja ,,Mladi pravnici Srbije” bio angažovan na stručnom usavršavanju i sprovođenju sudske prakse studenata treće i četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te studenata Pravnog fakulteta ,,Union”, u vidu predavanja o sudskim postupcima sa aspekta sudske prakse, pisanja pravnih akata, simulacija suđenja i praćenja sudskih postupka, od 11. februara 2006. godine poseduje sertifikat Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, učesnik na brojnim stručnim seminarima. Poseduje aktivno znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Komisija Apelacionog suda u Beogradu za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanja ocene rada sudija i predsednika Višeg suda u Beogradu, donela je odluku da se rad Aleksandra Stepanovića, sudije Apelacionog suda u Beogradu i predsednika Višeg suda u Beogradu za period od 1. jula 2015. godine do 11. maja 2018. godine vrednuje ocenom „izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju” i „izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda”.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 8. novembra 2018. godine.

Postupa u krivičnoj materiji.