Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Branislava Apostolović, od oca Svetozara, rođena je 1953. godine u Moroviću, opštini Šid. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1976. godine a pravosudni ispit položila 1978. godine.

U Okružnom privrednom sudu u Novom Sadu bila je sudijski pripravnik od maja 1977. godine do avgusta 1978. godine, stručni saradnik u Višem sudu u Novom Sadu do kraja jula 1979. godine, a viši stručni saradnik u Vrhovnom sudu Vojvodine od avgusta 1979. godine do januara 1984. godine.

Na funkciji sudije Opštinskog suda u Novom Sadu bila je od januara 1984. godine do oktobra 1995. godine, a sudije Okružnog suda u Novom Sadu od novembra 1995. godine do novembra 1999. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je 01. decembra 1999. godine. Na toj dužnosti ostala je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova. Od avgusta 2010. godine do marta 2014. godine bila je sudija Apelacionog suda u Novom Sadu.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.

Učesnik je mnogobrojnih konferencija i seminara o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i Porodičnom pravu, završila više kurseva za predavača. Kao predavač učestvovala u edukaciji sudija opštinskih, okružnih, trgovinskih i osnovnih sudova iz oblasti Zakona o parničnom postupku i Zakona o obligacionim odnosima.

Autor velikog broja sentenci objavljenih u Biltenu Vrhovnog suda Srbije, Pravnom informatoru i Paragraf leks-u.

Autor velikog broja stručnih radova sa kojima je učestvovala na savetovanjima. Radovi objavljeni u Biltenu Vrhovnog suda Srbije, Apelacionog suda u Novom Sadu, Udruženja za odštetno pravo Beograd, Privredne akademije Novi Sad, Pravni život i Paragraf netu.