Dr Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dr Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođen 17. decembra 1955. godine u Sečnju. U rodnom mestu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao 1978. godine kao najbolji student generacije. Pravosudni ispit je položio 1980. godine, a zvanje magistra pravnih i ekonomskih nauka stekao na Privrednoj akademiji Samostalnog i nedržavnog univerziteta u Novom Sadu 2006. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine. Stručno se usavršavao na  Ceel Institute u Pragu, u okviru projekta Zaštita ljudskih prava u demokratskim pravnim sistemima, kao i u Federalnom privrednom sudu SAD u Los Anđelesu.

Posle završenog Pravnog fakulteta radio je kao profesor pravnih predmeta u Srednjoj školi „Vuk Karadžić“ u Sečnju. Za sudiju Opštinskog suda u Sečnju izabran je 1980. godine, a  za sudiju Okružnog suda u Zrenjaninu 1989. godine. Za sudiju Privrednog suda u Zrenjaninu izabran je 1992. godine, a za sudiju Višeg Privrednog suda u Beogradu  1996. godine. U Višem privrednom sudu je, kao sudija u građanskom odeljenju, obavljao i poslove zamenika predsednika Odeljenja sudske prakse i zamenika glavnog i odgovornog urednika „Biltena sudske prakse trgovinskih sudova“. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabran je 1999. godine. Kao sudija Vrhovnog suda bio je predsednik Privrednog veća, zamenik predsednika Građanskog odeljenja i glavni i odgovorni urednik „Biltena sudske prakse“. Do izbora za sudiju Ustavnog suda Srbije bio je član Visokog saveta pravosuđa. Učestvovao je, kao član komisije, u izradi Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i bio predsednik komisije za izradu Zakona o Visokom savetu sudstva.

Za sudiju Ustavnog suda izabran je u novembru 2007. godine. Funkciju predsednika Ustavnog suda obavljao je od 2011. do 2014. godine. Dužnost sudije Ustavnog suda prestala je 12. decembra 2016. godine.  

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 26. januara 2017. godine.

Aktivno učestvuje u radu Udruženja pravnika u privredi kao član Upravnog odbora i Redakcije časopisa „Pravo i privreda“. Učesnik je „Kopaoničke škole privrednog prava“ u svojstvu kourednika Katedre za privredno pravo i stečaj. Aktivni je učesnik mnogobrojnih okruglih stolova  iz oblasti privrednog i stečajnog prava.

Autor je više desetina stručnih radova iz oblasti građanskog i privrednog prava. Posebno se bavi aktuelnim problemima sudske prakse u vezi sa primenom Zakona o stečajnom postupku, o čemu  je objavio više od dvadeset stručnih radova. Koautor je knjige „Komentar Zakona o stečajnom postupku“.

Sudija je u građanskoj materiji i predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda.