Dr Ilija Zindović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dr Ilija Zindović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođen je 1960. godine u Prijepolju. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prijepolju sa odličnim uspehom i kao najbolji đak jezičkog smera.

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisao je 1978. godine i isti završio 1982. godine, kao najmlađi student koji je do tada diplomirao na tom fakultetu.

Dana 1. septembra 1984. godine zasnovao je radni odnos u Opštinskom sudu u Trsteniku kao sudijski pripravnik. Pravosudni ispit položio je 1.9.1984. godine sa odličnim uspehom. U sudu je prošao sve faze napredovanja od sudskog pripravnika do sudije. Dana 21.7.1997. godine izabran je za sudiju Opštinskog suda u Kraljevu, te je postupao u građanskoj materiji. Bio je predsednik Građanskog odeljenja u tom sudu. Dana 11.3.2005. godine izabran je za sudiju Okružnog suda u Kraljevu, gde je postupao kao predsednik veća u Građanskoj materiji.

U toku 1989/1990 godine boravio je na poslediplomskim studijama u Parizu – na Sorboni – Pariz 2 , kao stipendista Vlade.

Magistarsku tezu, odbranio je dana 9. januara 1991. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio je dana 28. juna 2005. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

U toku opšteg reizbora sudija 2009. godine nije reizabran za sudiju.

Dana 26.5.2012. godine zasnovao je radni odnos kao vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Univerziteta privredne akademije u Novom Sadu gde je kao profesor izvodio nastavu iz predmeta Obligaciono pravo, a izvodio je nastavu i na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu i na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, kao pozivni profesor.

Odlukom Ustavnog suda Srbije od 21.11.2012. godine usvojena je žalba koju je podneo tom sudu i poništena je Odluka Visokog saveta sudstva od 25.5.2012. godine. Odlukom Visokog saveta sudstva od 3.12.2012. godine, izabran je za sudiju Višeg suda u Kraljevu.

Odlukom Visokog saveta sudstva od 03.09.2013. godine, izabran je za sudiju Apelacionog suda u Kragujevcu. U tom sudu postupao je kao sudija u Građanskoj materiji. Bio je predsednik četvrtog veća i zamenik predsednika Građanskog odeljenja. Bio je rukovodilac sudske prakse, kao i zamenik glavnog i odgovornog urednika sudskog Biltena ''Sudska praksa'' Apelacionog suda u Kragujevcu.

Učesnik je velikog broja naučnih i stručnih savetovanja (među kojima i međunarodnih), gde je uglavnom učestvovao kao predavač. Predavač je na Pravosudnoj akademiji RS i trener za obuku u vezi procedura za zaštitu ljudskih prava.

Završio je obuku za medijatora, obuku u vezi seminara za sudije koji sude u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima i u postupcima koji se vode prema maloletnim izvršiocima krivičnih dela, kao i program pravosudne obuke osnova prava EU za pripremu pravosuđa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U vezi daljeg upoznavanja sa tom materijom boravio je na obuci i seminaru u Briselu januara 2009. godine, a preko Ministarstva pravde Republike Srbije.

Moderator je i predavač pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ''asocijacije centara za socijalni rad Srbije'' vezano za oblast – odgovornost za drugog – pravni osnovni subjekti odgovornosti – više sesija.                                 

Član je Redakcijskog odbora naučnog časopisa „Glasnik prava“, Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Član je uredništva časopisa „Pravni stav“ – izdavača Regionalog društva pravnika Šumadija iz Kragujevca.

Bio je član radne grupe za izradu Nacrta Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju.

Objavio je šest knjiga iz oblasti prava i preko 100 radova u naučnim i stručnim časopisima od kojih je jedan broj radova u međunarodnim naučnim časopisima najvećeg rejtinga.                                                            

Oženjen je, supruga Dragica radi kao sudija Prekršajnog apelacionog suda i u braku imaju dvoje punoletne dece koja su na fakultetskim studijama.

Govori francuski jezik i služi se ruskim jezikom.                                

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.