Godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Godišnje savetovanje Srp­skog udruženja za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su sa temom „Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa)“ održava se od 9. do 11. septembra 2021. godine na Zlatiboru.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović obratila se na otvaranju Savetovanja.

Sa­ve­to­va­nje organizuje Srp­sko udruženje za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su u sa­rad­nji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja, Pra­vo­sud­nom aka­de­mi­jom i Misijom OEBS-a u Srbiji.