Godišnje savetovanje sudija “Sudijski dani - 2016“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije - “Sudijski dani - 2016“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme savetovanja bile su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Nakon pozdravnih reči i otvaranja Savetovanja, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, obratio se prisutnima uvodnim izlaganjem sa osvrtom na aktuelna pitanja koja su pred pravosuđem Srbije.

„Teme Savetovanja su pažljivo odabrane, sa namerom da zaključci sa sesija doprinesu boljem razumevanju novih zakonskih rešenja ili novih instituta kako bi se obezbedila jednaka primena prava i pravna sigurnost, te da se postupanje sudova uskladi sa opšte prihvaćenim standardima koji važe za pravičan i fer postupak “, rekao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Govoreći o ujednačavanju sudske prakse, predsednik Milojević je istakao da „ujednačavanje sudske prakse treba ugraditi u procesnu proceduru kao poseban pravni osnov za izjavljivanje vanrednog pravnog sredstva Vrhovnom kasacionom sudu uvek kad postoje kontradiktorne sudske odluke u istim činjeničnim i pravnim situacijama, a takođe u Zakonu o uređenju sudova ugraditi mehanizme za ujednačavanje sudske prakse između viših sudova po sličnom principu kao i za apelacione sudove“.

Govoreći o nezavisnosti sudija predsednik Vrhovnog kasacionog suda, je naglasio da pitanje nezavisnosti sudija nije samo pravno pitanje, već i pitanje opšte kulture jedne zajednice. „Nezavisnost sudije, kao neminovni atribut njegove funkcije predstavlja organski deo pravne države. To je država koja je u svom demokratskom pravnom sistemu obezbedila vladavinu načela legaliteta, legitimiteta i društvene tolerancije“, zaključio je predsednik Milojević.

Na svečanom otvaranju Savetovanja govorili su ministar pravde Nela Kuburović; predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić-Prelić; ambasador Michael Davenport; šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Tim Cartwright, šef Kancelarije Saveta Evrope; šef odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji Arthur Grahan; predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica; predsednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin; predsednica Vrhovnog suda Republike Srpske Vesna Antonić; sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Zorica Gogala; sudija Vrhovnog suda Republike Makedonije Stojanče Ribarev i predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović.

Sudije su na Savetovanju predstavile referate u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i prekršajnoj sekciji, učestvovale na okruglim stolovima: „O oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela“; „O sudskoj zaštiti uzbunjivača“; „Terorizam – krivična dela u našem zakonodavstvu“; „Može li pravda biti efikasna: iskustva iz SAD“; „O spornim pitanjima novog ZIO“; „O spornim pitanjima primene prava u građanskoj materiji“; „O trajanju postupka, zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i alternativnom rešavanju sporova“; „O maloletnicima“; „O privrednom pravu“; „Sud i arbitraža“ i „O javnom redu i miru“.

Sudije su na Savetovanju prisustvovale predavanjima i prezentacijama pravnih eksperata Saveta Evrope, Projekta za pravosudnu reformu i odgovornu vlast USAID – JRGA, Misije OEBS-a, Svetske banke, Projekta Multidonatorski poverenički fond (MDTF), Projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji finansira Evropska unija.  

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević održao je sastanak sa predsednicima svih sudova opšte i posebne nadležnosti.

Na Godišnjem  savetovanju  sudija „Sudijski dani - 2016“ u Vrnjačkoj Banji, 9. oktobra 2016. godine, Vrhovni kasacioni sud proslavio je jubilej - 170 godina od osnivanja najvišeg suda. Jubilej je obeležen na svečanom koktelu, promocijom publikacije o Vrhovnom kasacionom sudu i svečanog izdanja kopije Odluke o osnivanju Vrhovnog suda iz 1846. godine.

Prvi put u Republici Srbiji, Vrhovni kasacioni sud dodelio je nagrade sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 11. oktobra 2016. godine na Godišnjem savetovanju sudija. Nagrade su dodeljene u dve kategorije prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine i prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine. Priznanja su dodeljena za doprinos unuprađenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema.

Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije su prisustvovali predstavnici najviših sudskih instanci iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske i Makedonije, predstavnici državnih organa i institucija, dekani i profesori pravnih fakulteta, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja i eminentni pravni stručnjaci.

Organizaciju Savetovanja su pomogli Američka agencija za međunarodni razvoj - Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), Misija OEBS-a u Srbiji, Svetska banka kroz projekat Multidonatorski poverenički fond (MDTF), Nemačka organizacija za tehničku saradnju – GIZ i Kancelarija Saveta Evrope.