Gzp1 7/2022 3.19.1.25.5

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Gzp1 7/2022
01.06.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biserke Živanović, predsednika veća, Spomenke Zarić i Dragane Mirosavljević, članova veća, u parnici tužilje AA iz ..., čiji je punomoćnik Smiljana Manasijević, advokat iz ..., protiv tuženog JP „Vodovod“ Surdulica, koga zastupa Opštinsko pravobranilaštvo, radi utvrđenja, odlučujući o zahtevu tužilje za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude Apelacionog suda u Nišu Gž 2591/2021 od 22.12.2021. godine, u sednici od 01.06.2022. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE kao nedozvoljen zahtev tužilje za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude Apelacionog suda u Nišu Gž 2591/2021 od 22.12.2021. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Surdulici P 97/2020 od 13.05.2021. godine, stavom prvim izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužilje da se utvrdi prema tuženom njeno pravo vlasništva i korišćenja sa 3/8 idealnih delova kp ... posedovni list ... list nepokretnosti ... KO ... i naloži tuženom da joj preda u državinu navedenu katastarsku parcelu, a da je prethodno dovede u prvobitno stanje na način opisan izrekom. Stavom drugim izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužilje da se utvrdi da tuženi nema pravo službenosti vodovodne ili kanalizacione mreže preko nepokretnosti iz stava prvog izreke i da se tuženom naloži da sa navedene parcele ukloni sve cevi i zemljište dovede u prvobitno stanje. Stavom trećim izreke tužilja je obavezana da tuženom naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 168.000,00 dinara.

Presudom Apelacionog suda u Nišu Gž 2591/2021 od 22.12.2021. godine stavom prvim izreke odbijena je kao neosnovana žalba tužilje i potvrđena prvostepena presuda u delu stava prvog izreke u odnosu na činidbu, u stavovima drugom i trećem izreke. Stavom drugim izreke ukinuta je prvostepena presuda u delu stava prvog izreke u odnosu na utvrđenje prava svojine na parceli i tužba je odbačena.

Protiv drugostepene presude, tužilja je preko punomoćnika podnela zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Vrhovni kasacioni sud je ispitao zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude u smislu čl. 423. vežećeg Zakona o parničnom postupku – ZPP, koji se primenjuje na osnovu člana 506. stav 2. ZPP („Službeni glasnik RS“ 72/11) i utvrdio da zahtev nije dozvoljen.

Prema članu 421. stav 1. ZPP, protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu Republički javni tužilac može da podnese Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude.

Iz navedene zakonske odredbe proizilazi da zahtev tužilje za vanredno preispitivanje presude nije dozvoljen, budući da je izjavljen od neovlašćenog lica, jer prema navedenoj odredbi ovaj zahtev može podneti samo Republički javni tužilac.

Iz navedenih razloga, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci, na osnovu člana 422. stav 2. ZPP.

Predsednik veća-sudija

Biserka Živanović, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić