Interni revizor

Potreba sistematizovanja radnog mesta internog revizora kao nezavisnog državnog službenika van organizacionih jedinica u Sudu, ustanovljena je materijalno - finansijskim propisima u vezi obaveza Suda kao direktnog korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj revizorskoj instituciji. Radno mesto utvrđeno je čl. 13 tačka 2 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Sudu.

Interni revizor, između ostalog, sačinjava izveštaj o obavljenoj reviziji i podnosi ga radi upoznavanja predsedniku suda. Izveštaj sadrži konstatacije o funkcionisanju internih kontrolnih sistema kao i preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti kako bi se obezbedilo funkcionisanje u skladu sa propisima.

OPIS RADNOG MESTA:

 • Obavlja neposredne i operativne poslove revizije;
 • Analizira i ocenjuje sve finansijske poslovne funkcije iz nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda;
 • Proverava primenu zakona i poštovanja pravila interne kontrole;
 • Identifikuje i vrši procenu rizika;
 • Proverava da li je finansijsko poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;
 • Zadužen je za kontrolu korišćenja finansijskih sredstava;
 • Zadužen je za zaštitu podataka o poslovanju suda;
 • Daje preporuke u pogledu poboljšanja finansijsko-materijalnog poslovanja Vrhovnog kasacionog suda;
 • Prati sprovođenje preporuka;
 • Kontroliše usklađenost kadrovskog plana sa faktičkim stanjem;
 • Sačinjava periodične izveštaje o finansijskom poslovanju za predsednika suda.

Opis poslova i uslovi potrebni za obavljanje poslova na radnom mestu interni ravizor, kao i propisano zvanje, odnosno položaj detaljnije su navedeni u čl. 13 tački 2 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu. Poseban uslov propisan materijalno-finansijskim propisima je položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru.