Ispravka i dopuna Javnog konkursa za popunjavanje slobodnih radnih mesta

VRHOVNI KASACIONI SUD, na osnovu čl. 55, 61. stav 1. i 66. st. 1. i 3. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09), čl. 15. st. 2. i 3, 17. stav 3, 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ br. 41/07 i 109/09), član 4. Pravilnika o sastavu konkursne komisije, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na položaje u sudu (Su I-9 597/10 od 22. 11. 2010. godine) i člana 5. Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima („Službeni glasnik RS“ broj 43/10), oglašava 
 
ISPRAVKU I DOPUNU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA
 
Objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 117/12 od 12. decembra 2012. godine i dnevnom listu „DANAS“ od 11. decembra 2012. godine. 
 
U tački IX, menja se alineja 8 tako da glasi: „Uverenje osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za dela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci)“. 
 
Posle alineje 8 dodaje se nova alineja 9 koja glasi: „Uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci)“. 
 
Dosadašnja alineja 9 postaje alineja 10. 
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana, a počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja ove ispravke i dopune javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.