Jasmina Stamenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Jasmina Stamenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođena je 1959. godine u Beogradu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 19. marta 1983. godine. Pravosudni ispit je položila 29. oktobra 1985. godine.

U periodu od 1. oktobra 1984. godine do 28. oktobra 1985. godine radila je kao sudijski pripravnik u Okružnom privrednom sudu. Od 30. oktobra 1985. godine do 11. novembra 1992. godine radila je kao stručni saradnik u Okružnom privrednom sudu.

Za sudiju Trgovinskog suda u Beogradu izabrana je 29. oktobra 1992. godine. U navedenom sudu postupala je kao sudija u parničnom odeljenju, predsednik IP veća, predsednik parničnog odeljenja, kao i zamenik predsednika suda.

Dana 24. avgusta 2004. godine izabrana je za sudiju Višeg trgovinskog suda, gde je radila kao sudija u Odeljenju za privredne sporove, u veću specijalizovanom za sporove zaštite intelektualne svojine, od 2007. godine do kraja 2009. godine bila je predsednik Odeljenja za privredne sporove, kao i član Odeljenja sudske prakse.

Za sudiju Privrednog apelacionog suda izabrana je 24. avgusta 2004. godine, a stupila na sudijsku funkciju dana 1. januara 2010. godine, gde postupa kao sudija u Odeljenju za privredne sporove u veću specijalizovanom za sporove zaštite intelektualne svojine, bila je predsednik Odeljenja za privredne sporove, član Odeljenja sudske prakse, a od 1. januara 2019. godine bila je predsednik Odeljenja sudske prakse.

Učestvovala je na brojnim seminarima, obukama i konferencijama domaćih i međunarodnih organizacija o temama iz oblasti prava zaštite intelektualne svojine i poseduje sertifikate iz oblasti privrednog prava. Autor je mnogobrnojnih stručnih radova kao i komentara na zakone.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.