Javne nabavke i javni i interni konkursi

JAVNE NABAVKE

Vrhovni sud, u skladu sa obavezama utvrđenim odredbama Zakona o javnim nabavkama, kojima je propisano da je naručilac dužan da objavi poziv za podnošenje ponude u otvorenom postupku, u postupku javne nabavke male vrednosti i u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda i da je kao naručilac dužan da objavi poziv za podnošenje prijava u: restriktivnom postupku, kvalifikacionom postupku i konkurentnom dijalogu, kao i da istovremeno sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, objavi i konkursnu dokumentaciju, objavljuje pozive, obaveštenja u vezi javnih nabavki i konkursnu dokumentaciju i na svojoj internet stranici.

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA

Vrhovni sud, u skladu sa obavezom utvrđenom Zakonom o državnim službenicima i Uredbom o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima kojom je propisano je da se svaki javni konkurs oglašava  u "Službenom glasniku Republike Srbije", u nekom dnevnom javnom glasilu koje izlazi u celoj Republici Srbiji, oglašava i javni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta na web stranici Suda.