Javni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta

JAVNI   KONKURS

ZA  POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju i mesto rada:  Vrhovni kasacioni  sud,  Beograd, Nemanjina  broj 9.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

POLOŽAJ :   INTERNI   REVIZOR  -  četvrta  grupa položaja   ........  1 izvršilac

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim  studijama u trajanju od najmanje četiri godine - diplomirani ekonomista, položen državni stručni ispit  i  ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, radno iskustvo od najmanje devet godina u struci i poznavanje rada na računaru.

IZVRŠILAČKA  RADNA  MESTA:

1.RADNO MESTO ZA KADROVSKE POSLOVE  -  zvanje samostalni savetnik  ...... 1 izvršilac

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke – na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – diplomirani pravnik, položen državni stručni ispit,  radno  iskustvo  u  struci od najmanje pet  godina,  poznavanje  rada  na računaru.

2.STATISTIČAR – ANALITIČAR   -  zvanje samostalni savetnik  ........ 1 izvršilac

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili matematičke ili organizacione nauke, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – diplomirani ekonomista ili  matematičar ili inženjer organizacionih nauka, položen državni stručni ispit, najmanje  pet  godina  radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

3. ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKI SEKRETAR –  zvanje referent........1  izvršilac

Uslovi: Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju društvenog smera,   položen državni stručni    ispit,   najmanje  dve  godine  radnog  iskustva u    struci  i poznavanje  rada  na  računaru. 

4. BLAGAJNIK   U  RESTORANU  – zvanje  referent ......... 1  izvršilac

Uslovi: Srednja stručna sprema ekonomskog smera u četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit,  najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

5. RADNO  MESTO  ZA  JAVNE  NABAVKE –  zvanje savetnik .......1 izvršilac

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke – na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – diplomirani ekonomista, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci  od  najmanje  tri  godine,  poznavanje  rada  na  računaru.

6.  ADMINISTRATOR  BAZE  PODATAKA  – zvanje savetnik....... 1 izvršilac

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva – na studijama drugog stepena (diplomske  akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – završen Elektrotehnički ili Prirodno-matematički fakultet ili Fakultet organizacionih nauka, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika i rada na računaru.

7. SISTEM  INŽENJER  ZA  IP  TELEFONIJU  –  zvanje mlađi savetnik .......1 izvršilac

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne  oblasti elektrotehničkog  i   računarskog  inženjerstva, na studijama drugog stepena (diplomske  akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke     strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine –  diplomirani elektro inženjer ili specijalista  strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, položen državni  stručni ispit, radno iskustvo u   struci od najmanje jedne godine na  istim ili  sličnim  poslovima i   poznavanje  rada  na  računaru.

8.  RADNO  MESTO ZA ODRŽAVANJE SISTEMA ZA VENTILACIJU,  HLAĐENJE I  GREJANJE

– nameštenik  treće  vrste  radnih  mesta ............ 1  izvršilac 

Uslovi: Visoko  obrazovanje na studijama prvog stepena iz naučne oblasti   mašinsko inženjerstvo (osnovne akademske studije, osnovne strukovne   studije), odnosno na  studijama u trajanju do tri godine – inženjer   mašinstva ili viša stručna sprema mašinskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim  ili sličnim poslovima  i  poznavanje  rada na računaru.

III  Zajednički uslovi za rad na svim radnim mestima:

Punoletstvo, državljanstvo Republike Srbije,  da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog  teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od  najmanje  šest  meseci.

IV  Trajanje rada i  probni  rad:

Rad  na  položaju  traje  4  godine.  Na  izvršilačkim  radnim  mestima radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.  Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme u državnom organu podležu  probnom  radu  koji  traje  šest  meseci.  Probnom  radu ne podležu državni službenici  na  položaju.

V  Adresa na koju se podnose prijave:

Vrhovni kasacioni sud, 11000 Beograd, Nemanjina br. 9, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

VI  Lice zaduženo za davanje obaveštenja:    Biljana Marinović,  samostalni savetnik za kadrovske poslove,  telefon:  011/363-5553.

VII  Rok za podnošenje prijava:  Osam  dana i počinje da teče narednog  dana  od  dana objavljivanja  u „Službenom  glasniku  Republike Srbije“.                

VIII  Prijava na konkurs  treba  da  sadrži:

Ime i prezime kandidata,  datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona odnosno e-mail  adresu,  podatke o obrazovanju,  podatke o radnom iskustvu sa opisom poslova na kojima je kandidat  radio,  podatke o stručnom  usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

IX  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

Potrebno je priložiti originale ili overene fotokopije sledećih  dokumenata:  izvoda iz matične knjige rođenih; diplome ili uverenja kojim se dokazuje stručna sprema; uverenja o položenom državnom stručnom ispitu; dokaza o radnom  iskustvu (npr: fotokopija radne knjižice, ugovori o radu,  rešenja iz radnog odnosa); sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju rada na računaru; uverenja o državljanstvu (ne starije od  6 meseci); uverenja izdatog od strane suda  da  protiv kandidata  nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak, (ne starije od 6 meseci)  i  uverenja  Ministarstva  unutrašnjih  poslova  Republike  Srbije da  kandidat  nije  osuđivan   (ne starije od  6 meseci).

Posebno za radno  mesto  „INTERNI  REVIZOR“  - potrebno je  priložiti i original ili overenu  fotokopiju  uverenja o položenom ispitu za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru.

X  Provera osposobljenosti, znanja i veština:

U izbornom  postupku,  uvidom u  dokaze  priložene uz prijavu  i  na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima  među  kojima  će se  sprovesti  izborni postupak,  proveravaće  se  znanje kandidata, stručna osposobljenost, opšta kultura, radno iskustvo na istovrsnim poslovima i poznavanje  propisa u oblasti organizacije i rada suda, a  ceniće  se  i  pribavljeno mišljenje  prethodnog  poslodavca  u  odnosu  prema  poslu  i  kvalitetu  rada.  Vrednovaće se veštine kandidata: veština komunikacije, logičkog i analitičkog  rezonovanja,  elokvencija,  organizatorske  sposobnosti   i  kreativnost. O datumu  i  vremenu  provere  osposobljenosti,  znanja  i  veština  biće obavešteni kandidati  među  kojima  će  se  sprovesti  izborni   postupak,  odnosno  kandidati  koji  isunjavaju  uslove  za  zaposlenje  na  radnom  mestu,  čije  su  prijave  blagovremene,  jasne i potpune -  uz  koje su priloženi  svi  potrebni  dokazi.  Sa  kandidatima  koji  ne  poseduju  ili  ne  dostave  dokaz o  poznavanju   rada  na   računaru  obaviće  se  provera  znanja   kroz  praktičan  rad.

XI  Napomene:

Prijave uz  koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune, neblagovremene, nerazumljive i  nedopuštene prijave biće odbačene. Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom  listu „Politika“ i na  web stranici  Vrhovnog kasacionog suda: www.vk.sud.rs. Na web stranici Vrhovnog kasacionog suda - u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu, može se izvršiti uvid u opis poslova svakog  radnog  mesta.  Kandidati koji  konkurišu na više radnih mesta istovremeno,  u  prijavi  treba  da  navedu  na  koja  radna mesta konkurišu  pod  rednim  brojevima   prema  ličnom  prioritetu,  a  dokaze o ispunjenosti    uslova  prilažu samo  u  jednom  primerku,  za  sva radna  mesta  na  koja  konkurišu.  Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Kandidati  bez položenog državnog stručnog ispita  primaju  se  na rad  pod  uslovom  da taj ispit  polože  do okončanja  probnog  rada.  Kandidat  koji  konkuriše za radno mesto na  položaju a  nema položen državni stručni  ispit,   dužan  je  da  dostavi  dokaz  o  položenom državnom stručnom  ispitu  u  roku od  20 dana od  dana isteka roka  za  podnošenje prijava  na  javni  konkurs.