Javni poziv za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara male vrednosti broj 3/2012 - za nabavku potrošnog materijala - tonera za štampače i fotokopir papira za potrebe Vrhovnog kasacionog suda, sa konkursnom dokumentacijom

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08)  

VRHOVNI KASACIONI SUD, 11000 Beograd, Nemanjina 9, objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda u postupku javne  nabavke dobara male vrednosti broj 3/2012

Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog materijala – tonera za štampače  i fotokopir papira za potrebe Vrhovnog  kasacionog suda.

Vrsta i opis predmeta javne nabavke sastavni je deo konkursne dokumentacije.

Ponudu mogu podneti svi zaintresovani ponuđači koji ispunjavaju uslove za učešće u postupku iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuju na način propisan u članu 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuda mora u celini biti pripremljena u skadu sa ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“, zaintresovanim licima biće omogućen neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, Nemanjina 9, Beograd.

Javni poziv biće objavljen i na Portalu javnih nabavki.

Od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“, konkursna dokumentacija biće objavljena na websitu Vrhovnog kasacionog suda – www.vk.sud.rs i može se preuzeti elektronski.

Zaintresovani ponuđač dužan je da podnese ponudu najkasnije do 12.00 časova, 30-tog dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, na adresu: Vrhovni kasacioni sud, Beograd, Nemanjina 9. Koverat sa ponudom na prednjoj strani mora imati pisani tekst \"PONUDA-NE OTVARAJ", naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresu ponuđača.

Poželjno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, otstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

Otvaranje ponuda održaće se 30-tog dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“ u 13 časova u kabinetu broj 4.01 na IV spratu kod sekretara Vrhovnog kasacionog suda, u zgradi sudova, ulica Nemanjina 9, Beograd.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u okvirnom roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda.       

Zainteresovana lica mogu tražiti u pisanom obliku dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a dodatne informacije i pojašnjenja telefonom nisu dozvoljena.

Naručilac će u roku od dva dana pismeno odgovoriti zainteresovanom licu i istovremeno tu informaciju dostaviti svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju.

Pitanja treba uputiti na adresu Vrhovni kasacioni sud, Beograd, Nemanjina 9. uz napomenu "Objašnjenja – javna  nabavka potrošnog materijala – tonera za štampače  i fotokopir papira za potrebe Vrhovnog  kasacionog suda.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju