Jelica Bojanić Kerkez, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Jelica Bojanić Kerkez, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođena je 1958. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1982. godine. Posle završenih studija bila je sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Zrenjaninu. Pravosudni ispit je položila u januara 1985. godine. Za sudiju Opštinskog suda u Zrenjaninu je izabrana  u aprilu 1985. godine. Sudila je trinaest godina u prvostepenoj  građanskoj materiji. Za sudiju Okružnog suda u Zrenjaninu je izabrana u maju 1998. godine. U tom sudu je bila član i predsednik žalbenog veća i od 2008. godine predsednik Građanskog odeljenja. Izabrana je za sudiju Apelacionog suda u Novom  Sadu i  od januara 2010. godine bila  zamenik v.f. predsednika tog suda odnosno prvi zamenik predsednika suda, predsednik veća u Građanskom odeljenju i predsednik specijalizovanog veća za sporove iz porodičnih odnosa, a od juna 2014. godine  određena i za predsednika Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

U profesionalnom usavršavanju je završila specijalistički kurs s odbranom rada „Ljudska prava u Evropi“ na Pravnom fakultetu u Novom Sad 2002. godine, obuku za strateško planiranje, obuku za trenera osnovnog i višeg nivoa, obuku za medijatora, stekla sertifikate o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta, o posedovanju posebnih znanja iz oblasti primene Zakona o zaštiti uzbunjivača i primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Učestvovala je na brojnim seminarima, konferencijama i stručnim skupovima. Od 2004. godine je bila trener u obukama sudija i sudijskih pomoćnika sprovođenim od strane Prvosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje sudija i Pravosudne akademije.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 8. novembra 2018. godine.

Postupa u građanskoj materiji.