Kd 220/2019 na nadležnost

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kd 220/2019
10.12.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela ubistvo na mah iz člana 115. Krivičnog zakonika, odlučujući o predlogu sudije pojedinca Višeg suda u Novom Pazaru K 49/19 od 13.11.2019. godine, za prenošenje mesne nadležnosti na drugi stvarno nadležan sud, u sednici veća održanoj dana 10.12.2019. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA, po optužnom predlogu Višeg javnog tužioca u Užicu Kto 26/19 od 14.08. 2019. godine, zbog krivičnog dela ubistvo na mah iz člana 115. Krivičnog zakonika, ODREĐUJE SE Viši sud u Užicu.

O b r a z l o ž e nj e

Viši javni tužilac u Užicu podneo je Višem sudu u Užicu optužni predlog Kto 26//19 od 14.08.2019. godine protiv okrivljenog AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo na mah iz člana 115. Krivičnog zakonika. Ovome je prethodilo rešenje Apelacionog javnog tužioca u Kragujevcu Ktr 25/18 od 12.01.2018. godine kojim je ovlašćen Viši javni tužilac u Užicu da postupa u predmetu istrage Višeg javnog tužioca u Novom Pazaru Kti 48/17 protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ.

Viši sud u Užicu se rešenjem K 18/19 od 21.08.2019. godine, oglasio mesno nenadležnim za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA zbog krivičnog dela ubistvo na mah iz člana 115. Krivičnog zakonika i po pravnosnažnosti rešenja spisi predmeta su dostavljeni Višem sudu u Novom Pazaru, kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

Rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu Kž2 654/19 od 08.10.2019. godine, odbijene su kao neosnovane žalba Višeg javnog tužioca u Užicu i žalba branioca okrivljenog AA, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Užicu K 18/19 od 21.08.2019. godine.

Sudija pojedinac Višeg suda u Novom Pazaru dostavio je Vrhovnom kasacionom sudu obrazloženi predlog K 49/19 od 13.11.2019. godine, da se za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA zbog krivičnog dela ubistvo na mah iz člana 115. Krivičnog zakonika, odredi drugi stvarno nadležan sud, shodno članu 33. ZKP.

Vrhovni kasacioni sud je u sednici veća razmotrio spise predmeta sa predlogom sudije pojedinca Višeg suda u Novom Pazaru za prenošenje mesne nadležnosti, pa je našao da je predlog osnovan.

Odredbom člana 33. ZKP, propisano je da na predlog sudije za prethodni postupak, sudije pojedinca ili predsednika veća Vrhovni kasacioni sud može za vođenje krivičnog postupka odrediti drugi stvarno nadležan sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako postoje drugi važni razlozi.

U podnetom predlogu sudija pojedinac pozivajući se na odredbu člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojom je svakom licu garantovano da o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka ili o optužbama protiv njega odluči nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, navodi da procena nezavisnosti suda, između ostalog zavisi i od postojanja jemstva protiv spoljnih pritisaka na sud. Takođe navodi, da se nezavisnost mora obezbediti bez ikakvih ograničenja nedostojnih uticaja, podsticaja, pritisaka, pretnji ili uplitanja posrednih i neposrednih, bilo od koga i iz bilo kojih razloga, s tim što ovi najviši principi o sudskoj nezavisnosti ne mogu sami po sebi garantovati nepristrasno suđenje, ukoliko ne postoji društveni konsenzus o isključenju svih vrsta pritisaka i uticaja na sud, bez obzira da li dolaze od nosilaca javnih funkcija, različitih interesnih grupa i pojedinaca, nevladinog sektora, medija i drugih subjekata. U predlogu se ističe da je isti podnet u cilju eliminacije svakog utiska o pristrasnosti i obezbeđenja prava na nepristrasan sud, odnosno radi isključenja svake sumnje u pogledu pristrasnosti, imajući u vidu izuzetno otvorenu kampanju u medijima u vezi sa predmetnim postupkom, te imajući u vidu da negativna medijska kampanja u vezi sa pojedinim sudskim postupcima može uticati na nepristrasnost suda, a time i na pravičnost postupka. U prilog podnetom predlogu, sudija pojedinac je istakao činjenicu da su od momenta pokretanja predmetnog krivičnog postupka, o događaju koji je predmet istog, izveštavala sredstva javnog informisanja, da su nevladine organizacije i politički subjekti izdali niz saopštenja, da su pozivani građani na proteste koji su i održani, kao i da nevladine organizacije i politički subjekti i dalje izdaju saopštenja vezano za predmetni događaj.

Imajući u vidu navedeno, to Vrhovni kasacioni sud, shodno odredbi člana 33. ZKP, nalazi da u konkretnom slučaju postoje drugi važni razlozi za prenošenje mesne nadležnosti na drugi stvarno nadležan sud, s obzirom na saopštenja nevladinih organizacija, političkih subjekata i održane proteste građana, što sve u javnosti može stvoriti predstavu da je ugrožena nepristrasnost suda, te je u cilju isključenja svake sumnje u pogledu pristrasnosti suda i obezbeđenja prava na pravično suđenje, odlučeno da se ovaj krivični postupak, sprovede pred Višim sudom u Užicu, imajući u vidu i da je Viši javni tužilac u Užicu podneo optužni akt na osnovu ovlašćenja Apelacionog javnog tužioca iz rešenja Ktr 25/18 od 12.01.2018. godine.

Iz iznetih razloga, na osnovu člana 33. ZKP, doneta je odluka kao u izreci ovog rešenja.

Zapisničar-savetnik,                                                                                                             Predsednik veća-sudija,

Andrea Jakovljević,s.r.                                                                                                         Zoran Tatalović,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić