Kd 67/2020 nadležnost i sastav suda

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kd 67/2020
03.06.2020. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o predlogu sudije pojedinca Trećeg osnovnog suda u Beogradu 2K.477/20 od 19.05.2020. godine za prenošenje mesne nadležnosti, u sednici veća održanoj dana 03.06.2020. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. Krivičnog zakonika, po optužnom predlogu Trećeg osnovnog javnog tužioca u Beogradu KT.br.5218/17 od 20.04.2020. godine, ODREĐUJE SE Osnovni sud u Šapcu.

O b r a z l o ž e nj e

Treći osnovni javni tužilac u Beogradu podneo je Trećem osnovnom sudu u Beogradu optužni predlog KT.br.5218/17 od 20.04.2020. godine protiv okrivljenog AA, stavljajući mu na teret izvršenje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. KZ.

Postupajući sudija pojedinac Trećeg osnovnog suda u Beogradu dostavio je Vrhovnom kasacionom sudu predlog 2K.477/20 od 19.05.2020. godine da se, u smislu člana 33. Zakonika o krivičnom postupku, iz razloga celishodnosti, za vođenje predmetnog krivičnog postupka odredi Osnovni sud u Šapcu, nalazeći da će se pred tim sudom postupak lakše sprovesti.

Vrhovni kasacioni sud je razmotrio spise predmeta, zajedno sa predlogom sudije pojedinca Trećeg osnovnog suda u Beogradu za prenošenje mesne nadležnosti, pa je našao:

Predlog je osnovan.

Odredbom člana 33. ZKP propisano je da na predlog sudije za prethodni postupak, sudije pojedinca ili predsednika veća, Vrhovni kasacioni sud može za vođenje krivičnog postupka odrediti drugi stvarno nadležan sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako postoje drugi važni razlozi.

Naime, u konkretnom slučaju, prema stanju u spisima, proizilazi da će se, iz razloga celishodnosti, predmetni krivični postupak lakše sprovesti pred Osnovnim sudom u Šapcu. Ovo imajući u vidu da okrivljeni AA ima prebivalište u gradu ..., ulica ..., za koju teritoriju je shodno članu 3. stav 1. tačka 65) Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava nadležan Osnovni sud u Šapcu, te imajući pri tome u vidu da u optužnom predlogu javnog tužioca nije predložen ni jedan dokaz čije je izvođenje vezano za područje mesne nadležnosti Trećeg osnovnog suda u Beogradu, obzirom da je, pored saslušanja okrivljenog, predloženo da se u dokaznom postupku samo još pročitaju pisani dokazi koji se nalaze u spisima predmeta i to potvrda o privremeno oduzetim predmetima MUP-a RS DP PU za grad Beograd PS Novi Beograd broj 533/17 od 21.10.2017. godine, nalaz i mišljenje UKP-Nacionalno kriminalističkotehničkog centra broj 234-20289/17 od 30.10.2017. godine, zapisnik o saslušanju okrivljenog AA pred Osnovnim javnim tužiocem u Šapcu od 17.12.2019. godine i izveštaj iz kaznene evidencije za okrivljenog. Imajući u vidu sve napred navedeno, to je, i po nalaženju ovog suda, očigledno da će se predmetni krivični postupak lakše i ekonomičnije sprovesti pred Osnovnim sudom u Šapcu.

Sa iznetih razloga, a na osnovu člana 33. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. stav 1. tačka 65) Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci rešenja.

Zapisničar-savetnik                                                                                 Predsednik veća-sudija

Snežana Lazin,s.r.                                                                                      Nevenka Važić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić