Konferencija „Pravosuđe u tranziciji na putu evropskih integracija: Izazovi i prilike za delotvornu zaštitu ljudskih prava“

Svečana konferencija „Pravosuđe u tranziciji na putu evropskih integracija: Izazovi i prilike za delotvornu zaštitu ljudskih prava“, održana je 10. marta 2017. godine u Beogradu.

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Pravosudna akademija obeležili su prvu godinu uspešnog sprovođenja projekta „Jačanje obrazovnih aktivnosti i organizacionih kapaciteta Pravosudne akademije“, čiji je nosilac Ministarstvo pravde.  Na konferenciji su predstavljeni postignuti rezultati nakon 12 meseci realizacije projekta.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je ukazao na značaj konferencije i dijaloga između redovnih sudova, Ustvanog suda i Evropskog suda za ljudska prava radi doprinosa smanjenju broja predmeta i delotvornije zaštite ljudskih prava.

Predsednik Milojević je podsetio da Vrhovni kasacioni sud, kroz ujednačavanje sudske prakse, nastoji da doprinese i smanjenju broja ustavnih žalbi i predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Na konferenciji su učestvovali sudije Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih i viših sudova, sudije Evropskog suda za ljudska prava i sudije Vrhovnog upravnog suda Republike Češke, tužioci Republičkog, apelacionih i viših tužilaštava i međunarodni pravni eksperti.