Konferencija na temu - Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i Dosadašnja sudska praksa i njeno ujednačavanje

Vrhovni kasacioni sud je uz podršku Kancelarije Saveta Evrope 14.05.2015. godine, održao Konferenciju na temu - Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i Dosadašnja sudska praksa i njeno ujednačavanje.

Konferencija je okupila predsednike apelacionih i viših sudova i predsednike odeljenja Zaštite prava na suđenje u razymnom roku, predsednike krivičnih, građanskih odeljenja i odeljenja sudske prakse u tim sudovima.

Na konferenciji je predstavljena publikacija Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, koja sadrži pravne stavove i sudske odluke Vrhovnog kasacionog suda. Ista je namenjena ujednačavanju sudske prakse sudova i približavanju evropskim standardima u poštovanju prava na suđenje u razumnom roku.

Drugi deo konferencije bio je posvećen ujednačavanju sudske prakse i realizaciji Sporazuma predsednika apelacionih sudova o održavanju zajedničkih sednica i ujednačavanju sudske prakse viših sudova sa područja apelacionih sudova.

Na kraju Konferenecije, doneti su zaključci:

Razumni rok
-do kraja godine organizovati okrugli sto o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku,
-na Godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji, organizovati okrugli sto o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku,
-do kraja godine organizovati sastanak radi analize nerešenih predmeta u sudovima u materiji zaštite prava na suđenje u razumnom roku, koje treba rešiti po čl. 8a do 8v Zakona o uređenju sudova,
-organizovati edukaciju za predsednike sudova i sudije koje će postupati u tim predmetima po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji stupa na snagu 1.1.2016. godine.

Ujednačavanje sudske prakse
-realizovati Plan aktivnosti Vrhovnog kasacionog suda o usaglašavanju sudske prakse,
-nastaviti realizaciju Sporazuma predsednika apelacionih sudova na ujednačavanju sudske prakse i sačiniti analizu usaglašenih i neusaglašenih spornih pravnih pitanja,
-sastaviti plan, program i agendu za usaglašavanje sudske prakse viših sudova na nivou apelacionih sudova,
-organizovati sastanke radi usaglašavanja sudske prakse u materiji izvršenja,
-organizovati edkaciju sudija iz procesnih zakona i Zakona o radu,
-do kraja godine organizovati regionalnu konferenciju o ujednačavanju sudske prakse.