Kzu 42/09

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kzu 42/09
17.11.2009. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Dragane Vuksanović, kao zapisničara, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela iz člana 171. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakona Republike Srbije, odlučujući o zahtevu osuđenog za vanredno ublažavanje kazne, izrečene pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Lajkovcu Kv.27/04 od 24.02.2005. godine, u sednici veća održanoj 17.11.2009. godine, doneo je

P R E S U D U

USVAJA SE zahtev osuđenog AA, pa se PREINAČUJE u pogledu odluke o kazni, pravnosnažna presuda Opštinskog suda u Lajkovcu Kv.27/04 od 24.02.2005. godine, tako što Vrhovni sud osuđenog AA, za izvršeno krivično delo prevare iz člana 171. stav 2. u vezi stava 1. KZ RS, OSUĐUJE na kaznu zatvora u trajanju od 1- jedne godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Okružnog suda u Valjevu Kž.40/03 od 03. februara 2003. godine, kojom je u pogledu odluke o krivičnoj sankciji preinačena presuda Opštinskog suda u Lajkovcu K.104/02 od 17.10.2002. godine, AA je zbog krivičnog dela prevare iz člana 171. stav 2. u vezi stava 1. KZ RS, izrečena uslovna osuda, tako što mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od dve godine i istovremeno određeno da se ona neće izvršiti ako optuženi za vreme od četiri godine ne učini novo krivično delo i uz uslov da ošt. BB naknadi štetu prouzrokovanu krivičnim delom, tako što će mu isplatiti iznos od 870.000,00 dinara, najkasnije do 15.04.2003. godine.

Kako osuđeni nije isplatio štetu oštećenom u roku određenom navedenom presudom Okružnog suda u Valjevu, Opštinski sud u Lajkovcu je presudom Kv.27/04 od 24.02.2005. godine, opozvao uslovnu osudu prema osuđenom AA i odredio da se utvrđena kazna zatvora u trajanju od dve godine izvrši.

Osuđeni je podneo zahtev za vanredno ublažavanje kazne.

Vrhovni sud je razmotrio spise predmeta, sa zahtevom osuđenog, obrazloženim predlogom Opštinskog suda u Lajkovcu da se zahtev odbije i predlogom Republičkog javnog tužioca Ktr. I 347/09 od 17.02.2009. godine, da se zahtev odbije, pa je našao:

Zahtev je osnovan.

Prema odredbi člana 415. ZKP, ublažavanje pravnosnažno izrečene kazne, koja nije izvršena, odnosno izdržana, dozvoljeno je, kada se po pravnosnažnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kada se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale, a one bi očigledno dovele do blaže osude.

Osuđeni je u zahtevu naveo da je nakon izricanja kazne zatvora započeo lečenje krvnih sudova vrata u KBC Zvezdara i da to lečenje i dalje traje, da je kod njega ustanovljeno teško oštećenje krvnih sudova vrata, da mu je utvrđen i invaliditet, i dat predlog za invalidsku komisiju, da je njegovo stanje jako loše, da se tetura kada hoda, da mu je neophodno dalje lečenje, a kao dokaz svojih navoda priložio je brojnu medicinsku dokumentaciju.

Na zahtev Vrhovnog suda Srbije, dostavljen je i nalaz i mišljenje veštaka neuropsihijatra dr Julijane Kostić od 31.03.2009. godine, iz koga proizilazi da je osuđeni dva puta bolnički lečen u KBC Zvezdara. Prvo bolničko lečenje bilo je zbog vertiginoznog sindroma, okoštavanja vratnog dela kičme, neregulisane arterijske hipertenzije, ponavljane hipertenzivne krize sa pritiskom i do 220 sa 120 mm hg. Drugo bolničko lečenje osuđenog bilo je zbog novih simptoma u odnosu na one koji su postojali pri prvom bolničkom lečenju i tada su mu konstatovane dijagnoze multiinfarkt mozga, ponavljani tranzitorni ishemični ataci levo, encefalopatija, neregulisani krvni pritisak, angina pektoris, psihoorganski sindrom (početna demencija), vertiginozni sindrom sa vertebrobazilarnom insuficijencijom. Iz otpusne liste sa drugog bolničkog lečenja proizilazi da kod osuđenog postoji znatno oštećenje krvnih sudova mozga i izneto je mišljenje da je osuđeni nesposoban za rad i da ga treba obraditi za invalidsku komisiju sa predlogom za invalidnost prve kategorije.

U trećem nalazu KBC Zvezdara, konstatovane su sledeće dijagnoze kod osuđenog: multiinfarkti mozga, diskretna hemipareza, neregulisana maligna arterijska hipertenzija, hipertenzivna encefalopatija, psihoorganski sindrom, promene na kičmenom stubu vratnog dela kičme, vertiginozni sindrom sa vertebrobazilarnom insuficijencijom i stenoza bifurkacije arterije karotis komunis, 35 % i zavisnost od nikotina.

Prema nalazu i mišljenju veštaka neuropsihijatra dr Julijane Kostić, iz medicinske dokumentacije sa dosadašnjih lečenja, proizilazi da se kod osuđenog radi o brojnim oboljenjima koja bitno ugrožavaju njegovo zdravlje, zbog čega mu je neophodno dalje lečenje, a osim toga, osuđeni je invalid, s obzirom da na levoj ruci ima oštećenje palca, kažiprsta i kontrakturu drugih prstiju šake, zbog čega je dodatno hendikepiran i nesposoban da obavlja bilo kakav posao, pa ga stoga treba obraditi za invalidsku komisiju sa predlogom za invalidnost prve kategorije.

Vrhovni sud nalazi da izmenjeno zdravstveno stanje osuđenog, s obzirom na težinu i prirodu bolesti, koje su napred navedene, a koje su se kod njega pojavile nakon okončanja redovnog krivičnog postupka, zbog čega je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, predstavlja novu okolnost koja opravdava vanredno ublažavanje kazne osuđenom.

Stoga je Vrhovni sud, ceneći ovu novu okolnost u sklopu okolnosti cenjenih u redovnom postupku, u smislu člana 41. OKZ, preinačio pravnosnažnu presudu samo u pogledu odluke o kazni i osuđenog AA za izvršeno krivično delo iz člana 171. stav 2. u vezi stava 1. KZ RS, osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, nalazeći da će se istom u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja predviđena odredbom člana 33. OKZ.

Iz iznetih razloga, na osnovu člana 417. stav 6. ZKP, odlučeno je, kao u izreci ove presude.

Zapisničar,                                                                                                                                 Predsednik veća-sudija,

Dragana Vuksanović,s.r.                                                                                                        Dragomir Milojević,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Olivera Strugarević