Kzz 14/12 povrede krivičnog zakona; uslovna osuda

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 14/12
14.03.2012. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr. Č.R., zbog krivičnog dela neuplaćivanje poreza po odbitku iz člana 229a. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz 145/12 od 20.02.2012. godine, podignutom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Kikindi K 785/10 od 18.01.2011. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1361/11 od 08.11.2011. godine, u sednici veća održanoj u smislu člana 422. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku u prisustvu okr.Č.R. i njegovog branioca adv. J.P., dana 14.03.2012. godine, doneo je

P R E S U D U

UVAŽAVA SE zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz 145/12 od 20.02.2012. godine, kao osnovan, i utvrđuje da je pravnosnažnim presudama Osnovnog suda u Kikindi K 785/10 od 18.01.2011. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1361/11 do 08.11.2011. godine povređen krivični zakon u korist okrivljenog Č.R. i to član 369. stav 1.tačka 4. Zakonika o krivičnom postupku u vezi sa članom 66. stav 2. Krivičnog zakonika.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Kikindi K. 785/10 od 18.01.2011. godine okr. Č.R. oglašen je krivim zbog krivičnog dela neuplaćivanje poreza po odbitku iz člana 229a. stav 3. u vezi stava 1. KZ za koje mu je izrečena uslovna osuda tako što je utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest meseci koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo i novčana kazna u iznosu od 100.000,00 dinara koju kaznu je okrivljeni dužan da plati u roku od tri meseca od dana pravno- snažnosti presude, a ako okrivljeni ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku od tri meseca ista će biti zamenjena u kaznu zatvora tako što će se za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne odrediti jedan dan kazne zatvora.

 

Na osnovu člana 85. i člana 229a. stav 4. KZ okrivljenom je izrečena i mera bezbednosti zabrane vršenja dužnosti odgovornog lica u privrednom društvu u trajanju od jedne godine računajući od dana pravnosnažnosti presude. Na osnovu člana 196. stav 1. u vezi člana 193. stav 2. tačka 1. i 9. ZKP obavezan je okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka plati sudu iznos od 16.900,00 dinara od čega iznos od 14.900,00 dinara na ime troškova veštačenja a iznos od 2.000,00 dinara na ime sudskog paušala, sve u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude pod pretnjom prinudnog izvršenja. Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1361/11 od 08.11.2011. godine, odbijena je kao neosnovana žalba Osnovnog javnog tužioca u Kikindi i žalba branioca okrivljenog R.Č. a presuda Osnovnog suda u Kikindi K. 785/10 od 18.01.2011. godine, potvrđena. Protiv obe pravnosnažne presude Republički javni tužilac podigao je zahtev za zaštitu zakonitosti Ktz. 145/12 od 20.02.2012. godine zbog povrede krivičnog zakona iz člana 369. stav 1. tačka 3. i 4. ZKP u vezi člana 66. KZ, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud uvaži zahtev za zaštitu zakonitosti i utvrdi da je navedenim pravnosnažnim presudama povređen zakon u korist okrivljenog. Vrhovni kasacioni sud je održao sednicu veća u smislu člana 422. stav 3. ZKP, u prisustvu okrivljenog Č.R. i njegovog branioca adv. J.P., po zameničkom punomoćju, adv. M.P., a u odsustvu uredno obaveštenog Republičkog javnog tužioca, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim presudama pa je po oceni navoda u zahtevu, našao: Zahtev za zaštitu zakonitosti je osnovan. Osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti ističe da je prvostepeni sud povredio krivični zakon, a drugostepeni sud nije otklonio navedenu povredu krivičnog zakona iz člana 369. stav 1. tačka 4. u vezi člana 66. stav 2. KZ. Navedena povreda krivičnog zakona sastoji se u tome što je prvostepeni sud odlukom o uslovnoj osudi prekoračio granice ovlašćenja koje ima po zakonu. Naime, za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku iz člana 229a. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, propisano je da će se učinilac za navedeno delo kazniti zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom, dakle po zakonu se može izreći i kazna zatvora u trajanju od deset godina. Odredbom člana 66. stav 2. KZ propisano je da za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža kazna ne može se izreći uslovna osuda. Stoga se osnovano u zahtevu ističe da je prvostepeni sud svojom odlukom o izricanju uslovne osude okrivljenom Č.R. za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku iz člana 229a. stav 3. u vezi stava 1. KZ za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, povredio krivični zakon iz člana 369. stav 1. tačka 4. ZKP, jer je van granice ovlašćenja propisanog zakonom – član 66. stav 2. KZ izrekao uslovnu osudu. S obzirom da je na navedenu prvostepenu presudu žalbu podneo i OJT u Kikindi zbog povrede krivičnog zakona i odluke o krivičnoj sankciji, te da se u razlozima žalbe navodi i da uslovnu osudu, po zakonu, nije bilo moguće izreći u konkretnom slučaju zbog visine zaprećene kazne, Apelacioni sud u Novom Sadu, kao drugostepeni sud, ne samo da nije otklonio navedenu povredu, već je žalbene navode OJT u Kikindi ocenio kao neosnovane i našao da prvostepeni sud nije prekoračio ovlašćenje koje ima po zakonu, pogrešno tumačeći odredbu člana 229a. stav 3. u vezi stava 1. KZ u pogledu zaprećene kazne koja se može izreći učiniocu ovog krivičnog dela (do deset godina) a što podrazumeva mogućnost izricanja kazne zatvora u trajanju i od 10 godina, pa je svojom presudom povredio krivični zakon iz člana 369. stav 1. tačka 4. KZ u vezi člana 66. stav 2. KZ, a kako se to u podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti osnovano ukazuje. Iz iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je utvrdio da je prvostepenom i drugostepenom presudom povređen krivični zakon iz člana 369. stav 1. tačka 4. ZKP u vezi člana 66. stav 2. KZ u korist okrivljenog Č.R., ne dirajući u pravnosnažne odluke protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podignut. Sa iznetih razloga, a na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ broj 116 od 22.12.2008. godine) i odredbe člana 24. stav 7. i člana 425. stav 2. ZKP, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci presude.

Zapisničar-savetnik                                                                                                                     Predsednik veća
Mila Ristić,s.r.                                                                                                                      sudija Bata Cvetković,s.r.