Kzz 17/12 - bitne povrede odredaba krivičnog postupka; troškovi krivičnog postupka

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 17/12
21.03.2012. godina
Beograd

U IME NARODA

 

                         Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr. V.T., zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz. 12/12 od 02.03.2012. godine, podignutom protiv pravnosnažne presude Apelacionog suda u Beogradu Kž1 2914/11 od 22.06.2011. godine, u sednici veća održanoj 21.03.2012. godine, doneo je

 

P R E S U D U

 

                        UVAŽAVA SE zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz. 12/12 od 02.03.2012. godine kao osnovan, pa se UKIDA  pravnosnažna presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 2914/11 od 22.06.2011. godine, samo u delu koji se odnosi na odluku o troškovima krivičnog postupka i u tom delu predmet vraća istom sudu na ponovno odlučivanje.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

                        Presudom Osnovnog suda u Loznici K 942/10 od 09.03.2011. godine, okr.V.T., na osnovu člana 355. tačka 2. ZKP, oslobođena je od optužbe da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. u vezi stava 1. KZ. Istom presudom odlučeno je da se okrivljenoj, na ime troškova krivičnog postupka, iz budžetskih sredstava suda isplati iznos od 170.625,00 dinara.

 

                        Odlučujući o žalbama Osnovnog javnog tužioca u Loznici i branioca okrivljene, Apelacioni sud u Beogradu je presudom Kž1 2914/11 od 22.06.2011. godine, uvažavajući žalbu branioca, preinačio prvostepenu presudu u delu odluke o troškovima krivičnog postupka tako što je odredio da se

okrivljenoj iz budžetskih sredstava isplati ukupan iznos od 100.000,00 dinara, dok je žalbu Osnovnog javnog tužioca odbio kao neosnovanu.

                        Protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Kž1 2914/11 od 22.06.2011. godine, Republički javni tužilac podigao je zahtev za zaštitu zakonitosti Ktz. 12/12 od 02.03.2012. godine, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11. ZKP, sa predlogom da se zahtev uvaži i drugostepena presuda ukine u delu koji se odnosi na odluku o troškovima krivičnog postupka.

 

                        Vrhovni kasacioni sud je održao sednicu veća u smislu člana 422. stav 2. i 3. ZKP, u odsustvu uredno obaveštenog zamenika Republičkog javnog tužioca, na kojoj je razmotrio spise predmeta sa presudom protiv koje je zahtev za zaštitu zakonitosti podignut, pa je, po oceni navoda u zahtevu, našao:

 

                        Osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti navodi da je drugostepenom presudom učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11. ZKP, jer su izreka i razlozi te presude u pogledu odluke o troškovima krivičnog postupka nejasni i protivrečni sami sebi.

 

                        Naime, u izreci drugostepene presude navedeno je da se prvostepena presuda u delu odluke o troškovima krivičnog postupka preinačava uvaženjem žalbe branioca okrivljene, a zatim se okrivljenoj dosuđuju troškovi u ukupnom iznosu manjem od iznosa troškova dosuđenih prvostepenom presudom, što izreku presude čini nejasnom i protivrečnom samoj sebi.

 

                        Takođe, razlozi presude vezani za odluku o troškovima krivičnog postupka su nejasni i protivrečni sami sebi, jer drugostepeni sud, na strani 3 u drugom stavu obrazloženja presude, navodi da su osnovani žalbeni navodi branioca okrivljene kojima se osporava prvostepena presuda zbog odluke o troškovima krivičnog postupka, a zatim daje nepotpunu specifikaciju dodatnih troškova čiju je isplatu branilac zahtevao u žalbi u ukupnom iznosu od 125.000,00 dinara i okrivljenoj dosuđuje ukupan iznos od 100.000,00 dinara iako je prvostepenom presudom dosuđen ukupan iznos od 170.625,00 dinara.

 

                        Na opisani način drugostepeni sud je, na štetu okrivljene V.T., učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11. ZKP, na koju povredu javni tužilac osnovano ukazuje u zahtevu za zaštitu zakonitosti, pa je bilo nužno drugostepenu presudu ukinuti i predmet vratiti Apelacionom sudu u Beogradu na ponovno odlučivanje.

 

                        U ponovljenom postupku drugostepeni sud će otkloniti učinjenu bitnu povredu odredaba krivičnog postupka na koju je ovom presudom ukazano i doneti zakonitu i pravilnu odluku povodom izjavljene žalbe branioca okrivljene.

 

                        Iz iznetih razloga, na osnovu člana 425. stav 1. ZKP, odlučeno je kao u izreci ove presude.

 

Zapisničar - savetnik                                                              Predsednik veća

 

Dragana Vuksanović                                                                               sudija

                                                                                                                 Bata Cvetković