Kzz 196/10 - zastarelost - povrede krivičnog zakona

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 196/10
22.12.2010. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Veska Krstajića i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Gordanom Burlić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog D.Č, zbog krivičnog dela samovlašće iz člana 330. stav 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz br.596/10 od 09.12.2010. godine, podignutom protiv pravnosnažne presude Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 br.2674/10 od 25.08.2010. godine, u sednici veća održanoj 22.12.2010. godine, doneo je

P R E S U D U

UVAŽAVA SE zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz.br.596/10 od 09.12.2010. godine kao osnovan, pa se PREINAČAVA presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 br.2674/10 od 25.08.2010. godine kojom je potvrđena presuda Opštinskog suda u Pančevu K br.1781/10 od 08.12.2008. godine ispravljena rešenjem Osnovnog suda u Pančevu K br.1871/10 od 18.02.2010. godine tako što Vrhovni kasacioni sud na osnovu člana 354. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku

 

ODBIJA OPTUŽBU

 

                        prema okrivljenom D.Č. iz B.N.S, ulica ....... broj ...., rođen ..................... godine u B.N.S, od oca P. i majke J., rođene M.

 

                        da je dana 15.05.2006. godine u B.N.S. smatrajući da ima pravo zbog neraščišćenih imovinskih odnosa, bez saglasnosti privatne tužilje, koja je, takođe u ambaru imala svoj kukuruz, iz ambara u kome je bio lagerovan kukurz u klipu, okrunio neodređenu količinu kukuruza i istu odvezao tako što je obio kapiju isekavši alkicu na lancu katanca na ulaznoj kapiji, koji je bio zaključan, te bez dozvole privatne tužilje ušao u dvorište i okrunio kukuruz iz ambara koji se nalazi u istom dvorištu, pri čemu je bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje, bio je svestan da je njegovo delo zabranjeno

 

                        -čime bi izvršio krivično delo samovlašća iz člana 330. stav 1. KZ.

 

                        Troškovi krivičnog postupka iz člana 193. stav 2. tačka 1. do 6. ZKP, kao i nužni izdaci okrivljenog i nagrada i nužni izdaci branioca okrivljenog padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

            Privatna tužilja – oštećena Č.S. se upućuje na parnicu radi ostvarivanja imovinsko pravnog zahteva.

O b r a z l o ž e nj e

                        Presudom Opštinskog suda u Pančevu K.br.1781/10 od 08.12.2008. godine ispravljenom rešenjem Osnovnog suda u Pančevu K br.1871/10 od 18.02.2010. godine okrivljeni D.Č. je oglašen krivim za krivično delo samovlašće iz člana 330. stav 1. KZ i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 dinara. Privatna tužilja Č.S. je na osnovu člana 206. stav 2. ZKP upućena na parnicu radi ostvarivanja imovinsko pravnog zahteva. Okrivljeni je obavezan da snosi troškove krivičnog postupka i to troškove privatne tužilje na ime angažovanja punomoćnika advokata Z.S. za sastav privatne krivične tužbe, pristupa na tri održana glavna pretresa i šest odloženih glavnih pretresa u ukupnom iznosu od 48.000,00 dinara, kao i troškove paušala u iznosu od 2.000,00 dinara.

 

                        Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 br.2674/10 od 25.08.2010. godine odbijena je kao neosnovana žalba branioca okrivljenog, a prvostepena presuda potvrđena.

 

                        Republički javni tužilac podigao je zahtev za zaštitu zakonitosti Ktz.br.596/10 od 09.12.2010. godine protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 br.2674/10 od 25.08.2010. godine, zbog povrede krivičnog zakona iz člana 369. stav 2. ZKP u vezi sa članom 103. tačka 7. KZ u vezi sa članom 104. stav 6. KZ, s predlogom da se uvaži zahtev Republičkog javnog tužioca, preinači pravnosnažna presuda Opštinskog suda u Pančevu K.br.1871/10 od 08.12.2008. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 br.2674/10 od 25.08.2010. godine i na osnovu člana 354. tačka 3. ZKP u vezi sa članom 103. tačka 7. KZ i sa članom 104. stav 6. donese presuda kojom se prema okrivljenom odbija optužba za navedeno krivično delo usled nastupanja zastarelosti krivičnog gonjenja.

 

                        Vrhovni kasacioni sud je održao sednicu veća u smislu člana 422. stav 3. ZKP u odsustvu uredno obaveštenog Republičkog javnog tužioca, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno su navedenim presudama, pa je po oceni navoda u zahtevu za zaštitu zakonitosti našao:

 

Zahtev je osnovan.

 

Osnovano se zahtevom za zaštitu zakonitosti ukazuje da su drugostepenom presudom povređene odredbe člana 369. tačka 2. ZKP u vezi člana 103. tačka 7. KZ i člana 104. stav 6. KZ.

 

Naime, prema odredbi člana 103. tačka 7. KZ, krivično gonjenje se ne može preduzeti kad protekne dve godine od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna, a odredbom člana 104. stav 6. KZ predviđeno je da zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja.

 

Iz spisa predmeta se utvrđuje da je okrivljeni D.Č. oglašen krivim da je 15.05.2006. godine izvršio krivično delo samovlašće iz člana 330. stav 1. Krivičnog zakonika, za koje je zakonom zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do šest meseci, pa je shodno odredbi člana 104. stav 6. KZ, protekom vremena od četiri godine od izvršenja krivičnog dela, dakle 15.05.2010. godine nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja.

 

S obzirom na to da je presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 br.2674/10 doneta 25.08.2010. godine, kada je već nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja, to je Apelacioni sud u Novom Sadu, po pravilnoj primeni krivičnog zakona, bio dužan da u žalbenom postupku, preinači prvostepenu presudu i na osnovu člana 354. tačka 3. ZKP, prema okrivljenom D.Č. odbije optužbu za krivično delo za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim.

 

Kako drugostepeni sud to nije učinio, već je prvostepenu presudu potvrdio, na taj način je povredio odredbe člana 369. tačka 2. ZKP u vezi člana 103. tačka 7. KZ i člana 104. stav 6. KZ na štetu okrivljenog D.Č.

 

Stoga je Vrhovni kasacioni sud, otklanjajući učinjenu povredu zakona, preinačio presudu Apelacionog suda u Novom Sadu  Kž1 br.2674/10 od 25.08.2010. godine i na osnovu člana 354. tačka 3. ZKP, prema okrivljenom D.Č. odbio optužbu za krivično delo iz člana 330. stav 1. KZ, dok je o troškovima krivičnog postupka odlučio shodno odredbi člana 197. stav 1. ZKP.

 

Iz izloženog, a na osnovu odredbe člana 30. stav 1. Zakona o uređenju sudova (''Službeni glasnik RS'', broj 116 od 22.12.2008. godine) i odredbe člana 425. stav 1. ZKP, odlučeno je kao u izreci ove presude.

 

Zapisničar-savetnik                                                      Predsednik veća-sudija

 

Gordana Burlić, s.r.                                                              Bata Cvetković, s.r.