Kzz 372/2020 bitna povreda odredaba kriv. postupanja; čl. 438 st. 1 t. 7 zkp

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 372/2020
27.05.2020. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela sitna krađa iz člana 210. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, adv. Živote Stojanovića, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Knjaževcu 2K 136/16 od 14.03.2019. godine i Apelacionog suda u Nišu Kž1 642/19 od 30.10.2019. godine, u sednici veća održanoj dana 27.05.2020. godine, jednoglasno, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovan, zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, adv. Živote Stojanovića, podnet protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Knjaževcu 2K 136/16 od 14.03.2019. godine i Apelacionog suda u Nišu Kž1 642/19 od 30.10.2019. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Knjaževcu 2K 136/16 od 14.03.2019. godine, okrivljeni AA, oglašen je krivim zbog produženog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1) u vezi člana 61. Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dve godine, u koju mu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru od 09.02.2016. do 05.05.2016. godine.

Okrivljeni je obavezan i na plaćanje paušala i troškova krivičnog postupka bliže navedeno u izreci prvostepene presude.

Presudom Apelacionog suda u Nišu Kž1 642/19 od 30.10.2019. godine, delimično je usvojena žalba branioca okrivljenog AA i preinačena presuda Osnovnog suda u Knjaževcu 2K 136/16 od 14.03.2019. godine, tako što je okrivljeni AA oglašen krivim zbog krivičnog dela sitna krađa iz člana 210. Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 09.02.2016. do 05.05.2016. godine, dok su žalba Osnovnog javnog tužioca u Zaječaru, Odeljenje u Knjaževcu i u ostalom delu žalba branioca okrivljenog AA, odbijene kao neosnovane.

Istom presudom, odlučeno je da troškovi krivičnog postupka nastali kod Apelacionog suda u Nišu kao suda pravnog leka padaju na teret okrivljenog AA o čijoj će visini sud odlučiti posebnim rešenjem.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda branilac okrivljenog AA, adv. Života Stojanović, podneo je zahtev za zaštitu zakonitosti zbog povrede zakona iz člana 485. stav 1. tačka 1), sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud usvoji zahtev i pobijane presude preinači u smislu navoda zahteva.

Vrhovni kasacioni sud dostavio je primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu, shodno odredbi člana 488. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku i u sednici veća, koju je održao bez obaveštenja Republičkog javnog tužioca i branioca okrivljenog, smatrajući da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta sa odlukama protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet, pa je našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti je neosnovan.

Branilac okrivljenog AA, adv. Života Stojanović, u zahtevu za zaštitu zakonitosti ističe da je donošenjem pobijanih pravnosnažnih presuda učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 7) ZKP, imajući u vidu da krivično delo sitna krađa za koje je okrivljeni osuđen je izvršena na štetu privatne imovine i za koje se delo gonjenje preduzima po privatnoj tužbi, što znači da je ovlašćeni tužilac za ovo delo privatni tužilac a ne javni tužilac koji je u ovom predmetu postupao.

Iznete navode zahteva Vrhovni kasacioni sud ocenjuje neosnovanim.

Naime, navode sadržane u zahtevu za zaštitu zakonitosti branilac okrivljenog AA, adv. Života Stojanović, već je isticao u žalbi izjavljenoj protiv prvostepene presude, a drugostepeni sud je našao da je taj žalbeni navod neosnovan i o tome na strani 7, stav 1. obrazloženja dao veoma jasne razloge, koje Vrhovni kasacioni sud prihvata i u smislu odredbe člana 491. stav 2. ZKP, na te razloge upućuje.

Sa iznetih razloga, nalazeći da pobijanim pravnosnažnim presudama nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 7) ZKP, na koju se neosnovano ukazuje zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana 491. ZKP, zahtev odbio kao neosnovan i odlučio kao u izreci presude.

Zapisničar – savetnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Predsednik veća – sudija

Mila Ristić,s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nevenka Važić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić