Kzz 39/10 - zahtev za zaštitu zakonitosti

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 39/10
28.12.2010. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Veska Krstajića i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Gordanom Burlić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Ž.L, zbog krivičnog dela ubistvo iz člana 39. stav 2. tačka 6. Krivičnog zakona Republike Crne Gore u vezi sa članom 9. stav 3. Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz.br.858/09 od 31.08.2009. godine podignutom protiv pravnosnažne presude Vrhovnog suda Crne Gore Kž br.16/2001 od 22.03.2001. godine, u sednici veća održanoj 28.12.2010. godine, doneo je

 

R E Š E NJ E

 

ODBACUJE SE kao nedozvoljen zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz.br.858/09 od 31.08.2009. godine podignut protiv pravnosnažne presude Vrhovnog suda Republike Crne Gore Kž br.16/2001 od 22.03.2001. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

                        Presudom Višeg suda u Podgorici K.br.142/99 od 28.10.1999. godine okrivljeni Ž.L. oglašen je krivim za krivično delo ubistvo iz člana 39. stav 2. tačka 6. Krivičnog zakona Republike Crne Gore u vezi sa članom 9. stav 3. KZ SRJ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru.

 

                        Presudom Vrhovnog suda Republike Crne Gore Kž.br.16/2001 od 22.03.2001. godine, prvostepena presuda je uvaženjem žalbe Višeg tužioca u Podgorici preinačena samo u pogledu odluke o kazni izrečene okrivljenom Ž.L, tako da je ovaj okrivljeni za navedeno krivično delo osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru, dok je žalba branioca okrivljenog Ž.L. odbijena kao neosnovana.

 

                        Republički javni tužilac Republike Srbije podigao je zahtev za zaštitu zakonitosti protiv presude Vrhovnog suda Crne Gore Kž.br.16/2001 od 22.03.2001. godine, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka – član 368. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku u vezi sa članom 377. stav 1. ZKP i zbog povrede odredaba člana 368. stav 1. tačka 11. ZKP, sa predlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

 

                        Dopisom Republičkog javnog tužilaštva Ktz.br.858/2009 od 01.04.2010. godine od Vrhovnog kasacionog suda zatraženi su spisi predmeta radi razmatranja. Povodom ovog zahteva za dostavljanje radi razmatranja spisa predmeta po zahtevu Republičkog javnog tužioca Srbije za zaštitu zakonitosti podignutom protiv presude Vrhovnog suda Crne Gore Kž.br.16/2001 od 22.03.2001. godine, dostavljene su fotokopije spisa predmeta (koje su se jedino i nalazile u spisima predmeta) okrivljenog Ž.L.

 

                        Republičko javno tužilaštvo je dopisom Ktz.br.858/09 od 20.12.2010. godine obavestilo Vrhovni kasacioni sud da Republičko javno tužilaštvo odustaje od podnetog zahteva za zaštitu zakonitosti (Ktz.br.858/09 od 31.08.2009. godine).

 

                        Vrhovni kasacioni sud je u sednici veća razmotrio spise predmeta, zajedno sa navedenim odlukama, pa je našao:

 

Prema odredbi člana 419. Zakonika o krivičnom postupku predviđeno je da nadležni javni tužilac može podići zahtev za zaštitu zakonitosti ako je povređen zakon i to protiv pravnosnažnih sudskih odluka i protiv sudskog postupka koji je prethodio tim pravnosnažnim odlukama. Kako je Republički javni tužilac dopisom od 20.12.2010. godine obavestio Vrhovni kasacioni sud da odustaje od podnetog zahteva za zaštitu zakonitosti, a nakon ponovnog razmatranja spisa predmeta, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u dispozitivu rešenja, analognom primenom odredbe člana 387. Zakonika o krivičnom postupku.

 

Zapisničar-savetnik                                                      Predsednik veća-sudija

 

Gordana Burlić, s.r.                                                           Bata Cvetković, s.r.