Kzz 457/2020 2.4.1.22.1.7; nepravilna odluka o troškovima krivičnog postupka

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 457/2020
18.06.2020. godina
Beograd

 

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA i dr, zbog krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. stav 1. Krivičnog zakonika i dr, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, advokata Zorana Steljića, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Kragujevcu 1K-21/19 od 01.07.2019.godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-964/19 od 21.01.2020.godine, u sednici veća održanoj dana 18.06.2020.godine, jednoglasno, doneo je

P R E S U D U

USVAJA SE zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, advokata Zorana Steljića, pa se UKIDAJU pravnosnažne presude Višeg suda u Kragujevcu 1K- 21/19 od 01.07.2019.godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-964/19 od 21.01.2020.godine, samo u pogledu odluke o troškovima krivičnog postupka, u odnosu na okrivljenog AA, i u tom delu predmet vraća Višem sudu u Kragujevcu na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Kragujevcu 1K-21/19 od 01.07.2019.godine, u stavu prvom izreke, okrivljeni AA, oglašen je krivim zbog izvršenja krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. stav 1. KZ, izrečena mu je uslovna osuda i to tako što mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 meseca i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vreme od jedne godine po pravnosnažnosti presude ne izvrši novo krivično delo. Odlučeno je da oštećeni radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva se upućuje na parnicu. Stavom prvim izreke prvostepene presude obavezan je okrivljeni AA da naknadi troškove krivičnog postupka, te da plati sudu na ime paušala iznos od 5.000,00 dinara, na ime troškova unapred isplaćenih iz budžetskih sredstava suda ukupan iznos od 72.656,25 dinara, kao i Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu na ime troškova unapred isplaćenih iz budžetskih sredstava tužilaštva u iznosu od 23.125,00 dinara, a sve u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Presudom Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-964/19 od 21.01.2020.godine odbijene su kao neosnovane žalbe Višeg javnog tužioca u Kragujevcu i branioca okrivljenog AA, advokata Zorana Steljića i presuda Višeg suda u Kragujevcu 1K- 21/19 od 01.07.2019.godine potvrđena.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda zahtev za zaštitu zakonitosti podneo je branilac okrivljenog AA, advokat Zoran Steljić, zbog povrede zakona iz člana 441. stav 4. ZKP, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud usvoji zahtev za zaštitu zakonitosti i pobijane presude ukine i predmet vrati Višem sudu u Kragujevcu na ponovno odlučivanje.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu, shodno odredbi člana 488. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku, te je u sednici veća koju je održao u smislu člana 490. ZKP, bez obaveštenja Republičkog javnog tužioca i branioca okrivljenog, smatrajući da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta i pravnosnažne presude protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet, pa je, po oceni navoda iznetih u zahtevu, našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog je osnovan.

Po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda osnovano branilac okrivljenog AA, u podnetom zahtevu ukazuje da je pogrešna odluka suda da se okrivljeni AA obaveže na plaćanje Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu troškova postavljenja branioca po službenoj dužnosti, odnosno osnovano branilac okrivljenog, po stavu ovog suda, pobija pravnosnažne presude zbog povrede zakona iz člana 441. stav 4. ZKP.

Naime, iz spisa predmeta proizilazi da je protiv okrivljenog AA istraga vođena zbog krivičnog dela prevara u osiguranju iz člana 208a stav 2. u vezi stava 1. u vezi člana 33. KZ (zapisnik Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu Kti br. 6/13 od 12.11.2013.godine), da je okrivljenom Viši javni tužilac u Kragujevcu rešenjem Kti br. 6/13 od 12.11.2013.godine postavio branioca po službenoj dužnosti na osnovu člana 76. stav 1. ZKP u vezi člana 74. tačka 2) ZKP (obavezna odbrana), jer se po stavu Višeg javnog tužioca u Kragujevcu u konkretnom slučaju postupak vodi zbog krivičnih dela u vezi kojih je propisana kazna zatvora u trajanju od preko 8 godina, a za koje je prema članu 74. stav 2. ZKP propisana obavezna odbrana.

Odredbom člana 208a stav 2. u vezi stava 1. KZ propisano je da ko delo iz stava 1. člana 208a KZ učini samo u nameri da drugog ošteti kazniće se zatvorom do 6 meseci i novčanom kaznom.

Odredbom člana 74. stav 1. tačka 2) ZKP propisano je da okrivljeni mora imati branioca ako se postupak vodi zbog krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od 8 godina ili teža - od prvog saslušanja pa do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka.

Imajući u vidu napred navedeno, odnosno da za krivično delo iz člana 208a stav 2. u vezi stava 1. KZ, (vođena istraga zbog postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni AA izvršio navedeno delo i postavljen mu branilac po službenoj dužnosti), nije predviđena obavezna odbrana, to u konkretnom slučaju, po oceni ovog suda zbog pogrešnog postupanja tužilaštva, okrivljeni ne treba da snosi troškove krivičnog postupka koji su nastali angažovanjem branioca po službenoj dužnosti, te da iste naknadi tužilaštvu.

Stoga je Vrhovni kasacioni sud, imajući u vidu navedeno, usvojio zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, advokata Zorana Steljića i na osnovu odredbe člana 492. stav 1. tačka 1) ZKP ukinuo pobijane pravnosnažne presude Višeg suda u Kragujevcu 1K-21/19 od 01.07.2019.godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-964/19 od 21.01.2020.godine i to samo u pogledu odluke o troškovima krivičnog postupka, u odnosu na okrivljenog AA, te u tom delu spise predmeta vratio Višem sudu u Kragujevcu na ponovno odlučivanje, u smislu razloga iznetih u ovoj presudi.

U ponovnom postupku sud će postupiti po istaknutim primedbama i otkloniti povredu zakona na koju mu je ukazano ovom presudom, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku, za koju će dati jasne, konkretne i argumentovane razloge.

Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana 492. stav 1. tačka 1) ZKP, doneo odluku kao u izreci ove presude.

Zapisničar-savetnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Predsednik veća-sudija

Irina Ristić,s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bata Cvetković,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić