Kzz 471/2020 nezakonit dokaz

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 471/2020
17.06.2020. godina
Beograd

 

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA i dr, zbog produženog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1) u vezi člana 61. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA - advokata Viktora Juhasa Đurića, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Bečeju 1K.70/18 od 12.12.2019.godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 220/20 od 18.03.2020.godine, u sednici veća održanoj dana 17.06.2020.godine, jednoglasno, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA - advokata Viktora Juhasa Đurića, podnet protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Bečeju 1K.70/18 od 12.12.2019.godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 220/20 od 18.03.2020.godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Bečeju 1K.70/18 od 12.12.2019.godine, između ostalih, okrivljeni AA je oglašen krivim zbog izvršenja produženog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1) u vezi člana 61. KZ i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 9 (devet) meseci u koju mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 25.11.2018.godine do 21.12.2018.godine.

Istom presudom prema okrivljenom AA je na osnovu člana 422. tačka 1) ZKP odbijena optužba da je u zajednici sa BB izvršio krivično delo opisano u tački dva izreke prvostepene presude. Oštećeni su sa imovinskopravnim zahtevom upućeni na parnicu. Okrivljeni je oslobođen plaćanja troškova postupka.

Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 220/20 od 18.03.2020.godine odbijene su kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih AA i BB, pa je potvrđena presuda Osnovnog suda u Bečeju 1K.70/18 od 12.12.2019.godine.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda zahtev za zaštitu zakonitosti podneo je branilac okrivljenog AA - advokat Viktor Juhas Đurić, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1) ZKP, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud usvoji podneti zahtev, te da ukine prvostepenu i drugostepenu presudu.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu shodno odredbi člana 488. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku, te je u sednici veća koju je održao u smislu člana 490. ZKP, bez obaveštavanja Republičkog javnog tužioca i branioca okrivljenog, smatrajući da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta i pravnosnažne presude protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet, pa je, po oceni navoda iznetih u zahtevu, našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti je neosnovan.

Ukazujući na bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1) ZKP, branilac okrivljenog AA u podnetom zahtevu ističe da se pobijana pravnosnažna presuda zasniva na dokazima na kojima se po odredbama ZKP ne može zasnivati, a bez kojih dokaza ne bi bila doneta osuđujuća presuda i to na izveštajima o obradi i veštačenju tragova papilarnih linija Nacionalno kriminalističkog centra Odsek u Novom Sadu, Grupa za registraciju i identifikaciju broj ../2013 i broj ../2013 od 24.10.2013.godine koje je sačinila daktiloskopski veštak Policijski narednik I klase Ranka Stepanović, izveštajima o forenzičkom pregledu lica mesta PS Bečej KT.../2013 i KT.../2013 od 30.10.2019.godine i veštačenjima koja su tokom glavnog pretresa obavili Ranka Stepanović i Goran Vujičić na osnovu naredbe suda, kao i njihovim iskazima datim u svojstvu veštaka, a koji nezakoniti dokazi su shodno članovima 16. stav 1. i 84. ZKP morali biti izdvojeni iz spisa predmeta. Kao razlog nezakonitosti izveštaja o obradi i veštačenju tragova papilarnih linija Nacionalno kriminalističkog centra Odsek u Novom Sadu, Grupa za registraciju i identifikaciju broj ../2013 i broj ../2013 od 24.10.2013.godine koje je sačinila daktiloskopski veštak Policijski narednik I klase Ranka Stepanović, branilac okrivljenog navodi da su ta veštačenja obavljena bez naredbe organa postupka, jer ih je naredila policija koja nije organ postupka. Pored toga, kao razlog nezakonitosti veštačenja koja su tokom glavnog pretresa obavili veštaci Ranka Stepanović i Goran Vujičić, kao i njihovih iskaza datih u svojstvu veštaka, branilac okrivljenog navodi da su isti obavljeni od strane službenika policije, a ne od strane fizičkih lica nezavisnih od policije i upisanih u Registar veštaka, te da isti u suštini predstavljaju prepisana prethodna veštačenja policije i zasnovani su na materijalu koji nije bio pribavljen od strane suda, ne postoji u spisima predmeta i koji nije sastavni deo zapisnika u uviđaju, a veštaku koji je službenik policije je bio dostupan iz policijskih materijala i to posebno na službenoj belešci o forenzičkom pregledu lica mesta PS Bečej Kt.br.../2013 od 14.08.2013.godine koja nije sačinjena shodno odredbama članova 232. i 233. ZKP istovremeno sa zapisnikom o uviđaju od 26.07.2013.godine, nego oko 19 dana kasnije, pri čemu se u navedenom zapisniku o uviđaju ne navodi da će kasnije biti sačinjena službena beleška.

Izneti navodi zahteva za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog se, po oceni Vrhovnog kasacionog suda, ne mogu prihvatiti kao osnovani.

Naime, isti navodi istaknuti u žalbi branioca okrivljenog AA - advokata Viktora Juhasa Đurića bili su predmet razmatranja Apelacionog suda u Novom Sadu koji je postupao u drugom stepenu po izjavljenim žalbama na prvostepenu presudu Osnovnog suda u Bečeju 1K.70/18 od 12.12.2019.godine. Apelacioni sud u Novom Sadu kao drugostepeni je ove navode branioca okrivljenog ocenio neosnovanim i o tome na strani 3 drugostepene presude Kž1 220/20 od 18.03.2020.godine izneo jasne razloge, koje Vrhovni kasacioni sud prihvata kao pravilne, te u smislu odredbe člana 491. stav 2. ZKP na ove razloge i upućuje.

Vrhovni kasacioni sud je, nalazeći da pobijanim presudama nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1) ZKP na koju se neosnovano ukazuje zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA - advokata Viktora Juhasa Đurića, na osnovu odredbe člana 491. stav 1. ZKP navedeni zahtev branioca okrivljenog odbio kao neosnovan.

Zapisničar-savetnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Predsednik veća-sudija

Snežana Lazin,s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nevenka Važić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić