Kzz 640/2020 nedozvoljen dokaz

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 640/2020
15.07.2020. godina
Beograd

 

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Zarić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog Igora Paunovića, zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog Igora Paunovića - advokata Mladena Jovanovića, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Beogradu K.301/17 od 20.11.2019.godine i Apelacionog suda u Beogradu Kž1 114/20 od 24.02.2020.godine, u sednici veća održanoj dana 15.07.2020.godine, jednoglasno, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog Igora Paunovića - advokata Mladena Jovanovića, podnet protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Beogradu K. 301/17 od 20.11.2019.godine i Apelacionog suda u Beogradu Kž1 114/20 od 24.02.2020.godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Beogradu K. 301/17 od 20.11.2019.godine okrivljeni Igor Paunović oglašen je krivim da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine u koju kaznu mu je uračunato vreme provedeno na zadržavanju i po meri zabrane napuštanja stana. Istom presudom prema okrivljenom je saglasno članu 87. KZ u vezi člana 246. stav 7. KZ izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta. Okrivljeni je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka o čijoj visini će sud odlučiti naknadno posebnim rešenjem.

Presudom Apelacionog suda u Beogradu Kž1 114/20 od 24.02.2020.godine odbijena je kao neosnovana žalba branioca okrivljenog i potvrđena je presuda Višeg suda u Beogradu K. 301/17 od 20.11.2019.godine.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda zahtev za zaštitu zakonitosti podneo je branilac okrivljenog Igora Paunovića - advokat Mladen Jovanović, zbog povrede zakona iz člana 485. stav 1. tačka 1) ZKP, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud pravnosnažne presude ili ukine ili preinači i okrivljenog oslobodi od optužbe.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu, shodno odredbi člana 488. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku, te je u sednici veća koju je održao u smislu člana 490. ZKP, bez obaveštenja Republičkog javnog tužioca i branioca okrivljenog, smatrajući da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta i pravnosnažne presude protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet, pa je, po oceni navoda iznetih u zahtevu, našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti je neosnovan.

Branilac okrivljenog u zahtevu navodi povredu zakona iz člana 485. stav 1. tačka 1) ZKP-a, koja je opšteg karaktera, dok u obrazloženju zahteva navodi da se presude zasnivaju na dokazu na kome se prema odredbama ZKP-a ne može zasnivati, jer iz spisa predmeta treba izdvojiti sve dokaze koji potiču iz nazakonite radnje pretresanja koje je izvršeno bez naredbe suda, protivno članu 160 ZKP-a, čime branilac okrivljenog ukazuje na bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1) ZKP.

Izneti navodi zahteva za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog se, po oceni Vrhovnog kasacionog suda, ne mogu prihvatiti kao osnovani.

Odredbom člana 286. stav 1. ZKP propisano je: „ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, policija je dužna da preduzme potrebne mere da se pronađe učinilac krivičnog dela, da se učinilac ili saučesnik ne sakrije ili ne pobegne, da se otkriju i obezbede tragovi krivičnog dela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz, kao i da prikupi sva obaveštenja koja bi mogla biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka,“, dok je stavom 2. propisano „u cilju ispunjenja dužnosti iz stava 1. ovog člana policija može: da traži potrebno obaveštenje od građana; da izvrši potreban pregled prevoznih sredstava, putnika i prtljaga; da za neophodno potrebno vreme, a najduže do osam časova ograniči kretanje na određenom prostoru; da preduzme potrebne mere u vezi sa utvrđivanjem istovetnosti lica i predmeta; da raspiše potragu za licem i predmetima za kojima se traga; da u prisustvu odgovornog lica pregleda određene objekte i prostorije državnih organa, preduzeća, radnji i drugih pravnih lica, ostvari uvid u njihovu dokumentaciju i da je po potrebi oduzme; da preduzme druge potrebne mere i radnje. O činjenicama i okolnostima koje su utvrđene prilikom preduzimanja pojedinih radnji, a mogu biti od interesa za krivični postupak, kao i o predmetima koji su pronađeni ili oduzeti, sastaviće se zapisnik ili službena beleška.“

Iz spisa predmeta proizilazi da su ovlašćena službena lica dana 23.04.2017.godine izvršili pregled okrivljenog i vozila marke „Pežo“, registarske oznake ..., o kojim preduzetim radnjama su sastavili službenu belešku od 23.04.2017.godine, koja je uz krivičnu prijavu podneta ovlašćenom tužilaštvu. Iz pravnosnažnih presuda proizilazi da su zasnovane na pisanim dokazima izvedenim tokom postuka (potvrdi o privremeno oduzetim predmetima od 23.04.2017.godine, nalazu i mišljenju sudskog veštaka od 13.06.2017.godine, zapisniku o veštačenju od 23.04.2017.godine, zapisniku o saslušanju osumnjičenog od 24.04.2017.godine pred zamenikom VJT-a u Beogradu) i iskazima saslušanih svedoka među kojima su i ovlašćena službena lica AA i BB, koji su izvršili pregled okrivljenog i navedenog vozila.

Dakle, u konkretnom slučaju nije preduzeta nezakonita radnja pretresanja, a kako se to ističe zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog Igora Paunovića - advokata Mladena Jovanovića, već je izvršen pregled okrivljenog i vozila, koji je obavljen u svemu u skladu sa propisima i ovlašćenjima koja imaju ovlašćena službena lica, a saglasno članu 286. st. 1. i 2. ZKP-a, tako da se pobijane presude ne zasnivaju na nezakonitom dokazu, pa je s toga zahtev branioca okrivljenog od strane Vrhovnog kasacionog suda ocenjen kao neosnovan.

Vrhovni kasacioni sud je, nalazeći da pobijanim presudama nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1) ZKP na koju se neosnovano ukazuje zahtevom za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog Igora Paunovića - advokata Mladena Jovanovića, na osnovu člana 491. stav 1. ZKP, navedeni zahtev branioca okrivljenog odbio kao neosnovan.

Zapisničar-savetnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Predsednik veća-sudija

Vesna Zarić,s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Nevenka Važić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić