Kzz 876/2015

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 876/2015
13.10.2015. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog F.P., zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ i dr, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog F.P., advokata N.K., podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Beogradu K 401/2014 od 02.03.2015. godine i Apelacionog suda u Beogradu Kž1 769/2015 od 11.08.2015. godine, u sednici veća održanoj dana 13.10.2015. godine, jednoglasno je, doneo

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog F.P., advokata N.K., podnet protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Beogradu K 401/2014 od 02.03.2015. godine i Apelacionog suda u Beogradu Kž1 769/2015 od 11.08.2015. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Beogradu K 401/2014 od 02.03.2015. godine, okrivljeni F.P. oglašen je krivim zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. KZ, pa je, nakon što su mu utvrđene pojedinačne kazne za krivična dela u pitanju i to: za krivično delo iz člana 246. stav 1. KZ kazna zatvora u trajanju od pet godina, a za krivično delo iz člana 348. stav 1. KZ kazna zatvora u trajanju od dve godine i novčana kazna, kao sporedna u iznosu od 100.000,00 dinara osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i deset meseci i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 100.000,00 dinara koju je dužan da plati u roku od dva meseca od dana pravnosnažnosti presude, a ukoliko okrivljeni u ostavljenom roku ne plati novčanu kaznu sud će istu zameni kaznom zatvora tako što će za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne odrediti jedan dan kazne zatvora. Tom presudom okrivljenom je u jedinstvenu kaznu zatvora uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 20.01.2014. godine, pa nadalje. Istom presudom prema istom je na osnovu odredbe člana 87. KZ u vezi člana 246. stav 7. KZ i člana 348. stav 5. KZ izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: 33,77 grama opojne droge heroina u obliku baze i razblaživača kofeina i paracetamola, 17,42 grama opojne droge heroina u smesi sa kofeinom i paracetamolom, 140,72 grama opojne droge heroina u smesi sa kofeinom i paracetamolom, 178,60 grama kofeina, 93,64 grama opojne droge kokaina u obliku hidrohlorida i tetranisola, 7,95 grama opojne droge kokaina u obliku hidrohlorida i kofeina, 542,09 grama kofeina i paracetamola, dve elektronske vagice marke ''...'' koje mere do 200 grama, pištolj marke ''...'' model ''...'' kalibra ...mm fabričkog broja na navlaci ... (na rukohvatu je ..., a na cevi ..., sa jednim okvirom i šest komada municije kalibra ...mm), jedan revolver marke ''...'' model ''...'', kalibra ... ., fabričkog broja ... sa šest komada municije, kalibra ... Istom presudom okrivljeni je obavezan da u korist budžetskih sredstava suda na ime paušala plati iznos od 20.000,00 dinara u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, a takođe je obavezan i da snosi troškove krivičnog postupka o čijoj će visini biti odlučeno naknadno, posebnim rešenjem.

Presudom Apelacionog suda u Beogradu Kž1 769/2015 od 11.08.2015. godine odbijene su kao neosnovane žalbe okrivljenog F.P. i njegovog branioca advokata N.K. i presuda Višeg suda u Beogradu K 401/2014 od 02.03.2015. godine je potvrđena.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda zahtev za zaštitu zakonitosti podneo je branilac okrivljenog F.P., advokat N.K., zbog povrede zakona iz člana 485. stav 1. tačka 1. ZKP u vezi člana 439. tačka 4. ZKP i člana 438. stav 1. tačka 11. ZKP, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud ''preinači presudu Apelacionog suda u Beogradu tako što će okrivljenog osloboditi od optužbe da je izvršio krivično delo iz člana 246. stav 1. KZ i krivično delo iz člana 348. stav 1. KZ, zbog razloga navedenih u tački 1. obrazloženja žalbe ili ukine presudu Apelacionog suda u Beogradu Kž 769/15 i uputi predmet na ponovno suđenje''.

Vrhovni kasacioni sud je dostavio primerak zahteva za zaštitu zakonitosti Republičkom javnom tužiocu, shodno odredbi člana 488. stav 1. ZKP i u sednici veća, koju je održao u smislu člana 490. ZKP, bez obaveštavanja Republičkog javnog tužioca i branioca okrivljenog, nalazeći da njihovo prisustvo nije od značaja za donošenje odluke (član 488. stav 2. ZKP), razmotrio spise predmeta sa pravnosnažnim presudama protiv kojih je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet i nakon ocene navoda u zahtevu je našao:

Zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog F.P., advokata N.K., je neosnovan.

Branilac okrivljenog F.P. u zahtevu za zaštitu zakonitosti navodi da je na štetu okrivljenog povređen zakon navodima da izreka pravnosnažne presude ne sadrži svest o zabranjenosti dela kao bitnog elementa bića svih pa i predmetnih krivičnih dela iz čega proizilazi da zahtev podnosi zbog povrede zakona iz člana 439. tačka 1. ZKP.

Iznete navode zahteva Vrhovni kasacioni sud ocenjuje neosnovanim.

Naime, navode sadržane u zahtevu za zaštitu zakonitosti branilac okrivljenog F.P., neosnovano je isticao i u žalbi izjavljenoj protiv prvostepene presude, a drugostepeni sud je našao da su ti žalbeni navodi neosnovani i na strani 3 pasus šesti obrazloženja presude je dao jasne i dovoljne razloge o tome da se u radnjama okrivljenog stiču sva zakonska obeležja krivičnih dela u pitanju za koja je oglašen krivim, koje Vrhovni kasacioni sud u svemu prihvata i u smislu odredbe člana 491. stav 2. ZKP na njih upućuje.

Navodima iz zahteva branioca okrivljenog kojima se ukazuje da je izreka presude protivrečna razlozima datim u obrazloženju iste proizilazi po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, da se zahtev podnosi zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP.

Kako bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP, bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 11. ZKP i povreda zakona iz člana 439. tačka 4. ZKP na koje se zahtevom ukazuje ne predstavljaju zakonske razloge u okviru povreda taksativno nabrojanih u članu 485. stav 4. ZKP, zbog kojih okrivljeni, preko svog branioca može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti, Vrhovni kasacioni sud se u ove navode zahteva za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog F.P. nije upuštao.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 491. st. 1. i 2. ZKP, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci ove presude.

Zapisničar-savetnik                                                                                    Predsednik veća, sudija

Jelena Petković-Milojković,s.r.                                                          Dragiša Đorđević,s.r.