Kzz 943/2015

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Kzz 943/2015
04.11.2015. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cetković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljene S.L., zbog krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti okrivljene, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru 22K br.78/14 od 03.07.2015. godine i Višeg suda u Novom Pazaru Kž br.77/15 od 21.09.2015. godine, u sednici veća održanoj dana 04. novembra 2015. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE, kao nedozvoljen, zahtev za zaštitu zakonitosti okrivljene S.L., podnet protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru 22K br.78/14 od 03.07.2015. godine i Višeg suda u Novom Pazaru Kž br.77/15 od 21.09.2015. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Novom Pazaru 22K br.78/14 od 03.07.2015. godine, okrivljena S.L. oglašena je krivom zbog izvršenja krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. KZ, za koje delo je primenom odredaba članova 56. i 57. KZ o ublažavanju kazne ispod zakonom propisanog minimuma osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 dinara. Istovremeno je određeno da je okrivljena dužna da ovu kaznu plati u roku od 2 meseca, računajući od dana pravnosnažnosti presude, te da će sud, ukoliko okrivljena ne plati izrečenu novčanu kaznu u ostavljenom roku, ovu kaznu zameniti kaznom zatora tako što će za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne odrediti jedan dan kazne zatvora.

Istom presudom, okrivljena je obavezana da sudu na ime paušala plati iznos od 5.000,00 dinara, te da oštećenoj B.M. na ime naknade troškova krivičnog postupka nastalih u vezi sa angažovanjem punomoćnika – advokata I.T. plati 63.000,00 dinara, kao i da privatnoj tužilji naknadi troškove na ime takse za privatnu tužbu i odluku u iznosu od ukupno 1.960,00 dinara, sve u roku od 15 dana po pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Presudom Višeg suda u Novom Pazaru Kž br.77/15 od 21.09.2015. godine, odbijena je kao neosnovana žalba okrivljene S.L., a presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru 22K br.78/14 od 03.07.2015. godine, potvrđena.

Protiv navedenih pravnosnažnih presuda, zahtev za zaštitu zakonitosti podnela je okrivljena S.L., lično, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Vrhovni kasacioni sud ukine pobijane presude i predmet vrati sudu na ponovno odlučivanje.

Vrhovni kasacioni sud je u sednici veća razmotrio spise predmeta, sa zahtevom za zaštitu zakonitosti okrivljene S.L., pa je našao:

Zahtev je nedozvoljen.

Odredbom člana 483. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (''Službeni glasnik RS'' br.72/11 i 121/2012), koji se primenjuje od 01.10.2013. godine, propisano je da zahtev za zaštitu zakonitosti mogu podneti Republički javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac. Odredbom stava 3. istog člana, propisano je da okrivljeni može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti isključivo preko branioca.

Imajući u vidu citirane zakonske odredbe, iz kojih jasno proizilazi da okrivljena nema ovlašćenje da lično podnese zahtev za zaštitu zakonitosti, već da ovaj vanredni pravni lek može podneti isključivo preko svog branioca, to je Vrhovni kasacioni sud zahtev okrivljene S.L. odbacio kao nedozvoljen, obzirom da je podnet od strane neovlašćenog lica.

Sa svega izloženog, a na osnovu odredbe člana 487. stav 1. tačka 2. ZKP (''Službeni glasnik RS br. 72/11, 101/11 i 121/12), doneta je odluka kao u izreci.

Zapisničar-savetnik                                                                               Predsednik veća-sudija

Snežana Medenica, s.r.                                                                          Nevenka Važić, s.r.