Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Ljubica Milutinović, od oca Save, rođena je 1952. godine u Lajkovcu. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1974. godine a pravosudni ispit položila 1975. godine.

U Okružnom sudu u Beogradu bila je sudijski pripravnik od 1974. godine do 1976. godine, a zatim stručni saradnik u istom sudu od marta 1976. godine. Na funkciji sudije Prvog opštinskog suda u Beogradu bila je od juna 1978. godine a sudije Okružnog suda u Beogradu od novembra 1992. godine do 1998. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je 01. decembra 1998. godine. Na toj dužnosti ostala je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 20. septembra 2011. godine.

Objavila je niz stručnih radova iz oblasti građanskog prava za Bilten Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda. Sledeći stručni radovi su Pripručnik za obuku medijatora, Komentar Zakona o medijaciji, Priručnik za sudije o medijaciji, Priručnik za polaganje prvosudnog ispita, Naknada štete zbog lekarske greške i problem dokazivanja uzročnosti, Obaveštenje pacijenata o rizicima medicinske intervencije i njegov pristanak, Prava i dužnosti pacijenata, Naknada štete zbog lekarske greške u postupku medijacije, Načelo parničnog postupka, Suđenje u razumnom roku, Medijacija kao jedan od alternativnih načina rešavanja sporova, Mirno rešavanje radnih sporova, Medijacija u porodičnim sporovima, Zdravstvena zaštita u svetlu novih propisa o zdravstvu, Tužba i odgovor na tužbu, Revizija u posebnim postupcima, Primena pravila o teretu dokazivanja, Zastupanje u bračnom i porodičnom sporu, Pravo stanovanja – habitatio u Porodičnom zakonu, Kako se postaje medijator, Zaštita od diskriminacije u sudskoj praksi VSS, Nadležnost u porodičnim sporovima, U susret izmenama Zakona o obligacionim odnosima, Zabrana diskriminacije – osnovno ljudsko pravo, Građanskopravna zaštita od diskriminacije Založno pravo na pokretnim stvarima (ručna zaloga), Stvarno-pravni zakonik – lične i stvarno-lične službenosti, Porodični zakon kroz sudsku praksu, Izvršenje odluka iz oblasti porodičnog prava, Zakon o svojini i drugim stvarnim pravima kao preduslov uspešnog razvoja tržišne prirode, Neimovinska šteta – monografija - koautorski rad.

Bila je predavač i učesnik mnogih stručnih seminara. Član je Komisije za sprovođenje nacionalne strategije pravosuđa od jula 2013. godine; član Upravnog odbora Društva sudija od 2011. godine; bila je član ispitne komisije za pravosudni ispit od 2006. godine do 2008. godine; povremeni predavač na pravnim klinikama, master studijama i pripremnoj nastavi pravosudnog ispita na pravnim fakultetima u Beogradu.

Sudija je u građanskoj materiji, zamenik je predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik je Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.