Međunarodna saradnja

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević se najpre zahvalio Njegovoj ekscelenciji ambasadoru Sjedinjenih američkih država Majklu Kirbiju na prvoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu, najvišoj sudskoj instanci u pravosudnom sistemu Republike Srbije i na značajnoj saradnji i izuzetnoj pomoći koju ambasada Sjedinjenih američkih država pruža Republici Srbiji.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Njegova ekscelencija ambasador SAD zajednički su ocenili sa postoji potreba da pravosudni system Republike Srbije nastavi sa rešavanjem zaostalih problema iz prethodne reforme, koji se tiču neefikasnosti sudova, velikog broja nerešenih starih predmeta, ali i subjektivnog odnosa sudija u obavljanju njihove dužnosti.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je upoznao Njegovu ekscelenciju ambasadora Majkla Kirbija da se na rešavanju tih problema neprestano radi, imajući u vidu da je donet set pravosudnih zakona, da će biti uspostavljena nova mreža sudova, da je doneta nova Nacionalna strategija reforme pravosuđa 2013-2018. godine sa Akcionim planom za njeno sprovođenje, koja naročitu pažnju posvećuje problemu rešavanja starih predmeta.

Takođe je istakao i značaj saradnje sa ambasadom SAD u radu na projektima bez kojih bi svakako sve promene u pravosuđu bile znatno otežane.

O tome govore i projekti: elektronsko zavođenje predmeta, rešavanje i opremanje smeštajnih kapaciteta 10 prekršajnih sudova, Program rešavanja starih predmeta, Projekat donošenja novog Zakonika o krivičnom postupku i nabavka 150 primeraka ovog zakona sa monetarom, ali i novi projekti započeti nedavno, a tiču se transparentnosti Vrhovnog kasacionog suda i drugih sudova republičkog ranga, koji treba građanima na jedan nov, moderniji način da omoguće dobijanje svih informacija o ovim sudovima.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da je jedan od prioriteta Visokog saveta sudstva , ali i Republike Srbije kao države, podizanje svesti sudije da od njegove odluke zavisi i ugled čitavog pravosudnog sistema, a na taj način se može jedino ostvariti vladavina prava.

U tom smislu su potrebne stalne edukacije sudija koje će Vrhovni kasacioni sud nadalje organizovati na nov način. Jedna od takvih edukacija će biti ostvarena i sa CEELI institutom od marta 2014. godine po sudovima Republike Srbije. Pored toga, organozovaće se stručna savetovanja koja moraju doprineti stvaranju jedinstvene sudske prakse, a time i poštovanje ljudskih prava da su svi građani jednaki pred zakonom.

Njegova ekscelencija ambasador Sjedinjenih američkih država Majkl Kirbi je iskazao spremnost podržavanja projekata, kako bi se u Republici Srbiji ostvarila jedna od najvećih vrednosti koju država SAD pruža svom narodu: ”Poverenje građana da je zakon tu da ih štiti, da se mogu obratiti sudu i da će biti zaštićeni”.