Međunarodna saradnja

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević upoznao je predstavnike Parlamentarne skupštine Evropske Unije da se pravosuđe Republike Srbije trenutno nalazi u novoj reformi, imajući u vidu činjenicu da je prethodnom reformom po oceni stručne javnosti i međunarodnih institucija, pravosudni sistem Republike Srbije urušen.

Identifikovanjem ovog problema, ušlo se u novu reformu sa Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa 2013-2018. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje, gde je definisana i nezavisnost sudstva, i u odnosu na zakonodavnu, i u odnosu na izvršnu vlast. Napomenuto je i da se ova vrsta nezavisnosti već vidi u predlogu izmene Ustava u delu sadašnjeg načina biranja predsednika sudova i izbora sudija koji se prvi put biraju na ovu funkciju, a potom i u sastavu Visokog saveta sudstva, u čijem sastavu većinu čine sudije, ali da bez obzira na nezavisnost sudstva, između ove tri grane vlasti  mora postojati nužnost uvažavanja mišljenja i stalnog dijaloga, jer to i jeste uslov postojanja jake države.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je izneo svoje viđenje ostvarenja ovog cilja, a to je podizanje svesti - osvešćivanje sudija, da sude bez straha od zakonodavne i izvršne vlasti, već na osnovu Ustava i zakona.

Pored ovoga, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao veliki značaj nedavno usvojenih zakona o pravosuđu, koji su razmatrani i od strane Venecijanske komisije i koji po svojoj sadržini upravo odražavaju nezavisnost sudstva u odnosu na druge dve grane vlasti.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević istakao je potrebu da se istovremeno mora raditi i na rešavanju problema velikog broja nerešenih starih predmeta, što je za posledicu imalo veliko nezadovoljstvo i nepoverenje građana i veliki broj pritužbi na rad sudova , ali i sporova pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava, i da su u tom pravcu započeta 2 projekata: prvi u saradnji sa kancelarijom Saveta Evrope, započet 22.11.2013. godine, čiji cilj jeste da se pravosudni sistem Republike Srbije približi Evropskom sudu za ljudska prava, ali i da se sudska praksa ujednači među apelacionim sudovima u Republici Srbiji , a drugi projekat je u saradnji sa USAID, koji je delimično već zaživeo i po njegovom viđenju očekuje se realizacija Plana rešavanja starih predmeta do 2018. godine, kada će broj starih predmeta biti smanjen za 80%, što bi svakako uticalo na vraćanje poverenja u rad sudova.

Na sastanku se govorilo i o novoj mreži sudova i organizacionoj strukturi sudova, s obzirom na neophodnost pružanja i ostvarenja većeg pristupa pravdi građana, koja se mora uspostaviti, nakon njenog gubitka prethodnom reformom.  

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je ukazao da se ulažu veliki napori u ispravljanju grešaka nastalih u prethodnoj reformi, sudije su vraćene na posao, doneti su novi zakoni, izrađen je Nacrt kriterijuma za razmeštaj sudija koji polazi najpre od dobrovoljnosti sudija, a o kome su sudije, predstavnici Društva sudija i predsednik Okružnog suda u Duizburgu, Frank Rihter (Nemačka), diskutovali na Okruglom stolu održanom 18.11.2013. godine. Takođe je ukazao da je u toku procena tehničkih uslova za rad sudova.