Nacionalna strategija reforme pravosuđa

Ministarstvo pravde izradilo je tekst Strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine (usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srbije 01. juna 2013.), kao i Akcionog plana za sprovođenje Strategije (usvojena Zaključkom Vlade Srbije 31. jula 2013.), s ciljem poboljšanja kvaliteta pravde, efikasnosti i efektivnosti pravosuđa, uz jačanje i zaštitu nezavisnosti, praćene efikasnim mehanizmima odgovornosti u cilju približavanja pravde građanima i vraćanja poverenja u pravosudni sistem.

Ova strategija predstavlja nastavak reformskih aktivnosti postavljenih Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2006-2011. godine i pratećim akcionim planom.

Nakon okončanja prethodne faze reforme pravosuđa, sledi faza unapređenja odnosno preciznog definisanja usvojenog pravnog okvira, institucionalno i profesionalno jačanje kapaciteta novoformiranih institucija (Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Pravosudna akademija), kao i povezivanje procesa reforme pravosuđa sa procesom evropskih integracija.

Nacionalna strategija reforme pravosuđa predstavlja petogodišnji strateški okvir koji razrađuje ključna načela reforme, njihove strateške ciljeve i dugoročne strateške smernice za ostvarivanje pojedinih strateških ciljeva. Cilj Strategije je da omogući pripremu pravosudnog sistema za nove izazove u skladu sa evropskim standardima i vrednostima. Stoga u procesu evropskih integracija treba voditi računa o pravu Evropske unije i o preporukama i standardima Saveta Evrope. Nacionalna strategija reforme pravosuđa usklađena je sa ključnim strateškim dokumentima, kao što je Nacionalni plan za usvajanje tekovina Evropske unije (NPAA) i već definisani ključni strateški prioriteti zemlje.

Ova Strategija treba da obezbedi kontinuitet reforme pravosuđa i proširi obim reformskih aktivnosti na čitav pravosudni sistem u Republici Srbiji. Po svom obimu, Strategija će biti sveobuhvatnija, sa zadatkom da se i neke prethodne reformske aktivnosti koriguju na osnovu ocene rezultata sprovedene reforme i analize ispunjenosti prethodne Strategije. To znači da će organizovano sprovođenje planiranih promena sada obuhvatiti čitav pravosudni sistem (a ne samo sudski kao do sada).

Dalja razrada konkretnih mera i aktivnosti vrši se kroz Akcioni plan, koji će se ažurirati svake godine na osnovu analize ostvarenog u prethodnom periodu. Mere utvrđene Akcionim planom slede smernice i postavljene su kratkoročno, srednjoročno i dugoročno, zavisno od kapaciteta i potrebnih aktivnosti. Mere se dalje detaljno razrađuju kroz aktivnosti kojima se utvrđuju rokovi, nadležna tela tj. nosioci mera i izvori finansiranja.

Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva pravde i državne uprave, 31. jula 2013. godine donela je Zaključak br. 700-6579/2013 o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan). Zaključak čiji je sastavni deo Akcioni plan objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 71/2013 od 9.8.2013. godine.

Akcioni plan sadrži indikatore strateških ciljeva i izvore verifikacije indikatora čime omogućava sistemski nadzor nad sprovođenjem Strategije te predstavlja kontrolni mehanizam na osnovu kojeg će se proveravati njena delotvornost.

Postupanje po Akcionom planu na srpskom i engleskom jeziku možete preuzeti na veb-sajtu Ministarstva pravde.

Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

Odlukom donetom 25. avgusta 2013. godine Vlada Srbije obrazovala je Komisiju za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, u cilju realizacije aktivnosti predviđenih Nacionalnom strategijom i Akcionim planom za njeno sprovođenje.  Saznajte više