Nadležnost Saveta

Nadležnost Visokog saveta sudstva regulisana je članom 13 Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011).

U nadležnosti Saveta je da:

 • bira sudije za trajno obavljanje sudijske funkcije;
 • odlučuje o prestanku sudijske funkcije;
 • predlaže Narodnoj skupštini kandidate za izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju;
 • predlaže Narodnoj skupštini izbor i razrešenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika suda;
 • predlaže Vrhovnom kasacionom sudu kandidate za sudije Ustavnog suda;
 • imenuje sudije porotnike;
 • odlučuje o premeštaju, upućivanju i prigovoru o udaljenju sudija;
 • odlučuje o nespojivosti vršenja drugih službi i poslova sa sudijskom funkcijom;
 • odlučuje u postupku vrednovanja rada sudija i predsednika suda;
 • određuje sastav, trajanje i prestanak mandata članova disciplinskih organa, imenuje članove disciplinskih organa i uređuje način rada i odlučivanja u disciplinskim organima;
 • odlučuje o pravnim lekovima u disciplinskom postupku;
 • daje saglasnost na program stalne obuke za sudije i zaposlene u sudovima i vrši nadzor nad njegovim sprovođenjem;
 • utvrđuje program početne obuke za sudije;
 • donosi Etički kodeks;
 • određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud;
 • obavlja poslove pravosudne uprave iz svoje nadležnosti;
 • odlučuje o pitanjima imuniteta sudija i članova Saveta;
 • predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava neophodnih za rad sudova za tekuće rashode i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prigovorima u postupku izbora za članove Saveta iz reda sudija;
 • obrazuje svoja radna tela i stalne i povremene komisije i vrši izbor njihovih članova;
 • daje mišljenje o izmenama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj sudija, organizaciju i postupanje sudova, kao i drugih sistemskih zakona koje sudovi primenjuju ili su od značaja za obavljanje sudijske funkcije;
 • odlučuje o postojanju uslova za naknadu štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada sudije;
 • podnosi godišnji izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini;
 • obavlja poslove u vezi sa sprovođenjem Nacionalne strategije reforme pravosuđa iz svoje nadležnosti;
 • obaveštava javnost o svom radu;
 • sarađuje sa sudskim savetima drugih država i međunarodnim organizacijama;
 • donosi akte predviđene zakonom;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom.