Nevenka Važić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Nevenka Važić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Nevenka Važić, rođena je 1956. godine u Beogradu. Državljanin je Republike Srbije. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Osijeku, gde je i diplomirala na Pravnom fakultetu februara 1979. godine. Pravosudni ispit položila je januara 1981. godine.

Radno iskustvo u pravosuđu počela je da stiče septembra 1979. godine, prvo kao sudijski pripravnik a zatim kao stručni saradnik. Na funkciji sudije Opštinskog suda u Valpovu je od marta 1984. godine a sudije Opštinskog suda u Osijeku od novembra 1984. do septembra 1991. godine. Sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu je od novembra 1992. godine a zatim, sudija Okružnog suda u Beogradu od 01. avgusta 1997. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je 01. septembra 2004. godine. Na toj dužnosti ostala je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine.

Sudija je u krivičnoj materiji i predsednik Krivičnog odeljenja tog suda 2010- 2011. godine.

Objavila je više od 30 stručnih radova u stručnim publikacijama – Bilten sudske prakse Okružnog suda u Beogradu, Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda i stručnim časopisima u izdanju: IP Glosarijum, IP Intermex, Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Instituta za upredno pravo, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i dr. Koautor je monografije „Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji“ u izdanju Instituta za upredno pravo Beograd i Odseka za upredno i krivično pravo Univerziteta u Firenci, kao i priručnika „Krivičnopravna zaštita u borbi protiv seksualno i rodno zasnovanog nasilja“ u izdanju Pravosudne akademije Srbije.

Kao sudija Vrhovnog suda Srbije bila je predavač u Pravosudnom centru i član Programskog saveta Pravosudnog centra Srbije od 2005. do 2009. godine, a kao sudija Vrhovnog kasacionog suda predavač Pravosudne akademije od 2010. godine. Član je i predsednik više radnih grupa za izradu predloga Nacrta zakona iz oblasti pravosuđa i zakona iz krivične materije. Član je više koordinacionih grupa za sprovođenje akcionih planova za implementaciju zakona iz oblasti pravosuđa. Učesnik je i predavač na više domaćih i međunarodnih edukacionih programa iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije, privrednog kriminala, ratnih zločina, pranja novca, krivičnog procesnog zakonodavstva i organizacije pravosuđa a u organizaciji Pravosudnog centra RS, Pravosudne akademije, Saveta Evrope, Ministarstva pravde SAD –OPDAT, ABA-CELLI, UNICRI, UNDP, USAID, GTZ, OESC i dr. Učesnik je niza projekata iz oblasti krivičnog prava, posebno privrednog kriminala.