Obeležavanje 70 godina Evropske konvencije o ljudskim pravima

Skup posvećen obeležavanju 70 godina Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda pod nazivom ,,Evropska konvencija o ljudskim pravima: 70 godina od unapređivanja ljudskih prava”, održan je 4. novembra 2020. godine u Beogradu.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević govorio je o uticaju Evropske konvencije o ljudskim pravima u Srbiji.

„Evropska konvencija o ljudskim pravima je važan instrument u rukama sudstva Srbije, omogućava našim sudovima primenu jednog od najcelovitijih i najrazvijenijih mehanizama zaštite ljudskih prava, istovremeno pomažući u ostvarivanju ustavne uloge sudova u obezbeđivanju vladavine prava”, rekao je predsednik Milojević i naglasio da sudije imaju posebnu odgovornost za punu primenu Konvencije, uključujući i pozivanje u svojim odlukama na najnoviju praksu Evropskog suda za ljudska prava.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je podsetio da je Srbija ratifikovala Protokol 15 uz Konvenciju, koji afirmiše načelo supsidijarnosti i ističe da države članice prvenstveno imaju odgovornost za obezbeđivanje prava i sloboda garantovanih Konvencijom i Protokolima.

Skup je organizovan u okviru projekata „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji” i „Kvalitetno obrazovanje za sve”, koji se sprovode u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.