Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala - tonera za štampače i fotokopir papir za potrebe VKS-a, javna nabavka male vrednosti broj 2/2013

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Broj: I SU 25/2013-3
Datum: 12.03.2013.
B e o g r a d

Na osnovu člana 12 stav 2. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“, broj 50/2009), i člana 52 stav 1 Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 i 101/11), v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 2/2013 -

  1. Na osnovu ispravne i odgovarajuće ponude iz izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda, najbolji ponuđač u postupku javne nabavke potrošnog materijala – tonera za štampače  i fotokopir papira za potrebe Vrhovnog  kasacionog suda, broj 2/2013 je „I&D KOM“ d.o.o., preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Beograda, ulica Viline Vode b.b., na osnovu kriterijuma najniže ponuđene cene.
  2. Ovu Odluku dostaviti ponuđačima u roku od tri dana.
  3. Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 107 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/2008).
     

V.F. PREDSEDNIKA 

VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Dragomir Milojević