Odluke Opšte sednice i predsednika Suda u vezi postavljenja na položaj i određivanja ovlašćenih lica

Radno mesto sekretara Vrhovnog kasacionog suda određeno je kao položaj, koga na predlog predsednika suda postavlja Opšta sednica, propisano je Zakonom o uređenju sudova.

Na osnovu Zakona o državnim službenicima položaji u sudovima određuju se i aktom Vrhovnog kasacionog suda. Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda ostali položaji u sudovima određuju se i razvrstavaju u posebnom aktu koga donosi predsednik Suda.

Državni službenici se postavljaju na položaj na četiri godine, i po proteku tog vremena mogu biti ponovo postavljeni na isti položaj, bez konkursa. Državni službenici na položaju mogu biti razrešeni i pre isteka roka na koji su postavljeni, pod uslovima utvrđenim zakonom.

U Vrhovnom kasacionom sudu radna mesta koja su položaji su:

  •  organizator poslova u sudu (upravitelj suda),
  •  rukovodilac Službe predsednika suda,
  •  interni revizor,
  •  sekretar Krivičnog odeljenja,
  •  sekretar Građanskog odeljenja,
  •  sekretar Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku,
  •  radno mesto za normativne poslove i pripremu Opšte sednice i
  •  rukovodilac Odseka za informacione tehnologije.

Na osnovu procene obima ovlašćenja i odgovornosti koje ima svaki od položaja, položaji su razvrstavani u grupe.