Opšta sednica

regulisano čl. 44 i 46-47 Zakona o uređenju sudova, čl. 25 i 26 Sudskog poslovnika i čl. 11-23 Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda

Opštu sednicu čine predsednik i sudije Vrhovnog kasacionog suda.

Opštom sednicom rukovodi predsednik Suda i saziva je. po potrebi, odnosno na zahtev sudskog odeljenja ili najmanje trećine svih sudija. Opšta sednica saziva se i kad između veća iz različitih odeljenja ili između odeljenja nastane nesaglasnost u primeni propisa, ili kad na sednici odeljenja ne može da se usvoji pravno shvatanje i u drugim slučajevima propisanim zakonom i Poslovnikom.

Delokrug rada Opšte sednice je:

 • razmatra primenu propisa kojima se uređuju pitanja iz delokruga sudova;
 • razmatra primenu zakona i drugih propisa;
 • imenuje sudije Ustavnog suda;
 • daje mišljenje o kandidatu za sudiju Vrhovnog kasacionog suda;
 • daje mišljenje o kandidatu za predsednika Suda;
 • razmatra rad sudova i sudija;
 • donosi Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda;
 • odlučuje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti zakona i zakonitosti propisa i drugih opštih akata;
 • odlučuje o udaljenju predsednika suda;
 • postavlja sudiju koji vrši funkciju predsednika suda;
 • odlučuje o isključenju i izuzeću predsednika suda;
 • odlučuje o prigovoru sudije Vrhovnog kasacionog suda na godišnji raspored poslova, promenu vrste posla, na odstupanje od redosleda prijema predmeta i oduzimanje predmeta;
 • na predlog predsednika suda postavlja sekretara suda;
 • vrši i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda.

Za punovažno odlučivanje na Opštoj sednici potrebno je učešće većine sudija od ukupnog broja sudija. Odluke se donose većinom glasova prisutnih sudija Vrhovnog kasacionog suda.