Poziv na javnu raspravu

Radna grupa Vrhovnog kasacionog suda,  uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, izradila je Nacrt novog Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

Ovim putem Vrhovni kasacioni sud poziva stručnu i opštu javnost da svojim sugestijama i komentarima na Nacrt učestvuje u javnoj raspravi do 1. septembra 2016. godine. Predlozi, sugestije i primedbe mogu se dostaviti Vrhovnom kasacionom sudu elektronskim putem na adresu uprava@vk.sud.rs ili poštom na adresu Vrhovni kasacioni sud, Nemanjina 9, Beograd.