Projekti i planiranja

EU projekat EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ 

Projekat „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“  koji finansira Evropska unija ( IPA 2016) započeo je u septembru 2018. godine. Cilj projekta je da doprinese unapređenju pravosudnog sistema i vladavine prava u Srbiji, u skladu sa zahtevima za pristupanje Evropskoj uniji. Projekat podržava jačanje kapaciteta Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i sudova, usmerenih na sprečavanje nastanka i smanjenje broja starih predmeta, uvođenje alternativnog rešavanja sporova (ARS) sa fokusom na medijaciju i dalje ujednačavanje sudske prakse.

Sprovođenje projektnih aktivnosti počelo je u septembru 2018. godine i  iako je bilo planirano da projekat traje do kraja 2020. godine, Deleagcija EU je odobrila produženje određenih aktivnosti. Ukupni budžet projekta je 1,5 miliona evra. Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi British Council.

Glavni korisnici projekta su Vrhovni kasacioni sud, Ministarstvo pravde i Pravosudna akademija. Projekat blisko sarađuje sa 4 apelaciona suda, 25 viših sudova, 66 osnovnih sudova, kao i sa centrima za medijaciju i medijatorima.

Projekat predstavlja nastavak veoma uspešne inicijative EU sprovedene kroz projekat Unapređenje efikasnosti pravosuđa koji je završen 31. jula 2018. godine.

Ključne oblasti rada projekta su smanjenje broja starih predmeta, unapređenje normativnog okvira za alternativno rešavanje sporova, dalji razvoj dugoročnog obrazovanja u oblasti alternativnog rešavanja sporova i usaglašavanje sudske prakse, uključujući i unapređenje elektronske baze sudske prakse.

Očekivani rezultati:

Aktivnosti projekta osmišljene su s ciljem da unaprede sveukupnu efikasnost pravosuđa, kvalitet rada, pristup pravdi i transparentnost pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Neki od najvažnijih očekivanih rezultata projekta su:

 • Rešeno najmanje 30% starih predmeta (15% u svakoj godini sprovođenja projekta) i preduzete dalje mere za rešavanje izvršnih predmeta
 • U svim osnovnim i višim sudovima ostvaren procenat savladavanja priliva od najmanje 100% (isti broj primljenih i rešenih predmeta) u periodu od šest meseci, kako bi broj starih predmeta bio smanjen
 • U bliskoj saradnji sa Odsekom za informacione tehnologije i analitiku VKS, statističke metode obrade podataka u postojećem sistemu za automatizovanu obradu podataka unapređene u skladu sa standardima CEPEJ u cilju daljeg smanjenja broja starih predmeta
 • Unapređen normativni okvir za ARS i povećani kapaciteti svih strana uključenih u sprovođenje medijacije i drugih metoda ARS
 • Broj sudskih predmeta upućenih na medijaciju povećan za najmanje 10% tokom trajanja projekta
 • Uspostavljene info službe i info pultova za ARS u najmanje 10 osnovnih i 5 viših sudova
 • Strategija za ARS razvijena i usvojena od strane Nacionalne radne grupe za ARS
 • Baza sudske prakse u upotrebi, mehanizmi usklađivanja sudske prakse unapređeni i obezbeđena njihova održivost
 • Najmanje 5,000 relevantnih sudskih odluka, koje su odabrala četiri apelaciona suda, uneto u bazu sudske prakse i dostupno svim sudijama u osnovnim i višim sudovima
 • Najmanje 5,000 relevantnih sudskih odluka koje su odabrala četiri apelaciona suda, anonimizirano, uneto u bazu sudske prakse i dostupno svim građanima.

Projekat “EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ ima za cilj da pruži podršku pre svega sudovima. U kontekstu rešavanja starih predmeta i efikasnijeg sprovođenja godišnjih programa rešavanja starih predmeta, pružena je podrška osnovnim i višim sudovima u cilju unapređenja godišnjih Programa rešavanja starih predmeta pojedinačnih sudova. Usvojena je nova metodologija za izradu ovih Programa, doneto Uputstvo za izradu programa i sprovedena obuka u sudovima. Izrađen je i elektronski obrazac pojedinačnih programa koji će sudovi popunjavati na jednoobrazan način i dostavljati elektronskim putem.

U skladu sa merama predviđenim Izmenjenim jedinstvenim programom za rešavanje starih predmeta nastavljene su aktivnosti radi smanjenja broja starih predmeta. Projekat  učestvuje u organizaciji sastanaka i radu Radne grupe za praćenje primene Izmenjenog jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta. Nastavljeno je unapređivanje interaktivne mape sudova na vebsajtu Vrhovnog kasacionog suda koja sadrži podatke o savladavanju priliva i broju starih predmeta za svaki pojedinačni osnovni i viši sud na mesečnom nivou.

Radi poboljšanja procesa statističkog izveštavanja sprovedena je analiza procesa izveštavanja prema CEPEJ i date su preporuke za unapređenje ovog procesa.

Radi unapređenja medijacije, u skladu sa Uputstvom za unapređenje medijacije u Republici Srbiji od 28. juna 2017. godine, projektni tim je takođe pružio tehničku podršku info službama za medijaciju u 26 sudova (18 osnovnih i 8 viših).

Baza sudske prakse (www.sudskapraksa.sud.rs),  funkcionalno je poboljšana kako bi podržala povezivanje sa bazom podataka sudske prakse Pravosudne akademije (e- CASE), koja sadrži određeni broj prevedenih odluka Evropskog suda za ljudska prava. U bazi podataka sudske prakse sada je moguće povezati odluku srpskog suda koja je povezana sa određenom odlukom Evropskog suda za ljudska prava. Do sada je 15 odluka Vrhovnog suda/Vrhovnog kasacionog suda uneto u ovu bazu sudske prakse uz povezivanje sa relevantim odlukama ESLJP.

Na osnovu izveštaja o radu projekta “EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu” postignuti su sledeći rezultati:

Komponenta 1 – rešavanje starih predmeta

•        U cilju podrške Radne grupe za praćenje primene Izmenjenog Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta pripremljena je analiza Godišnjeg izveštaja o radu sudova za 2019. godinu i izrađena izrađena analiza broja predmeta po sudiji u drugostepenim predmetima u višim sudovima na osnovu Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu.

•        Pružena je podrška za tehničko i funkcionalno održavanje i unapređivanje sistema interaktivnih mapa koji je projekat razvio, a koji je dostupan na veb-sajtu Vrhovnog kasacionog suda i omogućava praćenje rada sudova na mesečnom nivou.

•        Angažovano je 50 omladinaca u 11 osnovnih sudova radi pružanja podrške primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

•        Izrađena je Analiza Izmenjenog Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta 2016-2020. Analiza pokazuje da se na nivou svih sudova u Republici Srbiji, može uočiti da, počev od 2016. godine, postoji kontinuirani pad broja nerešenih starih predmeta. Tako se, ukoliko se posmatra broj starih nerešenih predmeta na dan 30.6.2020. u poređenju sa 31.12.2012., može uočiti smanjenje ukupnog broja starih predmeta od 69.54%. Bez predmeta izvršenja, ovo smanjenje iznosi 34.66%. Posmatrajući broj starih  izvršnih predmeta u osnovnim i privrednim sudovima  na početku 2020. i do kraja novembra 2020. godine,  njihov broj je opao kao rezultat izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Osnovni sudovi su do kraja novembra  2020. godine smanjili broj starih izvršnih predmeta za 34.38% u poređenju sa brojem ovih predmeta 1. januara 2020. godine.

•        Od početka sprovođenja projekta, 3. septembra 2018. godine broj starih pedmeta je pao sa 708.728 (uzimajući 31. avgust 2018. godine kao datum preseka) na 432,106 (31. avgust 2020. godine). Ovim je postavljeni cilj projekta je uspešno ostvaren i ujedno premašen za 9%.

•        Izrađenaje tehnička i funkcionalna specifikacija za automatsko prikupljanje godišnjih programa rešavanja starih predmeta za osnovne i više sudove.

•        Ažurirano je Uputstvo za obuku - upravljanje predmetima za administrativno osoblje u sudovima, pripremljentutorijal i postavljen na veb-sajt Pravosudne akademije.

•        Održane su obuke/seminari - upravljanje predmetima za administrativno osoblje (za 188 polaznika) u sudovima.

•        Pružena podrša Radnoj grupi Ministarstva pravde za izmene Sudskog poslovnika.

Komponetna 2 - jačanje primene medijacije

•        U 18 osnovnih i 8 viših pilot sudova uspostavljene su i operativne Info službe za medijaciju. Nastavljeno je pružanje podrške putem mentorskog rada i izgradnje kapaciteta info službi.

•        Pružena je podrška Osnovnom sudu u Kragujevcu i Osnovnom sudu u Kraljevu u cilju potpisivanja protokola o saradnji između suda i udruženja medijatora.

•        Pripremljeni su materijali za 8 obuka o tehnikama i merama u medijaciji, kao i Uputstvo o načinu rada Info službi za medijaciju (Toolkit).

•        Sprovedena je sveobuhvatna pilot analiza sudskih predmeta i sporova pogodnih za medijaciju u Osnovnom sudu u Kruševcu.

•        Sprovedena je analiza sudskih predmeta i sporova pogodnih za medijaciju u 25 pilot sudova.

•        U toku je izrada Nacrta Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

•        Teritorijalna mapa svih medijatora prema nadležnosti osnovnih sudova je redovno ažurirana.

Komponenta 3 – Ujednačavanje sudske prakse

 • Nastavljeno je unošenje sudskih odluka u Bazu sudske prakse (www.sudskapraksa.sud.rs), pa je do kraja decembra 2020.  povećan broj integralnih i anonimizovanih odluka, koje su unete u bazu sudske prakse, i to:

 -Vrhovnog kasacionog suda: 12.085 anonimizovanih odluka, 112 pravnih shvatanja, 33 biltena sudske prakse i 17 sentenci.

- Apelacionih sudova: 45.565 integralnih odluka i 3.872 anonimizovanih odluka.

- Prekršajnog apelacionog suda: 5.858 integralnih odluka.

-Privrednog apelacionog suda: 5580 integralnih odluka i 1.111 anonimizovanih odluka.

- Upravnog suda:  139.222 integralnih odluka i 9.483 anonimizovane odluke.

 • Pružena je podrška u organizaciji dve sednice sudija građanskih i krivičnih odeljenja apelacionih sudova (druge planirane sednice se nisu mogle održati zbog okolnosti izazvanih pandemijom).

 

MDTF (Višedonatorski poverenički fond)

MDTF (Višedonatorski poverenički fond), kojim upravlja Svetska Banka, pruža podršku aktivnostima Vrhovnog kasacionog suda na harmonizaciji sudske prakse i evaluaciji i praćenju rada sudova na starim predmetima i efikasnosti rada, počev od aprila 2015. godine. Ove aktivnosti obuhvataju podršku organizaciji Godišnjeg savetovanja sudija Republike Srbije «Sudijski dani» u Vrnjačkoj Banji, te podršku učešću sudija i sudijskih pomoćnika na različitim stručnim skupovima, obukama (Evropska pravosudna akademija u Triru), te studijskim posetama (Sudu Evropske Unije). Podrška uključuje i učešće u radnim grupama, doprinos izradi publikacija sa shvatanjima, stavovima i zaključcima Vrhovnog kasacionog suda, te aktivnostima Redakcije za uređenje i vođenje Baze sudske prakse.

MDTF-JSS (Višedonatorski poverenički fond - Podrška sektoru pravosuđa) podržava Plan aktivnosti Vrhovnog kasacionog suda radi ujednačavanja sudske prakse kroz jednog konsultanta, zaduženog za praćenje uporedne sudske prakse, koji prisustvuje zajedničkim sednicama sudova, sa ciljem razmatranja spornih pravnih pitanja nastalih u sudskoj praksi. Takođe, jedan konsultant je angažovan na evaluaciji i praćenju rada sudova opšte nadležnosti u pogledu sveobuhvatne efikasnosti u radu kao i u rešavanju starih predmeta,  u skladu sa Izmenjenim jedinstvenim programom za rešavanje starih predmeta u Republici Srbiji, ali i pojedinačnim programima koje sudovi donose. Pored toga, MDTF-JSS kroz rad ovog konsultanta pomaže u izradi i publikaciji godišnjeg i šestomesečnog izveštaja Vrhovnog kasacionog suda i davanju preporuka za unapređenje rada na starim predmetima.

U sklopu Godišnjeg savetovanja sudija Republike Srbije, MDTF podržava dodelu nagrada i priznanja sudovima koji su pokazali najbolje rezultate na području Republike Srbije, na polju doprinosa efikasnosti sudstva, po uzoru na Kristalnu prizmu Saveta Evrope.

Više o drugim projektnim aktivnostima