Projekti i planiranja

U procesu unapređenja rada sudova, kroz povećanje efikasnosti, Vrhovni kasacioni je ostvario saradnju sa različitim projektima i međunarodnim organizacijama: Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, Delegacijom Evropske unije u Beogradu,  Svetskom bankom kroz projekat „Multidonatorski poverenički fond (MDTF)“, USAID Projektom vladavine prava, Misijom OEBS-a u Srbiji i Kancelarijom Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji.

U saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu 2016. godine Vrhovni kasacioni sud je bio jedan od korisnika projekta „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“. Aktivnosti u kojima je VKS bio podržan odnosile su se na usaglašavanja sudske prakse, posebno sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Pored Vrhovnog kasacionog suda korisnici ovog projekta su bili Ustavni sud, Ministarstvo pravde, Privredni apelacioni sud, Pravosudna akademija i pravni fakulteti. Cilj ovog projekta je bio jačanje zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji kroz širu primenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i prakse Evropskog suda za ljudska prava, u odlukama sudova u Srbiji.

U tom smislu održano je nekoliko sastanaka sudija i sudijskih pomoćnika radi usaglašavanja sudske prakse i posebno radi razmatranja primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava kako bi se unapredila njena primena od strane sudova u Srbiji. Takođe su omogućene studijske posete sudija Vrhovnog kasacionog suda i sudija apelacionih sudova Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Uspešna saradnja je ostvarena posebno u pogledu zaštite prava na suđenje u razumnom roku pred redovnim sudovima. Uz podršku Saveta Evrope održano je nekoliko sastanaka sa sudijama radi implementacije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova (čl.8a-8v), i raspravljanja spornih pitanja u primeni ovih novela. Kasnije, posle donošenja Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku održane su obuke za sve sudije koje postupaju u predmetima zaštite ovog prava. Ovom je prethodila izrada i objavljivanje publikacije Vrhovnog kasacionog suda – Zaštita prava na suđenje u razumnom roku 2015. godine, a zatim je usledilo i izmenjeno i dopunjeno izdanje publikacije.

Uz podršku projekta „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“ izrađeno je nekoliko publikacija, a u pripremi dve publikacije su učestvale i sudije Vrhovnog kasacionog suda:  Vodič za izradu prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije sa osvrtom na navođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava (LJ. Milutinović, S. Andrejević) i  Kvalitativna studija o uticaju presuda Evropskog suda za ljudska prava na jurisprudenciju sudova u Republici Srbiji (LJ. Milutinović, I. Krstić, B. Čučković).

Kroz zajednički trogodišnji program Saveta Evrope i Evropske Unije „Horiznotal Facility“ (2016–2019), daje se podrška različitim aktivnostima koje se odnose na: sprovođenje  pravde, borbu protiv korupcije, finansijski kriminal i organizovani kriminal, borbu protiv diskrimininacije i zaštitu prava pripadnika ranjivih grupa.

Kroz ovaj program  Evropska Unija i Savet Evrope pomažu korisnicima u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj da postupaju u skladu sa standardima SE i EU acquis u procesu proširenja. Konkretna tehnička podrška će se zasnivati na zaključcima i preporukama  nadzornih mehanizama Saveta Evrope, u smislu potreba za unapređenjem zakonskog okvira i politika korisnika radi usaglašavanja sa konvencijama Saveta Evrope i drugim standardima.

U okviru ovog programa sprovodi se projekat „Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći“ i u okviru ovog projekta izrađena je Analiza potreba sa preporukama u pogledu sistemskih/strukturnih kršenja ljudskih prava, formirana je radna grupa za utvrđivanje osnovnih uzroka odsustva efikasnih pravnih sredstava u  slučajevima sistemskih kršenja ljudskih prava u čiji rad je pored Vrhovnog kasacionog suda uključeno i Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo pravde, zastupnik RS pred Evropskim sudom za ljudska prava. Jedna od tema kojima se bavi radna grupa je izrada publikacije o primeni kriterijma za dužinu trajanja postupka posebno sa aspekta Evropskog suda za ljudska prava.

Tokom 2017. godine ovaj projekat je podržao više tematskih seminara o efikasnoj primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima: u aprilu 2017. godine održan je seminar o primeni člana 8. EKLJP i Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne  otmice dece,  u junu 2017. godine održan je seminar o standardima Saveta Evrope i zaštiti od nasilja u porodici (Članovi 2, 3, 8. i 14. EKLJP), u julu 2017. godine seminar o Zaštiti prava na mirno uživanje imovine u svetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova, u septembru 2017. godine seminar o standardima i praksi Evropskog suda za ljudska prava u primeni čl. 4 Protokola 7 uz EKLJP (primena načela non bis in idem).

Uz podršku projekta održan je Regionalni okrugli sto najviših sudova iz Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije o funkcionisanju odeljenja sudske prakse i modelima za ujednačavanje sudske prakse na kome su učestvovale i sudije Vrhovnog kasacionog suda-Beograd, jun 2017. Takođe, ovaj projekat je podržao učešće predstavnika VKS na prvom sastanku Mreže najviših nacionalnih sudova (Superior Court Network) koja funkcioniše pod okriljem Evropskog suda za ljudska prava, u junu 2017. godine, kao i učešće predstavnika VKS i Apelacinog suda u Beogradu na regionalnoj konferenciji Saveta Evrope o modelima ujednačavanja  sudske prakse-Atina, septembar 2017.

Takođe, uz podršku ovog projekta organizovana su četiri sastanka sudija osnovnih i viših sudova posvećenih ujednačavanju  sudske prakse na teritoriji apelacionih sudova u Novom Sadu i Kragujevcu, kao i dva sastanka sudijskih savetnika i saradnika sudova opšte nadležnosti i republičkih sudova-mart i decembar 2017.

Sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova u Republici Srbiji (održan 29. avgusta 2017. godine) koji je bio posvećen analizi  spornih pravnih pitanja u vezi sa primenom Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, takođe je uživao podršku projekta.

VKS je organizovao u saradnji sa ovim projektom SE predavanje na temu “Evropski trougao jurisdikcija (Strazbur-Luksemburg-nacionalni sudovi)” za sudije i sudijske savetnike Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda i apelacionih sudova- 4. i 5. decembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom i u Apelacionom sudu u Beogradu.

Tokom 2018. godine nastavljena je saradnja sa Savetom Evrope u okviru programa Saveta Evrope i Evropske Unije „Horiznotal Facility”. Završen je rad na publikaciji – Kriterijumi za ocenu povrede prava na suđenje u razumnom roku, uz učešće sudija i savetnika Vrhovonog kasacionog suda. Ova publikacija je štampana uz podršku Saveta Evrope i distribuirana sudovima, i predstavljena je na Godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji  u oktobru 2018. godine.

U Beogradu je u okviru pomenutog programa Saveta Evrope i Evropske Unije „Horiznotal Facility“,  3. aprila 2018. godine održana konferencija na kojoj su učestvovali predsednik i sudije Vrhovnog kasacionog suda i predsednici sudova  u Srbiji. Konfereincija je bila posvećena  suđenju u razumnom roku. Na konferenciji su govorili i predstavnici Evropskog suda za ljudska prava i Odeljenja za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Uz podršku navedenog programa omogućeno je učešće predstavnika Vrhovnog kasacionog suda na drugom sastanku kontakt osoba u Mreži vrhovnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava (Superior Courts’ Network) u Strazburu u junu 2018. godine.

SARADNJA SA EVROPSKOM UNIJOM

U periodu od početka 2016. godine do kraja 2017. godine značajna podrška je dobijena kroz Projekat Evropske Unije, „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji se finasirao iz predpristupnih fondova IPA 2012. Projekat je realizovao konzorcijum koji predvodi British Council u saradnji sa Ministarstvom pravde Velike Britanije, DMI Associates, Alternative Consulting, 4DIGITS Consulting i Institutom "Mihajlo Pupin”.

Projekat je obuhvatao raznorodne aktivnosti i podršku ne samo Vrhovnom kasacionom sudu i sudovima već i Visokom savetu sudstva, Republičkom javnom tužilaštvu, Državnom veću tužilaca, Ministarstvu pravde i Pravosudnoj akademiji. Sastoji se od  više komponenata: rešavanje starih predmeta, ujednačavanjem sudske prakse, vrednovanje predmeta po težini, unpređenje poslovnih procesa, upravljanje učinkom, jačanje integriteta podataka, jačanje komunikacionih veština.

Za sudove su naznačajnije aktivnosti koje se odnose na rešavanje starih, posebno izvršnih predmeta, i ujednačavanje sudske prakse.

U sprovođenju komponente koja se odnosi na rešavanje starih predmeta trideset pilot-sudova širom Srbije je dobijalo pomoć Projekta. Urađene su preporuke za svaki od 30 sudova i dogovorene konkretne aktivnosti sa predstavnicima svakog pojedinačnog pilot-suda. Primećeno je da je gotovo u svakom sudu bilo potrebno pojačati kapacitet izvršnih odeljenja. Više od 80 mera za unapređenje procesa rada u sudovima, predloženih od strane projekta, implementirano u 30 pilot-sudova.

Posebna administrativno-tehnička pomoć u rešavanju starih izvršnih predmeta pružena je Prvom osnovnom sudu u Beogradu, osnovnim sudovima u Čačku, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Novom Pazaru, Kruševcu, Smederevu i Vranju. U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i tri osnovna suda u Beogradu razvijen je obrazac odluka za izvršne predmete, a uz pomoć Ministarstva pravde ovi obrasci su ugrađeni u AVP softver u sudovima. Sve navedene aktivnosti su sprovedene u saradnji sa Radnom grupom za praćenje primene Izmenjenog Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta.

U svim pilot-sudovima od 1.01.2016. godine do 30.06.2017. godine smanjen je broj starih izvršnih predmeta. Od ukupno 1.309.281 predmet u 30 pilot-sudova rešeno je 819.337 predmeta.

Uz podršku ovog projekta tokom druge polovine 2017. godine, organizovano je pet okruglih stolova posvećenih razmatranju spornih pravnih pitanja u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenja. 24. novembra 2017. godine održana je završna konferencija – Izazovi u primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kojoj su veliki doprinos dale sudije Vrhovnog kasacionog suda. Istovremeno VKS je pripremio publikaciju „Pravna shvatanja i zaključci Vrhovnog kasacionog suda u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju“ koja je objavljena uz podršku projekta.

Projekat je pružio podršku i aktivnostima usmerenim na usaglašen rad sudova i u tom smislu je u saradnji sa apelacionim sudovima izrađeno Jedinstveno uputstvo o  organizaciji i radu odeljenja sudske prakse i podržani brojni sastanci sudija posvećeni ujednačavanju sudske prakse. Takođe je razvijena javna i interna verzija unapređene baze sudske prakse kao i portal sudske prakse, a početak njene praktične primene se očekuje tokom 2017. godine. Ova baza će omogućiti veću dostupnost prakse Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda i  apelacionih sudova. Podržana je organizacija više sastanaka sudija posvećenih ujednačavanju sudske prakse.Projekat je izradio Metodologiju za vrednovanje predmeta po težini i implementirao je u 20 pilot-sudova.

Do kraja jula 2017. godine realizovana su 42 programa obuke za 1010 sudija i sudijskih pomoćnika u saradnji sa Pravosudnom akademijom.

Projekat je preduzeo niz aktivnosti posvećenih primeni medijacije u Republici Srbiji, što je Vrhovni kasacioni sud podržao.

U okviru podrške iz IPA 2012 Vrhovnom kasacionom sudu i sudovima u Republici Srbiji  je dodeljena pomoć u vidu IKT opreme.Takođe u okviru projekta EU „Podrška Pravosudnoj akademiji“ (IPA 2013) sudijama i savetnicima Vrhovnog suda je bilo omogućeno da unaprede svoja znanja o pravu Evropske Unije: o načelima podele vlasti u Evropskoj Uniji, različitim izvorima prava EU (njihovom statusu i hijerarhijskom odnosu, kao i pravnim mehanizmima koji obezbeđuju delotvornost prava EU), doktrini direktnog dejstva i suprematije, organizaciji i nadležnosti sudova EU, kao i različitim postupcima pred sudovima EU, a naročito o postupku odlučivanja o prethodnom pitanju.

U prvoj polovini 2018. godine u određenim segmentima, nastavljena je podrška projekta  Evropske Unije, „Unapređenje efikasnosti pravosuđa “.

Novi projekat EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu finansira Evropska unija (IPA 2016) započeo je u septembru 2018. godine. Cilj projekta je da doprinese unapređenju pravosudnog sistema i vladavine prava u Srbiji, u skladu sa zahtevima za pristupanje Evropskoj uniji. Projekat će podržati jačanje kapaciteta Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i sudova, usmerenih na sprečavanje nastanka i smanjenje broja starih predmeta, uvođenje alternativnog rešavanja sporova (ARS) sa fokusom na medijaciju i dalje ujednačavanje sudske prakse.

Sprovođenje projektnih aktivnosti počelo je u septembru 2018. godine i trajaće 24 meseca. Ukupni budžet projekta je 1,5 miliona evra.

Glavni korisnici projekta su Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Ministarstvo pravde i Pravosudna akademija. Projekat će blisko sarađivati sa 4 apelaciona suda, 25 viših sudova, 66 osnovnih sudova, kao i sa centrima za medijaciju i medijatorima.

Projekat predstavlja nastavak veoma uspešne inicijative EU sprovedene kroz projekat Unapređenje efikasnosti pravosuđa koji je završen 31. jula 2018. godine.

Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi British Council.

Ključne oblasti rada projekta:

 • Smanjenje broja starih predmeta

 • Unapređenje normativnog okvira za ARS

 • Dalji razvoj dugoročnog obrazovanja u oblasti ARS

 • Usaglašavanje sudske prakse, uključujući i unapređenje elektronske baze sudske prakse.

Očekivani rezultati:

Aktivnosti projekta osmišljene su s ciljem da unaprede sveukupnu efikasnost pravosuđa, kvalitet rada, pristup pravdi i transparentnost pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Neki od najvažnijih očekivanih rezultata projekta su:

 • Rešeno najmanje 30% starih predmeta (15% u svakoj godini sprovođenja projekta) i preduzete dalje mere za rešavanje izvršnih predmeta

 • U svim osnovnim i višim sudovima ostvaren procenat savladavanja priliva od najmanje 100% (isti broj primljenih i rešenih predmeta) u periodu od šest meseci, kako bi broj starih predmeta bio smanjen

 • U bliskoj saradnji sa odsekom za informacione tehnologije i analitiku VKS, statističke metode obrade podataka u postojećem sistemu za automatizovanu obradu podataka unapređene u skladu sa standardima CEPEJu cilju daljeg smanjenja broja starih predmeta

 • Unapređen normativni okvir za ARS i povećani kapaciteti svih strana uključenih u sprovođenje medijacije i drugih metoda ARS

 • Broj sudskih predmeta upućenih na medijaciju povećan za najmanje 10% tokom trajanja projekta

 • Uspostavljene info službe i info pultovi za ARS u najmanje 10 osnovnih i 5 viših sudova

 • Strategija za ARS razvijena i usvojena od strane Nacionalne radne grupe za ARS

 • Baza sudske prakse u upotrebi, mehanizmi usklađivanja sudske prakse unapređeni i obezbeđena njihova održivost

 • Najmanje 5,000 relevantnih sudskih odluka, koje su odabrala četiri apelaciona suda, uneto u bazu sudske prakse i dostupno svim sudijama u osnovnim i višim sudovima

 • Najmanje 5,000 relevantnih sudskih odluka koje su odabrala četiri apelaciona suda, anonimizirano, uneto u bazu sudske prakse i dostupno svim građanima.

Novi projekat EU pružio je podršku organizaciji Godišnjeg savetovanja sudija u Vrnjačkoj Banji u oktobru 2018. godine i predstavljen je na sastanku sa predsednicima sudova.

Multidonatorski poverenički fond (MDTF)     

Tokom 2017. godine Višedonatorski poverenički fond nastavio je da pruža podršku Vrhovnom kasacionom sudu, pre svega kroz podršku Radnoj grupi za praćenje Izmenjenog jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji, a u tom smislu je ostvarena saradnja i sa projektom „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“. Uz fleksibilan pristup, nastavljene su aktivnosti jačanja kapaciteta Vrhovnog kasacionog suda u oblasti ujednačavanja sudske prakse kroz doprinos analizi najzanačajnih spornih pravnih pitanja iz domaće sudske prakse, te praćenje i prevođenje prakse Evropskog suda za ljudska prava, Suda pravde Evropske Unije, kao i uporedne prakse sudova u regionu čije odluke mogu biti od značaja za praksu Vrhovnog kasacionog suda. U tu svrhu održana su i dva radna sastanka sudijskih savetnika i sudijskih pomoćnika odeljenja sudske prakse VKS, apelacionih, viših sudova i sudova republičkog ranga, sa fokusom na praksu oba evropska suda (ESLJP i Suda EU) i njihov međusobni odnos.

Takođe, u prethodnom periodu sprovedene su različite radionice i obuke radi jačanja kapaciteta u pogledu statističkog izveštavanja, unapređenja primene informacione tehnologije, tehnika upravljanja i PR veština. Uz podršku MDTF-a, omogućeno je učešće predstavnika VKS na obukama u Evropskoj pravosudnoj akademiji (ERA) u Triru (Nemačka) iz oblasti evropskog radnog prava, zaštite ličnih podataka i trgovinskog prava EU, kao i na temu odnosa krivičnog zakonodavstva i evropskih integracija na Zlatiboru. Posebno je značajna podrška novom formatu izveštaja Vrhovnog kasacionog suda koji doprinosi jasnijem sagledavanju rada sudova i transparentonosti.

MDTF kontinuirano pruža podršku Vrhovnom kasacionom sudu u organizovanju Godišnjeg savetovanja sudija. Uz podršku ovog projekta takođe je realizovana studijska poseta sudija Vrhovnog kasacionog suda Sudu pravde Evropske Unije novembra 2017. godine.

Tokom 2018. godine MTDF je podržavao Vrhovni kasacioni sud putem kontinuiranog angažovanja jednog konsultanta na poslovima ujednačavanja sudkske prakse i povremenog konsultanata u drugim oblastima.  Uz podršku MTDF je izrađena publikacija – Godišnji izveštaj o radu sudova za 2017. godinu, kao i njen prevod na engleski jezik. MTDF je i 2018. godine godine pružio podršku Vrhovnom kasacionom sudu u organizovanju Godišnjeg savetovanja sudija, kao i u obezbeđivanju nagrada za najbolje sudove.

Saradnja sa USAID 

USAID Projekat vladavine prava sproveo je više paralelnih aktivnosti u 2018. godini koje su imale direktnog uticaja na efikasnost rada u sudovima. U saradnji sa Ministarstvom pravde, Projekat je pružio tehničku i stručnu pomoć u proširenju dijapazona informacija i registara koji su sudovima dostupni putem interneta “na jedan klik” kroz Pravosudno-informacioni sistem (PIS), te pomogao promociju ovog elektronskog alata i pružio direktnu obuku korisnicima u sudovima. Kroz PIS se može pristupiti podacima o vlasništvu iz lista nepokretnosti (Republički geodetski zavod), podacima iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih (Ministarstvo za javnu upravu i lokalnu samoupravu), kaznenoj evidenciji (Ministarstvo unutrašnjih poslova), podacima iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, podacima o pravnim licima, vlasničkoj strukturi i udelu, sedištima pravnih lica, ovlašćenim zastupnicima itd. (Agencije za privredne registre), i drugim. Od skora, omogućen je i pristup registru računa fizičkih i pravnih lica Narodne banke Srbije. Sve ovo doprinosi skraćenju sudskih i postupaka izvršenja i menja razmenu službenih dopisa između sudova i drugih institucija koja ponekad traje i više meseci.

Projekat je u saradnji sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika, ali i kroz konsultacije sa partnerima iz drugih profesionalnih udruženja, sudova, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde, formulisao platformu za unapređenje položaja sudijskih pomoćnika u srpskom pravosuđu, u svetlu predstojećih izmena Ustava i seta pravosudnih zakona. U kreiranju rešenja predloženih u platformi učestvovali su i sami sudijski pomoćnici kroz neposrednu razmenu sa Projektom tokom četiri okrugla stola održana u sedištima apelacija u novembru 2018. godine.

Pored formulisanja sistemskog okvira za unapređenje položaja sudijsih pomoćnika, Projekat je u saradnji sa Pravosudnom akademijom, sproveo i dva ciklusa obuke za oko 200 sudijskih pomoćnika na temu izrade prvostepenih odluka iz građanske materije.

Projekat je 2018. godine u više navrata podržao sudove u približavanju rezultata i značaja rada sudova i sudija medijima i građanima. Pored podrške Vrhovnom kasacionom sudu u organizaciji predstavljanja Izveštaja o radu svih sudova za 2017-u godinu u martu 2018. godine, Projekat je radio sa sva četiri apelaciona suda na unapređenju njihovih godišnjih izveštaja koji obuhvataju i rezultate rada osnovnih i viših sudova sa područja apelacije. Izveštaju su unapređeni u pogledu strukture i prezentacije, a predstavljeni su i medijima i javanosti na četiri konferencije za štampu održane u maju i junu 2018. godine.

Takođe, Projekat je pružio podršku u izradi nove komunikacone strategije za Visoki savet sudstva i sudove, za period 2018-2022. Strategija ima za cilj da pokrene temeljnu i celovitu nadgradnju komunikacionog sistema sudstva u Srbiji, uz formiranje jedinstvene komunikacione politike koja uključuje ujednačeno postupanje i pravila ponašanja, od komunikacije sa medijima, preko usklađivanja sadržaja i izgleda internet prezentacija sudova, do donošenja jedinstvenog stava o imenovanju profesionalnih portparola i potrebi kontinuiranog unapređenja komunikacionih znanja i veština već zaposlenih portparola.

Projekat je u aprilu 2018. godine pružio podršku inicijativi Državnog pravobranilaštva da se kroz koordinaciju svih relevantnih aktera – Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, ministarstava pravde i finansija, te Pravosudne akademije i samog pravobranilaštva, pronađe model za efikasniju primenu instituta poravnanja u slučajevima povrede prava na suđenje u razumnom roku. Izrađeno je i u julu 2018. godine potpisano Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koje pojednostavljuje postupak poravnanja i omogućava da se sva poravnanja izvršavaju iz jedinstvenog budžeta – budžeta Visokog saveta sudstva, što omogućava bolje praćenje potrošnje u ovu svrhu, a samim tim i delotvornost primene Uputstva.

USAID Projekat Vladavine prava pružio je podršku organizaciji Godišnjeg savetovanja sudija u Vrnjačkoj Banji u oktobru 2018. godine i predstavljen je na sastanku sa predsednicima sudova.

Inicijativa za odgovornu vlast u Republici Srbiji (GAI) je četvorogodišnja inicijativa USAID-a. U okviru jedne od komponenata projekta GAI pruža podršku specijalizovanim sudskim odeljenjima za suzbijanje korupcije i pomaže im u uspostavljanju sistema za prikupljanje jedinstvenih statističkih podataka o korupciji, jasno praveći razliku između različitih vrsta krivičnih dela, dužine trajanja i ishoda postupka. U okviru ove komponente, projekat će:

1. Pružati podršku posebnim sudskim odeljenjima i drugim nadležnim institucijama u primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije;

2. Raditi na razvijanju procedura i metodologije za prikupljanje, čuvanje i obradu podataka i statističko izveštavanje o predmetima za krivična dela sa koruptivnim elementima;

3. Raditi na uspostavljanju jedinstvenog elektronskog registra predmeta za krivična dela sa elementima korupcije u cilju podrške razmeni informacija između različitih institucija koje su angažovane na vođenju istraga i procesuiranju koruptivnih krivičnih dela.

Projekat  Inicijativa za odgovornu vlast u Republici Srbiji (GAI)pružio je podršku organizaciji Godišnjeg savetovanja sudija u Vrnjačkoj Banji u oktobru 2018. godine i predstavljen je na sastanku sa predsednicima sudova.

Saradnja sa Misijom OEBS-a

U okviru saradnje sa Misijom OEBS-a osnovana je Radna Grupa za izradu smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičniom i građanskom postupku. Ova aktivnost predstavlja jednu od aktivnosti u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbijiˮ, koji sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji a finansira Evropska unija.

Cilj formiranja Radne grupe, je izrada smernica i preporuka za efikasniju primenu važećih zakonskih normi u postupcima naknade štete žrtvama teških krivičnih dela uz poštovanje međunarodnih standarda iz te oblasti i izrada mogućih preporuka za izmenu zakonskog okvira. Nacrt teksta preporuka je izrađen, a konačni tekst se očekuje u narednom periodu. Ranije aktivnosti

Saradnja Vrhovnog kasacionog suda i Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) je usmerena na stvaranje boljih uslova za rad sudija i zaposlenih, u sudovima u Republici Srbiji. Kancelarija Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji, je organizovala i podržala posetu visoke delegacije Republike Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda sudija Dragomir Milojević, Republici Turskoj, od 22. do 27. februara 2016. godine. U junu 2016. godine Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) donirala je računarsku opremu Vrhovnom kasacionom sudu.