Projekti i planiranja

U procesu unapređenja rada sudova, kroz povećanje efikasnosti, Vrhovni kasacioni je ostvario saradnju sa različitim projektima i međunarodnim organizacijama: Delegacijom Evropske unije u Beogradu, Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, USAID-om, Svetskom bankom kroz projekat „Multidonatorski poverenički fond (MDTF)“, Misijom OEBS-a u Srbiji, Ambasadom SAD (OPDAT).

SARADNJA SA EVROPSKOM UNIJOM

Novi projekat „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ finansira Evropska unija (IPA 2016) započeo je u septembru 2018. godine. Cilj projekta je da doprinese unapređenju pravosudnog sistema i vladavine prava u Srbiji, u skladu sa zahtevima za pristupanje Evropskoj uniji. Projekat podržava jačanje kapaciteta Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i sudova, usmerenih na sprečavanje nastanka i smanjenje broja starih predmeta, uvođenje alternativnog rešavanja sporova (ARS) sa fokusom na medijaciju i dalje ujednačavanje sudske prakse.

Sprovođenje projektnih aktivnosti počelo je u septembru 2018. godine i trajaće 24 meseca. Ukupni budžet projekta je 1,5 miliona evra. Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi British Council.

Glavni korisnici projekta su Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Ministarstvo pravde i Pravosudna akademija. Projekat blisko sarađuje sa 4 apelaciona suda, 25 viših sudova, 66 osnovnih sudova, kao i sa centrima za medijaciju i medijatorima.

Projekat predstavlja nastavak veoma uspešne inicijative EU sprovedene kroz projekat Unapređenje efikasnosti pravosuđa koji je završen 31. jula 2018. godine.

Ključne oblasti rada projekta - smanjenje broja starih predmeta, unapređenje normativnog okvira za alternativno rešavanje sporova, dalji razvoj dugoročnog obrazovanja u oblasti alternativnog rešavanja sporova i usaglašavanje sudske prakse, uključujući i unapređenje elektronske baze sudske prakse.

Očekivani rezultati:

Aktivnosti projekta osmišljene su s ciljem da unaprede sveukupnu efikasnost pravosuđa, kvalitet rada, pristup pravdi i transparentnost pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Neki od najvažnijih očekivanih rezultata projekta su:

 • Rešeno najmanje 30% starih predmeta (15% u svakoj godini sprovođenja projekta) i preduzete dalje mere za rešavanje izvršnih predmeta
 • U svim osnovnim i višim sudovima ostvaren procenat savladavanja priliva od najmanje 100% (isti broj primljenih i rešenih predmeta) u periodu od šest meseci, kako bi broj starih predmeta bio smanjen
 • U bliskoj saradnji sa Odsekom za informacione tehnologije i analitiku VKS, statističke metode obrade podataka u postojećem sistemu za automatizovanu obradu podataka unapređene u skladu sa standardima CEPEJ u cilju daljeg smanjenja broja starih predmeta
 • Unapređen normativni okvir za ARS i povećani kapaciteti svih strana uključenih u sprovođenje medijacije i drugih metoda ARS
 • Broj sudskih predmeta upućenih na medijaciju povećan za najmanje 10% tokom trajanja projekta
 • Uspostavljene info službe i info pultova za ARS u najmanje 10 osnovnih i 5 viših sudova
 • Strategija za ARS razvijena i usvojena od strane Nacionalne radne grupe za ARS
 • Baza sudske prakse u upotrebi, mehanizmi usklađivanja sudske prakse unapređeni i obezbeđena njihova održivost
 • Najmanje 5,000 relevantnih sudskih odluka, koje su odabrala četiri apelaciona suda, uneto u bazu sudske prakse i dostupno svim sudijama u osnovnim i višim sudovima
 • Najmanje 5,000 relevantnih sudskih odluka koje su odabrala četiri apelaciona suda, anonimizirano, uneto u bazu sudske prakse i dostupno svim građanima.

Novi projekat EU pružio je podršku organizaciji Godišnjeg savetovanja sudija u Vrnjačkoj Banji u oktobru 2018. godine i predstavljen je na sastanku predsednika Vrhovonog kasacionog suda sa predsednicima sudova. Ovaj vid podrške pružen je i 2019. godine.

Projekat “EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, ima za cilj da pruži podršku pre svega sudovima. U kontekstu rešavanja starih predmeta i efikasnijeg sprovođenja godišnjih programa rešavanja starih predmeta pružena je podrška osnovnim i višim sudovima u cilju unapređenja godišnjih Programa rešavanja starih predmeta pojedinačnih sudova. Usvojena je nova metodologija za izradu ovih Programa, doneto Uputstvo za izradu programa i sprovedena obuka u sudovima. Rezultat ovih napora je da su svih 66 osnovnih i 25 viših sudova izradili svoje Programe za 2019. godinu u skladu sa novom metodologijom.

U skladu sa merama predviđenim Izmenjenim jedinstvenim programom za rešavanje starih predmeta nastavljene su aktivnosti koje su doprinele smanjenju broja starih predmeta. Projekat je učestvovavao u organizaciji sastanaka i radu Radne grupe za praćenje primene Izmenjenog jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta. Ustanovljena su dva nova izveštaja za lakše praćenje rada sudova na smanjenju broja starih predmeta, kao i izveštaj kojim se obezbeđuje praćenje ispunjenosti ciljeva koje su sudovi postavili u svojim pojedinačnim programima. Takođe, izrađena je Interaktivna mapa sudova na vebsajtu Vrhovnog kasacionog suda koja sadrži podatke o savladavanju priliva i broju starih predmeta za svaki pojedinačni osnovni i viši sud na mesečnom nivou.

Radi poboljšanja procesa statističkog izveštavanja sprovedena je analiza procesa izveštavanja prema CEPEJ i date su preporuke za unapređenje ovog procesa. Takođe, eksperti projekta dali su svoj doprinos radi postizanja ujednačenog načina evidentiranja predmeta sa elementom nasilja u porodici.

Radi unapređenja medijacije, u skladu sa Uputstvom za unapređenje medijacije u Republici Srbiji od 28. juna 2017. godine, projektni tim je takođe pružio tehničku podršku info službama za medijaciju u 26 sudova (18 osnovnih i 8 viših). Izrađen je  Priručnik za rad info službi za medijaciju u sudovima. Većina sudova odredila je sudije i saradnike za rad u info službama, dok su pojedini sudovi uspostavili saradnju sa medijatorima i advokatima dostupnim na njihovom području.

Na osnovu poslednjeg periodičnog izveštaja o radu projekta “EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu” (mart 2019 – avgust 2019), postignuti su sledeći rezultati:

 Komponenta 1 – rešavanje starih predmeta

 • Rešeno je preko 25.000 starih predmeta uz podršku 10 pomoćnih radnika koje je projekat angažavao kako bi pružili pomoć izvršnim odeljenjima u tri osnovna suda u Beogradu i Osnovnom sudu u Kragujevcu u cilju smanjenja broja starih predmeta.
 • Izrađene su kvartalne i šestomesečne analize rezultata rada sudova u vezi sa smanjenjem broja starih predmeta.
 • Svi osnovni i viši sudovi su doneli godišnje Programe rešavanja starih predmeta za 2019. godinu koji su usklađeni sa novom metodologijom, nakon što su sudovi dobili dopise u kojima se zahtevalo da svoje godišnje Programe rešavanja starih predmeta usklade sa novom metodologijom koju su izradili eksperti na projektu, a u cilju ujednačavanja pojedinačnih Programa sudova i obezbeđivanja jasnih, ujednačenih i uporedivih podataka.
 • Ažuriran sistem interaktivnih mapa koji omogućava praćenje rezultata rada sudova na mesečnom nivou je dostupan na internet stranici Vrhovnog kasacionog suda.
 • Tokom posete sudovima sprovedene su obuke na radnom mestu za dodatnih 45 viših i osnovnih sudova u vezi sa izradom i sprovođenjem programa za rešavanje starih predmeta.
 • Sprovedeno je 18 jednodnevnih obuka na temu upravljanje predmetima za sudije izvršnih, krivičnih i parničnih odeljenja; 540 sudija je pohađalo obuke. 
 • Izvršena je procena ključnih statističkih podataka koji se odnose na rad sudova i relevantne izveštaje koji se zahtevaju po CEPEJ standardima.
 • Vrhovnom kasacionom sudu su date preporuke za unapređenje statističkog alata kako bi se unapredilo izveštavanje u skladu sa CEPEJ standardima.
 • Izvršene su izmene u AVP sistemu za upravljanje predmetima kako bi se omogućilo unificirano zavođenje predmeta nasilja u porodici.
 • Korisničko uputstvo za zavođenje predmeta nasilja u porodici je izrađeno i dostavljeno svim sudovima u elektronskoj formi.
 • Jednodnevna obuka o pravilnom zavođenju predmeta nasilja u porodici u AVP-u je sprovedena za 90 polaznika (administrativno osoblje suda) kojima je Korisničko uputstvo za zavođenje predmeta nasilja u porodici dostavljeno i u štampanoj formi.

Komponetna 2 - jačanje primene medijacie

 • Projekat je pružio podršku Radnoj grupi Ministarstva pravde za izradu nacrta izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova i izradu Nacrta Strategije za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji sa pripadajućim Akcionim planom.
 • Organizovana je dvodnevna radionica pod nazivom “Efikasan rad info službi za medijaciju u sudovima” na kojoj su učestvovali sudije i sudijski pomoćnici iz 21 pilot suda (ukupno 41 učesnik).
 • Nakon poseta 25 pilot sudova izrađeno je Uputstvo o načinu rada Info službi za medijaciju.
 • Četiri okrugla stola „Strateške smernice za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji” su održana u sedištima apelacionih sudova u cilju predstavljanja Strategije za unapređenje primene medijacije. Okruglim stolovima su prisutvovali sudije, sudijski pomoćnici, advokati, medijatori, predstavnici civilnog društva, centara za socijalni rad i udruženja medijatora (ukupno 164).
 • Teritorijalna mapa medijatora prema sedištima osnovnih sudova se redovno ažurira. 
 • Tokom posete sudovima, sprovedene su obuke i mentorstvo zainteresovanim sudijama, sudijskim pomoćnicima i medijatorima u 25 pilot sudova.

Komponenta 3 – Ujednačavanje sudske prakse

 • U svim apelacionim sudovima usvojen je jednoobrazni radni proces na osnovu Preporuka o organizaciji odeljenja sudske prakse i unapređenje rada na odabiru, pripremi i objavljivanju odluka relevantnih sudova u bazi sudske prakse. Radni procesi Redakcijskih odbora mapirani su, operativne procedure izrađene i radni procesi unapređeni,  redovno se vrši odabir, anonimizacija i unos sudskih odluka u bazu sudske prakse.
 • Broj odluka unetih u bazu sudske prakse se kontinuirano povećava: 2.718 anonimiziranih odluka uneto je u bazu sudske prakse, 11.599 integralnih odluka uneto je u bazu sudske prakse, 434 integralne odluke Prekršajnog apelacionog suda su takođe unete u bazu sudske prakse,  8207 anonimiziranih odluka, 112 pravnih stavova, 33 biltena sudske prakse i 17 presuda Vrhovnog kasacionog suda uneto je u bazu sudske prakse. 
 • Pružena je podrška u organizaciji četiri kvartalne sednice sudija građanskih i krivičnih odeljenja apelacionih sudova. Održana je jedna zajednička sednica apelacionog suda sa područnim višim sudovima.
 • Na predlog sudova izvršene su određene izmene i unapređena je funkcionalnost baze sudske prakse, aktivnosti komponente projekta koja se odnosi na ujednačavanje sudske prakse proširene su na Prekršajni apelacioni sud - organizovana je obuka za 96 sudija i sudijskih pomoćnika Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu i tri odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

SAVET EVROPE

Kroz zajednički trogodišnji program Saveta Evrope i Evropske Unije „Horiznotal Facility“ (2016–2019), daje se podrška različitim aktivnostima koje se odnose na: sprovođenje pravde, borbu protiv korupcije, finansijski kriminal i organizovani kriminal, borbu protiv diskrimininacije i zaštitu prava pripadnika ranjivih grupa. Kroz ovaj program Evropska Unija i Savet Evrope pomažu korisnicima u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj da postupaju u skladu sa standardima SE i EU acquis u procesu proširenja.

U okviru ovog programa  sproveden je projekat „Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći“ i između ostalog, izrađena Analiza potreba sa preporukama u pogledu sistemskih/strukturnih kršenja ljudskih prava, formirana je Radna grupa za utvrđivanje osnovnih uzroka odsustva efikasnih pravnih sredstava u slučajevima sistemskih kršenja ljudskih prava u čiji rad je pored Vrhovnog kasacionog suda uključeno i Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo pravde, zastupnik RS pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Tokom 2018. godine nastavljena je saradnja sa Savetom Evrope u okviru programa Saveta Evrope i Evropske Unije „Horiznotal Facility”. Završen je rad na publikaciji – Kriterijumi za ocenu povrede prava na suđenje u razumnom roku, uz učešće sudija i savetnika Vrhovnog kasacionog suda. Ova publikacija je štampana uz podršku Saveta Evrope i distribuirana sudovima. Takođe je predstavljena na Godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji u oktobru 2018. godine.

U Beogradu je u okviru pomenutog programa Saveta Evrope i Evropske Unije „Horiznotal Facility“, 3. aprila 2018. godine održana konferencija na kojoj su učestvovali  predsednik i sudije Vrhovnog kasacionog suda, i predsednici sudova u Srbiji. Konfereincija je bila posvećena suđenju u razumnom roku. Na Konferenciji su govorili i predstavnici Evropskog suda za ljudska prava i Odeljenja za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Uz podršku navedenog programa omogućeno je učešće predstavnika Vrhovnog kasacionog suda na drugom sastanku  kontakt osoba u Mreži vrhovnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava (Superior Courts’ Network) u Strazburu 2018. i 2019. godine.

Tokom 2018. godine sudovi sa područja cele Srbije, uz podršku Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, su značajno doprineli sprovođenju istraživanja o praktičnoj primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i upućivanju na presude Evropskog suda za ljudska prava od strane sudija i sudijskih pomoćnika u sudovima u Srbiji. Predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova iz Novog Sada, Kragujevca i Beograda kao i Upravnog suda su aktivno učestvovali u diskusiji povodom predstavljanja rezultata istraživanja i pružili značajne smernice za sprovođenje sličnih istraživanja u budućnosti.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda i sudije Apelacionog suda u Kragujevcu, Nišu, Beogradu i Privrednog apelacionog suda su aktivno učestvovale u seriji diskusija/okruglih stolova započetih na temu jačanja (mehanizma) za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i na temu obaveza sudija i tužilaca koje proizilaze iz konkretnih presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju.

Uz podršku pomenutog projekta, sudije i sudijski pomoćnici (oko 142 učesnika) prekršajnih sudova sa manje od 6 godina profesionalnog iskustva su učestovali u obukama na temu prava na pravično suđenje sa posebnim fokusom na izradu obrazložene sudske odluke, međunarodne standarde kao i pravilno citiranje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odlukama domaćih sudova.

Takođe, podržana je studijska poseta Evropskom sudu za ljudska prava. Tri sudije Vrhovnog kasacionog suda (koje su u programskom savetu Pravosudne akademije) kao i 10 sudija osnovnih i viših sudova (koji su članovi Nacionalne mreže sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji, oformljene u okviru Pravosudne akademije) je zajedno sa predstavnicima tužilaštva i Pravosudne akademije učestovalo u studijskoj poseti Strazburu gde su između ostalog imali prilike da prate sednicu Velikog veća u slučaju M.N. i drugi protiv Belgije.

Od maja 2019. godine započeta je druga faza  projekta: “Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji” u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope “Horiznotal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II”.

Glavni partneri projekta su: Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, zastupnik Republike Srbije pred Evropskih sudom za ljudska prava, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za evropske integracije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Pravosudna akademija, Republičko javno tužilaštvo i Ustavni sud.

Projekat ima za cilj da doprinese sprovođenju Sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom kroz podršku naporima Srbije u pravcu jačanja demokratije i vladavine prava, i razvijanju širokog spektra mera za smanjenje broja predstavki Evropskom sudu za ljudska prava protiv Srbije. Projekat će trajati 36 meseci, sa ukupnim budžetom od 900 000 evra.

Ciljevi i očekivani rezultati

Osnovni cilj projekta je jačanje sveukupne zaštite ljudskih prava u Srbiji u skladu sa evropskim standardima. U ostvarivanju cilja, projekat će se fokusirati na sledeće:

 • Jačanje nacionalnih mehanizama za doslednu primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, kao i nacionalne sudske prakse.
 • Podsticanje primene evropskih standarda ljudskih prava na nacionalnom nivou, uključujući izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Metodologija će uključivati:

 • Jačanje kapaciteta pravnih stručnjaka, uključujući sudije, tužioce, advokate, sudijske i tužilačke pomoćnike, da primenjuju Evropsku konvenciju za ljudska prava i jurisprudenciju Evropskog suda za ljudska prava u cilju sprečavanja kršenja ljudskih prava identifikovanih od strane Evropskog suda za ljudska prava.
 • Jačanje odeljenja sudske prakse u sudovima svih instanci u cilju osposobljavanja da preventivno identifikuju potencijalna kršenja.
 • Obezbeđivanje horizontalnog dijaloga između sudova u Srbiji o spornim pravnim pitanjima.

VIŠEDONATORSKI POVERENIČKI FOND (MDTF-JSS)

Tokom 2018. godine MDTF-JSS je podržavao Vrhovni kasacioni sud putem kontinuiranog angažovanja jednog konsultanta na poslovima ujednačavanja sudkske prakse i povremenog konsultanata u drugim oblastima. Uz podršku MTDF je izrađena publikacija – Godišnji izveštaj o radu sudova za 2017. godinu, kao i njen prevod na engleski jezik. MDTF-JSS je 2018. godine pružio podršku VKS u organizovanju Godišnjeg savetovanja sudija, kao i u obezbeđivanju nagrada za najbolje sudove. Ovaj vid podrške je nastavljen i tokom Godišnjeg savetovanja sudija 2019. godine.

Tokom 2019. godine MDTF je podržao štampanje Izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za period januar-jun 2019 (300 primeraka izveštaja). Projekat je pružio podršku  radu  Radne grupe za praćenje sprovođenja Izmenjenog jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta i posetu predstavnika Radne grupe u sedam viših i osnovnih sudova radi nadgledanja sprovođenja Izmenjenog jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta.

Eksperti projekta pružaju podršku u unapređenju statističkog izveštavanja (obuka: „Identifikacija trendova u segmentu savladavanje priliva i prepoznavanje kritičnih tačaka u sistemu srpskih sudova“). Takođe podrška MDTF konsultanata tokom 2019. godine obuhvata usklađivanje pojedinačnih programa za rešavanje starih predmeta sa novim Uputstvom o izradi pojedinačnih programa, analizu Izveštaja o radu sudova, kao i kontinuranu podršku na ujednačavanje sudske prakse i posebno, analizu prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Iz sredstava MDTF podržano je učešće 5 savetnika VKS na 59. Godišnjem savetovanju organizovanom od strane Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu na Zlatiboru, 19-21. septembra 2019. godine.

USAID

USAID Projekat vladavine prava sproveo je više paralelnih aktivnosti tokom 2018. godine koje su imale direktnog uticaja na efikasnost rada u sudovima. U saradnji sa Ministarstvom pravde, Projekat je pružio tehničku i stručnu pomoć u proširenju dijapazona informacija i registara koji su sudovima dostupni putem interneta „na jedan klik“ kroz Pravosudno-informacioni sistem (PIS), te pomogao promociju ovog elektronskog alata i pružio direktnu obuku korisnicima u sudovima. Kroz PIS se može pristupiti podacima o vlasništvu iz lista nepokretnosti (Republički geodetski zavod), podacima iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih (Ministarstvo za javnu upravu i lokalnu samoupravu), kaznenoj evidenciji (Ministarstvo unutrašnjih poslova), podacima iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, podacima o pravnim licima, vlasničkoj strukturi i udelu, sedištima pravnih lica, ovlašćenim zastupnicima itd. (Agencije za privredne registre), i drugim. Omogućen je i pristup registru računa fizičkih i pravnih lica Narodne banke Srbije. Sve ovo doprinosi skraćenju sudskih i postupaka izvršenja i menja razmenu službenih dopisa između sudova i drugih institucija koja ponekad traje i više meseci.

Projekat je takođe tokom 2018. godine radio i na postizanju konsenzusa među svim zainteresovanim stranama – sudovi, Visoki savet sudstva i Vrhovni kasacioni sud, Ministarstvo pravde, JP Pošta Srbije – o potrebi iznalaženja sistemskog rešenja za problem dostave sudskih pismena. Pored ovoga, Projekat radi i na pronalaženju jedinstvenog rešenja kojim bi se automatizovao kako proces obračuna i obrade sudskih taksi u sudovima, tako i praćenje njihove naplate koje će se sledeće godine ugraditi u AVP osnovnih sudova.

Projekat je u saradnji sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika, ali i kroz konsultacije sa partnerima iz drugih profesionalnih udruženja, sudova, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde, formulisao platformu za unapređenje položaja sudijskih pomoćnika u srpskom pravosuđu, u svetlu predstojećih izmena Ustava i seta pravosudnih zakona. U kreiranju rešenja predloženih u platformi učestvovali su i sami sudijski pomoćnici kroz neposrednu razmenu sa Projektom tokom četiri okrugla stola održana u sedištima apelacija u novembru 2018. godine. Pored formulisanja sistemskog okvira za unapređenje položaja sudijsih pomoćnika, Projekat je u saradnji sa Pravosudnom akademijom i partnerom, udruženjem Alterfakt, sproveo i dva ciklusa obuke za oko 200 sudijskih pomoćnika na temu izrade prvostepenih odluka iz građanske materije.

Projekat je 2018. godine u više navrata podržao sudove u približavanju rezultata i značaja rada sudova i sudija medijima i građanima. Pored podrške Vrhovnom kasacionom sudu u organizaciji predstavljanja Izveštaja o radu svih sudova za 2017. godinu u martu, Projekat je radio sa sva četiri apelaciona suda na unapređenju njihovih godišnjih izveštaja koji obuhvataju i rezultate rada osnovnih i viših sudova sa područja apelacije. Izveštaju su unapređeni u pogledu strukture i prezentacije, a predstavljeni su i medijima i javanosti na četiri konferencije za štampu održane u maju i junu. Kao nastavak aktivnosti na unapređenju sadržine i izgleda godišnjih izveštaja o radu sudova kako bi se ostvareni rezultati, kao i problemi sa kojima su se sudovi i sudije susreli u radu, na informativniji i prijemčiviji način predstavili kako medijima tako i građanima, Projekat je u novembru 2018. godine, u saradnji sa Multidonatorskim povereničkim fondom Svetske banke, organizovao i jednodnevnu radionicu na temu kako rad suda približiti građanima.

Kao rezultat potrebe da se nastavi sa naporima koje je Visoki savet sudstva do sada ulagao u unapređenje transparentnosti kako svog rada tako i rada sudova, Projekat je pružio podršku u izradi nove Komunikacone strategije za Visoki savet sudstva i sudove, za period 2018-2022. Strategija ima za cilj da pokrene temeljnu i celovitu nadgradnju komunikacionog sistema sudstva u Srbiji, uz formiranje jedinstvene komunikacione politike koja uključuje ujednačeno postupanje i pravila ponašanja, od komunikacije sa medijima, preko usklađivanja sadržaja i izgleda internet prezentacija sudova, do donošenja jedinstvenog stava o imenovanju profesionalnih portparola i potrebi kontinuiranog unapređenja komunikacionih znanja i veština već zaposlenih portparola.

Od aprila 2018. godine, kada je formirana Radna grupa za izradu amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Projekat pruža kako stručnu tako i logističku podršku ovom procesu. Glavni predlozi izmena za koje se Projekat zalaže, a koji se tiču prevashodno skraćenja trajanja i smanjenja troškova izvršenja te bolje kontrole i praćenja rada izvršitelja, usvojeni su u procesu izrade nacrta amandmana, čija se finalizacija očekuje početkom naredne godine.

Projekat je u aprilu 2018. godine pružio podršku inicijativi Državnog pravobranilaštva da se kroz koordinaciju svih relevantnih aktera – Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, ministarstava pravde i finansija, te Pravosudne akademije i samog pravobranilaštva, pronađe model za efikasniju primenu instituta poravnanja u slučajevima povrede prava na suđenje u razumnom roku. Izrađeno je i u julu 2018. godine potpisano Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koje pojednostavljuje postupak poravnanja i omogućava da se sva poravnanja izvršavaju iz jedinstvenog budžeta – budžeta Visokog saveta sudstva, što omogućava bolje praćenje potrošnje u ovu svrhu, a samim tim i delotvornost primene Uputstva.

Podrška USAID projekta „Vladavina prava“ radu na izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju je nastavljena tokom 2019. godine. Projekat je takođe podržao i izradu podzakonskih akata, a od 1. oktobra  2019. godine projekat je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, započeo sprovođenje obuka za sudije i javne izvršitelje u svrhu pripreme za primenu novela Zakona o izvršenju i obezbeđenju čija primena počinje od januara 2020. godine. Upravo u vezi sa budućom primenom ovih zakonskih izmena ostvarena je veoma dobra saradnja projekta „Vladavina prava“ i EU projekta „Podrška Vrhovnom kasacionom“ sudu,  prilikom izrade Uputstva za primenu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Objedinjeni efekat novih zakonskih rešenja i praktičnih mera koje će biti preduzete od suštinskog je značaja za rešavanje problema nerešenih izvršnih predmeta. Ovo Uputstvo je predstavljeno predsednicima svih sudova na Godišnjem savetovanju sudija u oktobru 2019. godine.

Kada je reč o suđenju u razumnom roku projekat „Vladavina prava“ je podsticao zaključenje vansudskih poravnanja u skladu sa Uputstvom za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (699 vansudskih poravnanja sklopljenih od jula 2018. godine), što je rezultiralo uštedom u budžetu sudova.

U kontekstu statističkog izveštavanja Projekat „Vladavina prava“ je u saradnji sa Apelacionim sudovima i ove godine pomogao izradu objedinjenih godišnjih izveštaja za apelacione i njihove područne sudove, a prema metodologiji Vrhovnog kasacionog suda.

Inicijativa za odgovornu vlast u Republici Srbiji (GAI) je četvorogodišnja inicijativa USAID-a. Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta i povezanosti ključnih institucija u Srbiji u cilju povećanja stepena odgovornosti na nacionalnom i lokalnom nivou.

U okviru jedne od komponenata projekta GAI pruža podršku specijalizovanim sudskim odeljenjima za suzbijanje korupcije i pomaže im u uspostavljanju sistema za prikupljanje jedinstvenih statističkih podataka o korupciji, jasno praveći razliku između različitih vrsta krivičnih dela, dužine trajanja i ishoda postupka. U okviru ove komponente, projekat će:

 1. Pružati podršku posebnim sudskim odeljenjima i drugim nadležnim institucijama u primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije;
 2. Raditi na razvijanju procedura i metodologije za prikupljanje, čuvanje i obradu podataka i statističko izveštavanje o predmetima za krivična dela sa koruptivnim elementima;
 3. Raditi na uspostavljanju jedinstvenog elektronskog registra predmeta za krivična dela sa elementima korupcije u cilju podrške razmeni informacija između različitih institucija koje su angažovane na vođenju istraga i procesuiranju koruptivnih krivičnih dela.

Projekat Inicijativa za odgovornu vlast u Republici Srbiji (GAI) pružio je podršku organizaciji Godišnjeg savetovanja sudija u Vrnjačkoj Banji u oktobru 2018. godine i predstavljen je na sastanku predsednika Vrhovonog kasacionog suda sa predsednicima sudova.

Tokom 2019. godine nastavljene su aktivnosti započete u prethodnom periodu.

 1. Objavljen je Priručnik za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije, u saradnji sa Pravosudnom akademijom. Radnom grupom koja je izradila publikaciju je predsedavala sudija Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović.
  Praktikum pruža smernice i praktična uputstva za istragu, krivično gonjenje i suđenje krivičnih dela korupcije, shodno odredbama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Praktikum treba da posluži i kao materijal koji će se koristiti za osmišljavanje budućih programa inicijalne obuke i usavršavanja polaznika Pravosudne akademije. U njemu su objašnjeni načini na koje se najznačajniji međunarodni standardi za borbu protiv korupcije mogu primeniti na nacionalnom nivou. Pored toga, razrađene su strategije i alati koji se koriste prilkom sprovođenja proaktivnih istraga u predmetima finansijskog kriminala i korupcije.
 2. Projekat podržava Radnu grupu koju je krajem aprila 2019. godine osnovalo Ministarstvo pravde - Radna grupa za pripremu Elektronskog registra koruptivnih predmeta. U radu Radne grupe aktivno učestvuje predstavnik Vrhovonog kasacionog suda.  
 3. Projekat takođe pruža podršku  Posebnim odeljenjima za sprečavanje korupcije viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kroz periodične sastanke koji se organizuju u cilju identifikovanja spornih pitanja i predlaganja rešenja, kao i razmene iskustava sa sudijama apelacionih sudova, Vrhovonog kasacionog suda i kolegama u regionu na temu suđenja za krivična dela korupcije i finansijskog kriminala.
  Tokom Godišnjeg savetovanja sudija u oktobru 2019. godine održan je okrugli sto o iskustvima u primeni Zakona o borbi protiv korupcije (u okviru kog je predstavljen i Praktikum). Planiran je još jedan sastanak sudija Posebnih odeljenja za sprečavanje korupcije u poslednjem kvartalu 2019. godine.
 4. “Post Mortem” analiza koruptivnih predmeta koju sprovodi 4Digits Consulting, uz stručnu pomoć sudije Vrhovonog kasacionog suda Biljane Sinanović predstavljena je u decembru 2019. godine.

Saradnja sa Misijom OEBS-a

U okviru saradnje sa Misijom OEBS-a 2018. godine osnovana je Radna Grupa za izradu smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičniom i građanskom postupku. Ova aktivnost predstavlja jednu od aktivnosti u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbijiˮ, koji sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji a finansira Evropska unija.

Tokom 2019. godine završene su Smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičniom i građanskom postupku. Smernice su predstavljene za vreme Godišnjeg savetovanja u Vrnjačkoj Banji u oktobru 2019. godine. Smernice između ostalog, razmatraju pitanja kao što su određivanje visine nematerijalne i/ili materijalne štete,  ukazuju na važnost prava žrtve da bude informisana o svojim pravima, odnosno na obavezu javnog tužioca i suda da u različitim fazama krivičnog postupka informišu žrtve o njihovim pravima,  pa i pruže pomoć u postavljanju imovinskopravnog zahteva i rade na obezbeđivanju dokaza za odlučivanje o zahtevu.

Takođe, u okviru saradnje Misije OEBS-a i Vrhovnog Kasacionog suda, u 2019. godini organizovana su četiri okrugla stola na temu “Odnos suda i medija”.  Okrugli stolovi su organizovani u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu sa ciljem da se sudijama i novinarima omogući direktna razmena mišljenja o tome kako može da se unapredi međusobna saradnja.

Misija OEBS-a je kao i ranijih godina pomogla učešće 25 sudijskih pomoćnika na Godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji.

Takođe, u saradnji sa Misijom OEBS-a tokom 2019,  izrađene su smernice  za pravilnu primenu novog zakonodavnog okvira u vezi sa postupanjem prema migrantima - Zakona o strancima, Zakona o graničnoj kontroli i Zakona o azilu i privremenoj zaštiti. Tokom 2019. godine, zajedno sa Udruženjem sudija prekršajnih sudova je održano 6 obuka u prekršajnim sudovima u Novom Sadu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Prijepolju, Beogradu i Pirotu. Obuka je obuhvatila četiri teme - prekršajni postupak prema maloletnim migrantima, načelo zabrane proterivanja, migrante kao izvršioce prekršaja i sporazum o priznanju prekršaja u postupcima protiv migranata.

Misija OEBS-a je tokom 2019. godine aktivno sarađivala sa Upravnim sudom kroz podršku  izgradnji kapaciteta zaposlenih u Upravnom sudu putem učešća na međunarodnim i lokalnim ekspertskim skupovima, kao i podršku u organizaciji konferencije povodom obeležavanja 150 godina Upravnog pravosuđa u Srbiji, održane 28. novembra 2019. godine u Beogradu.

Saradnja Vrhovnog kasacionog suda i Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) je usmerena na stvaranje boljih uslova za rad sudija i zaposlenih, u sudovima u Republici Srbiji. Kancelarija Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji, je organizovala i podržala posetu visoke delegacije Republike Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda sudija Dragomir Milojević, Republici Turskoj, od 22. do 27. februara 2016. godine. U junu 2016. godine Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) donirala je računarsku opremu Vrhovnom kasacionom sudu.