Rž1 r 4/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up 4/2020
27.05.2020. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, sudija Jelena Borovac, u predmetu predlagača AA iz sela ... kod ..., čiji je punomoćnik Zoran Radojević, advokat iz ... odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Nišu R4 r 18/19 od 25.12.2019. godine, doneo je dana 27.05.2020. godine

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE kao nedozvoljena žalba predlagača AA izjavljena protiv rešenja Apelacionog suda u Nišu R4 r 18/19 od 25.12.2019. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Predlagač je 17.01.2020. godine Vrhovnom kasacionom sudu podneo žalbu protiv rešenja Apelacionog suda u Nišu R4 r 18/19 od 25.12.2019. godine, kojim je odbijen njegov prigovor za ubrzanje postupka u predmetu Apelacionog suda u Nišu Gž1 1549/19, kao neosnovan.

Postupajući po žalbi predlagača, bez sprovođenja ispitnog postupka, u smislu odredaba čl. 16 i 17. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“, broj 40/15), Vrhovni kasacioni sud je našao da je žalba nedozvoljena.

O žalbi je odlučivao sudija određen Godišnjim rasporedom poslova u sudu saglasno odredbi člana 16. stav 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojom je propisano da predsednik neposredno višeg suda može godišnjim rasporedom poslova da odredi jednog sudiju ili više sudija da pored njega vode postupak i odlučuju po žalbama.

Prema stanju u spisima, postupajući sudija Apelacionog suda u Nišu je rešenjem od 25.12.2019. godine odbio prigovor predlagača radi ubrzanja postupka u predmetu tog suda Gž1 1549/19, sa obrazloženjem da je postupak u ovom predmetu okončan, tj. da je predmet većan 30.10.2019. godine, nakon čega je odluka urađena 14.11.2019. godine i predmet ekspedovan iz suda.

S obzirom na to da se, prema odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, prigovor i žalba mogu podneti samo dok se postupak ne okonča, a da je u ovom slučaju predmet rešen pre podnošenja žalbe i postupajući sudija uradio odluku, zbog čega mu se u smislu člana 11. navedenog zakona ne može naložiti preduzimanje procesnih radnji koje bi delotvorno ubrzale postupak, Vrhovni kasacioni sud nalazi da je žalba predlagača nedozvoljena.

Imajući u vidu izloženo, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, odbacio žalbu donoseći odluku kao u dispozitivu.

Predsednik veća sudija

Jelena Borovac,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić