Rž1 u 105/2019 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5. celovitost postupka

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up 105/2019
06.12.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz ..., ul. ... broj ../.., čiji je punomoćnik Milan Ž. Jovanović, advokat iz ..., ... broj ../.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 179/2019 od 08.07.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je 06.12.2019. godine

R E Š E NJ E

ODBIJA SE žalba predlagača i potvrđuje rešenje Upravnog suda R4 u 179/2019 od 08.07.2019. godine.

ODBIJA SE kao neosnovan zahtev predlagača za naknadu troškova postupka.

O b r a z l o ž e nj e

Predlagač AA je 30.07.2019. godine podnela Vrhovnom kasacionom sudu, preko Upravnog suda, žalbu protiv rešenja Upravnog suda R4 u 179/2019 od 08.07.2019. godine, kojim je odbijen njen prigovor radi ubrzavanja postupka u predmetu Upravnog suda II-4U 15186/18, kao neosnovan. U žalbi se navodi da je od momenta podnošenja tužbe do početka akademske školske godine 01.10.2018. godine proteklo dva i po meseca, u kom periodu je sud mogao da donese odluku, zbog čega predlagač neće moći da radi svoj posao nastavnika na ... fakultetu u ... . Predlagač smatra da je u ožalbenom rešenju Upravni sud pogrešno primenio merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku i pogrešno zaključio da trajanje postupka od jedne godine ne predstavlja povredu prava na suđenje u razumnom roku. Predlaže da Vrhovni kasacioni sud usvoji žalbu i preinači ožalbeno rešenje tako što će utvrditi da je predlagaču povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, naložiti postupajućem sudiji da preduzme sve neophodne radnje radi okončanja postupka i predlagaču nadoknaditi opredeljene troškove postupka.

Odlučujući o žalbi predlagača na osnovu odredaba čl. 16, 18. i 20. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ 40/15) i člana 30. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS“ 25/82, „Službeni glasnik RS“ 6/15), Vrhovni kasacioni sud je ispitao pobijano rešenje primenom odredbe člana 386. u vezi člana 402. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ 72/11 i 55/14) i zaključio da je žalba neosnovana.

O žalbi je odlučivao sudija određen Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu odredbe člana 16. stav 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojom odredbom je predviđeno da predsednik neposredno višeg suda može Godišnjim rasporedom poslova da odredi jednog sudiju ili više sudija da, pored njega, vode postupak i odlučuju po žalbama.

U postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz odredbe člana 374. stav 2. tač. 1, 2, 3, 5, 7. i 9. Zakona o parničnom postupku, na koju Vrhovni kasacioni sud pazi po službenoj dužnosti.

Odredbom člana 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku propisano je da pri odlučivanju o pravnim sredstvima kojim se štiti pravo na suđenje u razumnom roku uvažavaju se sve okolnosti predmetnog suđenja, pre svega, složenost činjeničnih i pravnih pitanja, celokupno trajanje postupka i postupanje suda, javnog tužilaštva ili drugog državnog organa, priroda ili vrsta predmeta suđenja ili istrage, značaja predmeta suđenja ili istrage po stranku, ponašanje stranke tokom postupka, posebno poštovanje procesnih prava i obaveza, zatim poštovanje redosleda rešavanja predmeta i zakonski rokovi za zakazivanje ročišta i glavnog pretresa i izradu odluke.

Imajući u vidu sve činjenice i okolnosti ovog slučaja koje su od značaja za donošenje odluke, Vrhovni kasacioni sud nalazi da je pravilno postupio sudija Upravnog suda kada je odbio prigovor predlagača radi ubrzavanja postupka u predmetu tog suda II-4U 15186/18. U ožalbenom rešenju razmotreni su svi bitni činioci koji utiču na ocenu dužine trajanja upravno-sudskog postupka u smislu člana 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Vrhovni kasacioni sud je u sprovedenom ispitnom postupku utvrdio da je nakon donošenja ožalbenog rešenja, dana 03.10.2019. godine, Upravni sud doneo presudu kojom je uvažio tužbu tužilje, ovde predlagača, pa se može zaključiti da je prigovor ostvario svoju osnovnu svrhu, a to je ubrzanje sudskog postupka i njegovo pravnosnažno okončanje. Pored toga, Vrhovni kasacioni sud je ocenio da ukupno trajanje upravnog postupka i upravnog spora od 15 meseci ne predstavlja nerazumno dug period rešavanja o predmetu izbora u zvanje nastavnika na fakultetu koji bi doveo do povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Zbog svega izloženog, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu odredbe člana 17. st. 1. i 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, odlučio kao u stavu prvom dispozitiva rešenja.

Vrhovni kasacioni sud je odbio zahtev predlagača za naknadu troškova postupka na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku shodnom primenom člana 153. stav 1. Zakona o parničnom postupku, jer predlagač nije uspeo u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

Sudija

Katarina Manojlović Andrić, s.r.

Pouka o pravnom leku:

Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba

u smislu člana 21. Zakona o zaštiti prava

na suđenje u razumnom roku.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić