Rž1 u 41/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; ponašanje podnosioca predstavke

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up 41/2019
01.07.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz ..., ... broj .., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 3/19 od 07.02.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je 01.07.2019. godine

R E Š E NJ E

ODBIJA SE žalba predlagača i potvrđuje rešenje Upravnog suda R4 u 3/19 od 07.02.2019. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Predlagač je 21.02.2019. godine podneo Vrhovnom kasacionom sudu, preko Upravnog suda, žalbu protiv rešenja Upravnog suda R4 u 3/19 od 07.02.2019. godine, kojim je odbijen njegov prigovor radi ubrzanja postupka u predmetu Upravnog suda 27U 19225/17. Predlagač navodi da je njegova „pritužba na povredu prava na suđenje u rauzmnom roku“ tumačena kao zahtev za ubrzanje postupka, što ukazuje na „svestan pokušaj minimiziranja aktivirane pritužbe uz manipulisanje donetim rešenjem Upravnog suda od 07.02.2019. godine“. Naglašava da je od dana podnošenja inicijalne tužbe Upravnom sudu 18.12.2017. godine prošlo više od godinu dana i tako prekoračen razuman rok za rešavanje predmeta.

Odlučujući o žalbi predlagača na osnovu odredaba čl. 16, 18. i 20. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ 40/15) i člana 30. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS“ 25/82, „Službeni glasnik RS“ 6/15), Vrhovni kasacioni sud je ispitao pobijano rešenje primenom odredbe člana 386. u vezi člana 402. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ 72/11 i 55/14) i zaključio da je žalba neosnovana.

O žalbi je odlučivao sudija određen Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu odredbe člana 16. stav 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojom odredbom je predviđeno da predsednik neposredno višeg suda može Godišnjim rasporedom poslova da odredi jednog sudiju ili više sudija da, pored njega, vode postupak i odlučuju po žalbama.

U postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz odredbe člana 374. stav 2. tač. 1, 2, 3, 5, 7. i 9. Zakona o parničnom postupku, na koju Vrhovni kasacioni sud pazi po službenoj dužnosti.

Iz spisa predmeta Upravnog suda 27U 19225/17 i R4 u 3/19 utvrđene su sledeće činjenice i okolnosti: da je predlagač 18.12.2017. godine podneo Upravnom sudu tužbu protiv Prvog osnovnog suda u Beogradu, Višeg suda u Beogradu i Apelacionog suda u Beogradu, koju je dopunio 26.12.2017. godine; da je rešenjem Upravnog suda od 12.03.2018. godine naloženo predlagaču, kao tužiocu, da u roku od 15 dana uredi tužbu; da je postupajući po nalogu suda predlagač dostavio podnesak od 11.04.2018. godine; da je predlagač 07.11.2018. godine dostavio dopunu tužbe sa 20 priloga; da je predlagač 09.01.2019. godine podneo predsedniku Upravnog suda „pritužbu na povredu prava na suđenje u razumnom roku“ zbog toga što dopuna tužbe „nije ažurno prisajedinjena osnovnom predmetu.... ukupno 34 dana“.

Odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da svako ima pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i optužbama protiv njega.

Odredbom člana 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku propisano je da pri odlučivanju o pravnim sredstvima kojim se štiti pravo na suđenje u razumnom roku uvažavaju se sve okolnosti predmetnog suđenja, pre svega, složenost činjeničnih i pravnih pitanja, celokupno trajanje postupka i postupanje suda, javnog tužilaštva ili drugog državnog organa, priroda ili vrsta predmeta suđenja ili istrage, značaja predmeta suđenja ili istrage po stranku, ponašanje stranke tokom postupka, posebno poštovanje procesnih prava i obaveza, zatim poštovanje redosleda rešavanja predmeta i zakonski rokovi za zakazivanje ročišta i glavnog pretresa i izradu odluke.

Vrhovni kasacioni sud nalazi da je pravilno postupio sudija Upravnog suda kada je pritužbu na povredu prava na suđenje u razumnom roku od 09.01.2019. godine smatrao prigovorom radi ubrzanja postupka, kao sredstvom kojim se štiti pravo na suđenje u razumnom roku u smislu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, i kada je ovaj prigovor odbio kao neosnovan.

Naime, predlagač je podneo tužbu Upravnom sudu 18.12.2017. godine sa dopunom od 26.12.2017. godine, koja je odmah uzeta u rad i predlagaču, kao tužiocu, već 12.03.2018. godine naloženo da tužbu uredi. Podnesak o uređenju tužbe dostavljen je sudu 11.04.2018. godine, a nova dopuna tužbe sa 20 priloga dostavljena je sudu 07.11.2018. godine. Vrhovni kasacioni sud je ocenio da je dopuna tužbe u toku upravnog spora dozvoljena u kontekstu korišćenja svih raspoloživih procesnih sredstava u cilju ostvarenja postavljenih zahteva koji su predmet upravnog spora (vidi: presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sokolov protiv Rusije, broj 3734/02 od 22.09.2005. godine, stav 38, „koristi se prednošću izvora koje u domaćem pravu ima na raspalaganju u odbrani svojih interesa“). Međutim, po nalaženju ovog suda, duže trajanje postupka koje je nastalo kao rezultat podnošenja najpre neuredne tužbe od strane predlagača, a zatim i dopune tužbe, ne može se smatrati prekoračenjem rokova za koje odgovornost snosi sud. Neažurno postupanje Upravnog suda ogleda se samo u tome što podnesak tužioca, ovde predlagača, kojim je dopunjena tužba nije združen spisima predeta duže od mesec dana, ali ovo kašnjenje nije moglo dovesti do povrede prava predlagača na suđenje u razumnom roku.

Zbog svega izloženog, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, odbio žalbu predlagača odlučivši kao u izreci.

Sudija

Katarina Manojlović Andrić, s.r.

Pouka o pravnom leku.

Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba

u smislu člana 21. Zakona o zaštiti prava

na suđenje u razumnom roku.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić