Rž1 u 80/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up 80/2019
21.06.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz ..., ul. ... br. ., čiji je punomoćnik Milica Spasojević, advokat iz ..., ul. ... br. .., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda u Beogradu R4 u 125/2019 od 31.05.2019. godine, doneo je dana 21.06.2019. godine, bez ispitnog postupka

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE kao nedozvoljena žalba predlagača AA iz ... izjavljena protiv rešenja Upravnog suda u Beogradu R4 u 125/2019 od 31.05.2019. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Predlagač je 10.06.2019. godine, preko Upravnog suda u Beogradu, podneo Vrhovnom kasacionom sudu žalbu protiv rešenja Upravnog suda u Beogradu R4 u 125/2019 od 31.05.2019. godine, kojim je odbijen njegov prigovor radi ubrzanja postupka u predmetu tog suda 16 U 11505/16, kao neosnovan (stav 1.), kao i zahtev za naknadu troškova postupka (stav 2.).

Postupajući po žalbi predlagača, bez sprovođenja ispitnog postupka, u smislu odredaba čl. 16. i 17. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ br. 40/15), Vrhovni kasacioni sud je zaključio da je žalba nedozvoljena.

Prema odredbi člana 17. stav 1. istog zakona, predsednik neposredno višeg suda rešenjem odbacuje ili odbija žalbu bez ispitnog postupka, a prema stavu 2. navedenog člana žalba se odbacuje ako je nepotpuna, ako ju je podnelo neovlašćeno lice, ako je preuranjena, neblagovremena, ako se lice odreklo prava na žalbu ili ako je povuklo žalbu, ili nema pravni interes za nju, pri čemu je žalba nepotpuna ako nije potpisana ili ako iz njene sadržine ne može da se utvrdi koje rešenje se pobija.

Prema stanju u spisima predmeta Upravnog suda u Beogradu R4 u 125/2019 postupajući sudija tog suda je rešenjem od 31.05.2019. godine odbio prigovor predlagača radi ubrzanja postupka u predmetu Upravnog suda u Beogradu 16 U 11505/16, u kome je postupak okončan 24.04.2019. godine, a odluka ekspedovana punomoćniku podnosioca prigovora 30.05.2019. godine.

S obzirom na to da se, prema odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, prigovor i žalba mogu podneti samo dok se postupak ne okonča, Vrhovni kasacioni sud nalazi da je u konkretnom slučaju žalba predlagača nedozvoljena, jer je podneta Vrhovnom kasacionom sudu 10.06.2019. godine, a postupak u predmetu Upravnog suda u Beogradu okončan je odlukom donetom 24.04.2019. godine.

Imajući u vidu izloženo, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, odbacio žalbu donoseći odluku kao u dispozitivu.

V. f. predsednika suda

Dragomir Milojević, s.r.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba

u smislu člana 21. Zakona o zaštiti prava

na suđenje u razumnom roku.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić