R 48/2020 3.21

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
R 48/2020
11.03.2020. godina
Beograd

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić i Gordane Komnenić, članova veća, u pravnoj stvari tužilaca AA iz ..., BB iz ..., VV iz ..., GG iz .., DD iz ..., ĐĐ iz ..., EE iz ... i ŽŽ iz ..., čiji je zajednički punomoćnik Budimir Drinčić, advokat iz ..., protiv tužene Opštine Kula, koju zastupa Opštinsko pravobranilaštvo opštine Kula, radi naknade materijalne štete, odlučujući o zahtevu Osnovnog suda u Vrbasu, Sudska jedinica u Kuli za određivanje drugog stvarno nadležnog suda za postupanje u ovoj pravnoj stvari, u sednici održanoj 11.03.2020. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBIJA SE zahtev Osnovnog suda u Vrbasu, Sudska jedinica u Kuli za određivanje drugog stvarno nadležnog suda za postupanje u ovoj pravnoj stvari.

O b r a z l o ž e nj e

Tužioci AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE i ŽŽ podneli su Višem sudu u Somboru tužbu protiv tužene Opštine Kula, radi naknade materijalne štete. Viši sud u Somboru se rešenjem P 35/19 od 26.08.2019. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i po pravnosnažnosti rešenja predmet ustupio Osnovnom sudu u Vrbasu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

Osnovni sud u Vrbasu, Sudska jedinica u Kuli, rešenjem P 1138/2019 od 28.01.2020. godine prihvatio je predlog tužilaca pa je Vrhovnom kasacionom sudu podneo zahtev da se u parnici po tužbi tužilaca protiv tužene odredi drugi stvarno nadležan sud za postupanje, navodeći u obrazloženju da su tužioci zaposleni u Sportskom savezu ..., kao indirektnom korisniku budžeta, da nastoje da dobiju obeštećenje od jedinice lokalne samouprave, da je suprug predsednika Osnovnog suda u ... zaposlen u JKP „...“ ... koji se finansira iz budžeta tužene Opštine Kula, te da postoje opravdani razlozi da se odredi drugi stvarno nadležan sud za postupanje u ovoj pravnoj stvari.

Odlučujući o zahtevu suda za određivanje drugog stvarno nadležnog suda, na osnovu člana 62. stav 7. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 72/11, 55/14 i 87/18), Vrhovni kasacioni sud je našao da zahtev nije osnovan.

Naime, prema odredbi člana 62. Zakona o parničnom postupku, najviši sud određene vrste u Republici Srbiji može na predlog stranke ili nadležnog suda odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan sud sa njegovog područja, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi važni razlozi.

Dakle, na osnovu ove odredbe može biti određeno postupanje drugog suda, ali koji je stvarno nadležan za postupanje u predmetu, pod uslovom da sud koji je po zakonu mesno nadležan, nije u mogućnosti da postupa u konkretnom predmetu (nužna delegacija) ili ako njegovo postupanje nije svrsishodno (svrsishodna delegacija).

Po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda u ovoj pravnoj stvari nisu ispunjeni uslovi iz člana 62. ZPP, za određivanje drugog stvarno nadležnog suda za postupanje u ovoj pravnoj stvari, jer razlozi izneti u zahtevu ne ukazuju da je očigledno da će se postupak lakše sprovesti pred drugim stvarno nadležnim sudom, niti ukazuju da postoje drugi opravdani razlozi za određivanje nadležnosti drugog stvarno nadležnog suda, zbog čega je i odlučeno kao u izreci.

Predsednik veća – sudija

Vesna Popović, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić